2 Tesalonika 2

1Mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus wopyry man poko, moro imaro kywota'nanopyrykon man poko enapa kynoturupojan na'na o'waine, na'na a'sakarykon, 2ko'i 'ne o'mere'kapo'pa awaito'ko'me, tare'ne atypo'pa awaito'ko'me enapa, amy a'kanano 'wa, amy auranano 'wa pai, amy na'na nimero'po ikato'kon kareta 'wa pai mo'ko Jopoto wo'topo kurita tundary ekaro'poto. 3Awomu'maporykon kapyn pairo man. Mo'ko Tamusi wyino atu'mano wopyry na'nen man. Mo'ko uta'toto man yja'wanymbo imero kari'na wonepory na'nen man. 4Pa'poro tamusi me kari'na nekarityry, pa'poro tamusi nendory wara tynendomy oty y'tu'katan. Iko'poine pairo kawonaka kynotawongatan. Mo'ko Tamusi 'ne ro auty ta kynotandy'motan tamusi me tywairy enepoto'me tiro. 5Anukuty'pa noro mandon moro y'wa o'wanokon me pa'poro morokon otykon ekarity'san ajekosaine noro yja'ta? 6Oty 'wa erome noro iwopyry a'kotory muku'saton. Moro iwonepotopo kurita te kynonepotan. 7Maname irombo moro yja'wan me aino kynemaminanon terapa. Mo'ko yja'wan kari'na wonepory a'kotonen roten emimary noro man. 8Irombo mero kynonepotan. Mo'ko wotan ro mo'ko Jopoto Jesus moro tyworemary ke, moro tywonepory ke enapa. 9Mo'ko Satan pori'tory ta kyno'tan pari'pe imero. Amu'mato aitonon pori'tonano enepotan. Anumengaponamon otykon enepotan enapa. 10Tamero roten mo'karon uta'tonon man emu'matan. Moro taijomato'ko'manymbo aipynano 'ne ro anapo'i'pa irombo tywaije mandon. 11Iro ke ro mo'ko Tamusi amy amu'mato aitoto pori'tonano emaminano'potan itaine, onapi amyikato'me i'waine. 12Iwara ro pa'poro mo'karon iporono auranano anamyika'nonymbo, mo'karon yja'wan me aino 'se tywaije mandon inaron poko a'wembono auranano ytan Tamusi. 13Na'na 'wa te o'kapyn roten Tamusi ety awongary man apokoine,Jopoto nipynarykon na'na a'sakarykon. Tamusi 'wa irombo tapyije mandon koromonokon me uta'no wyino ajunemboto'ko'me mo'ko tywyinonokon me ajynamon ta'kary 'wa, moro o'waine moro iporono auranano amyikary 'wa enapa. 14Moro na'na nekarityry iru'pyn oka 'wa tyko'mapo i'wa mandon, mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus kuranory apyito'me o'waine. 15Iro ke ko'wu aturu'san apyitoko, na'na a'sakarykon. Morokon na'na nekarity'san, na'na nimero'san pai omepano kysinondaton. 16Oro pa'poro anikapyrykon iru'pyn amaminano ta, iru'pyn auranano ta pai apori'tomasen, aturu'san apokumasen enapa mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus mo'ko kyjumykon Tamusi maro. Mo'ko Tamusi 'wa ro moro kypynarykon tanepo man. Moro tyturu'popory ta typori'toma i'wa kytaton, utapy'pa roten kywaito'ko'me. Amy iru'pyn oty tyje i'wa man kynimomokyrykon me.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\