2 Timoteus 1

1Paulus, mo'ko Tamusi nisanory wara ro Kristus Jesus napojoma'po, mo'ko Tamusi wykatopombo Kristus Jesus tano amano ekarojan inoro ero kareta merojan 2mo'ko typynen tymuru wara tynenary Timoteus 'wa. Mo'ko jumynano Tamusi turu'popory, mo'ko Kyjopotorykon Kristus Jesus turu'popory enapa amaro nainen. Akotanory enesen. Sara'me enapa ajysen. 3Mo'karon ytangonymbo wara enapa amy ikoroka'po turu'ponano maro mo'ko ynamyikary Tamusi ety sawongaje apoko. Koko, kurita Tamusi 'wa yjauranary wara ro irombo apoko wonumengaje. 4Moro awotamo'po poko rapa ywonumengary jako, ajenery 'se rapa wa, tawa'pore imero ywaito'me. 5Moro enapi'pa o'wa Kristus amyikary poko enapa wonumengapo'sa. Mo'ko anoty Lois, mo'ko asano Eunike enapa ajuwapo Kristus amyikanamon me tywaije mandon. Erome amoro enapa Kristus amyikanen me awairy samyikaje imero. 6Iro ke ro kytuwaro'maje rapa moro o'wa Tamusi nyry'po pori'tomato'me o'wa. Moro ro tapyije o'wa man otu'ponaka yjainary yry jako y'wa. 7Tamusi 'wa irombo amy tanarike kananamon a'kanano kapyn tyje man, amy pari'pe kananamon a'kanano te, amy ase'wa aipynatonon me kananamon a'kanano, amy tywonumengapore kananamon a'kanano. 8Typyike kyte'i mo'ko Kyjopotorykon amyikapory poko, moro upu'po me yjaru'ka'po poko enapa. Moro iru'pyn oka upu'po me amykonymbo maro awaikota'mary 'se'pa kyte'i. Tamusi pori'tory irombo mondo man. 9Tamusi 'wa ro tunenje kytaton. Tyko'ma i'wa kytaton tywyinonokon me kywaito'ko'me, morokon kynikapy'san amaminano poko kapyn, aseke tywonumengapore tywairy ke te, tyturu'popore tywairy ke enapa. Moro tyturu'popory ro penaro terapa tyje i'wa man ky'waine mo'ko Kristus Jesus ta. 10Erome te moro tyturu'popory tanepo i'wa man mo'ko Kapano'namon Kristus Jesus wonepory ta. Mo'ko 'wa ro moro romo'no pori'tory tambo'se man. Taweije imero amano, iromby'pa aino enapa typo i'wa man moro iru'pyn oka 'wa. 11Moro ekaroto'me ro apojoma'po me, amepanen me enapa tyje wa awu. 12Iro poko ro ero wara wata'karykaje. Ipoko te epy'i'to'pa wa. Suku'sa irombo noky amyikary y'wa. Samyikaje imero moro a'wembono auranano ytopo kurita 'wa ro moro y'wa tynyry'po kura'mary taro iwairy. 13Tamusi amyikary ta, moro Kristus Jesus tano aipynano ta enapa morokon ywyino aneta'san iru'pyngon auranano poko roten o'po'ko. 14Mo'ko kytaine amandoto Tamusi a'kary 'wa ajepanopyry ta moro o'wa yry'po iru'pyn oty ikura'mako. 15Muku'sa pa'poro mo'karon Asia ponokon wotu'ma'san ywyino. Imaroine ro mo'ko Fygelus, Hermogenes enapa mandon. 16Oro mo'ko Jopoto tyturu'popory enepon mo'karon Onesiforus auty tanokon 'wa. Mo'ko Onesiforus irombo o'kapyn yturu'po ewa'poron. Aru'ka'po me ywairy poko epy'i'to'pa kynainen. 17Rome 'wa tywopy'pomboto te yjupiry taropo'se i'wa man. Yjeponen enapa. 18Oro mo'ko Jopoto moro Tamusi turu'popory enepon i'wa moro a'wembono auranano ytopo kurita. Morokon pyimano Efese po inikapy'san amaminano muku'sa aseke iru'pyn po.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\