2 Timoteus 2

1Amoro, ymuru, epana'tomapoko moro Kristus Jesus tano Tamusi turu'popory 'wa. 2Moro ywyino aneta'san, pyimano kari'na namyikapory auranano ikura'mapoko tamyikaporamon kari'na 'wa. Mo'karon ro amykon terapa emepary taro enapa kynaita'ton. 3Aikota'matonon a'sakary me aiko, amy iru'pyn Kristus Jesus 'wano warinu pokono wara. 4Amy pairo warinu pokono esyka'pa man one wara arepa enapyry man poko. Mo'ko tyko'maponenymbo warinu pokonokon jopotory nisanory wara roten irombo iwairy man. 5Amy e'kutoto moro u'mari apyitan, moro e'kuno emery wara tywe'ku'poto roten. 6Mo'ko o'mikatoto maina pokono 'wa 'ne ka'tu moro wonato'kon epery apyiry man. 7Moro ywykary uku'ko. Tamusi irombo pa'poro oty ta oty uku'potan o'wa. 8Onumengako rapa mo'karon iromby'san wyino mo'ko David parymbo Jesus Kristus awomy'po poko. Moro ro moro ynekarory iru'pyn oka man. 9Moro poko ro enapa waikota'maje. Amy yja'wan kari'na wara pairo taru'ka wa. Moro Tamusi auranymbo te aru'ka'pa man. 10Iro ke ro amy pairo o'to yjyry anije'tuma'pa wa, mo'karon Tamusi napo'i'san upu'san me, i'waine enapa i'matypyn kurano maro moro Kristus Jesus ta atuneno epoto'me. 11Tamyikapore ero auranano man: Imaro kyromby'sando, imaro enapa nuro kytaita'ton. 12Kyweja'nakarykon jako, imaro enapa jopoto me kytaita'ton. Mo'ko wyino okarity'pa ka'taine, mo'ko enapa kywyinonokon me okarity'pa kynaitan. 13Tamyikapore e'i'pa ka'taine, mo'ko mo'ja ro tamyikapore man. Moro one wara tywairy poko irombo tytuwarengepyry upijan. 14Morokon otykon poko ro mo'karon Tamusi amyikanamon ituwaro'mako. Tamusi poko roten urutoko, asauranaka'pa iwaito'ko'me. Asauranakano amy pairo iru'pyn oty anenepy'pa man. Mo'karon epanamatonon any'manon roten. 15O'mikako, Tamusi 'wa tapokupe ajepoto'me. Epy'i'topyn amaminatoto me aiko. Iru'pyn me moro iporono oka poko kari'na emepako. 16Yja'wangon, itary'non auranano uremeko. Mo'karon moro wara tauronamon irombo aseme noro Tamusi nendoke'ta'ton. 17Y'ma'kato aitoto anyky wara moro aurangon kynotaripa'tan. Imaroine ro enapa mo'ko Himeneus man mo'ko Filetus maro. 18Mo'karon 'wa ro moro iporono oka tynonda man. Mo'karon iromby'san awomyry ekari'saton irombo tywo'ka'se terapa. Iwara ro Tamusi amyikanamon me amykonymbo wairy ambo'saton. 19Moro Tamusi nikapy'po auto apo'ny te tyja'nare imero man. Moro poko ro tymero man: Tamusi mo'karon tywyinonokon uku'san. Tymero enapa man: Pa'poro mo'karon Tamusi ety ejatonamon wairy man yja'wan me aino wyino tyse. 20Amy poto 'su auto ta ika'mi'po kapy'san, amu'nymbo kapy'san otykon roten kapyn, wewe kapy'san, ori'no kapy'san otykon enapa te man. Amykonymbo tywaipore man. Amykonymbo aipo'pa man. 21Aipo'non otykon wyino amy kari'na wekoroka'poto, tywaipore kynaitan. Tamusi wyino tywaije kynaitan. Mo'ko tyjopotory na'kuru me kynaitan. Pa'poro iru'pyn amaminano kapyry taro enapa kynaitan. 22Pyito, amyija wowa'no'to'kon otykon urumenatoko. Erokon otykon te upiko mo'karon ikoroka'san turu'ponano maro Tamusi ety ejatonamon maro: tamambore aino, tamyikapore aino, aipynano, sara'me aino enapa. 23Upu'po'ma, omepa'pa enapa kari'na ekari'namon auranano wyino te tyse aiko. Morokon 'wa irombo areku enepyry muku'sa. 24Amy Tamusi pyitory 'wa areku kapyry kapyn man. Pa'poro ta'sakarykon poko te tawa'pore iwairy man. Iru'pyn me kari'na emepary ukutyry i'wa man. Yja'wan oty 'wa topory jako, iweja'nakary man. 25Pyi'me'ke mo'karon ty'tu'kanamon e'mary i'wa man. Iwara ro pai Tamusi mo'karon i'tu'kanamon u'mapotan, moro iporono auranano uku'to'me i'waine. 26Mo'ko ewa'rumy tamuru 'wa tapyirykon jako pai morokon i'wa tonando'konymbo wyino kyno'kata'ton. Kynenutata'ton rapa pai, mo'ko Tamusi nisanory ka'to'me ty'waine.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\