Apojoma'san 10:2

2Tamusi nendojakon. Pa'poro tauty tanokon maro Tamusi ety awongatopo i'wa kynakon. Mo'karon oty'non ainary'totopo i'wa kynakon. O'kapyn roten Tamusi 'wa auranatopo kynakon.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More