Apojoma'san 10:24

24Irombo koro'po itunda'po Sesarea 'wa. Kornelius kynimomo'satokon. Mo'karon tomorykon, mo'karon tynipynarykon ta'sakarykon enapa ta'nano'po terapa i'wa kynatokon.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More