Apojoma'san 10:38

38Mo'ko Nasaret pono Jesus irombo ty'namoro Tamusi 'wa man ta'kary ke, pori'tonano ke enapa, apojomato'me. Kurangon otykon kapyry taropo'se mo'ko Jesus 'wa man. Pa'poro mo'karon ewa'rumy tamuru naporemyndo'san kura'mary enapa taropo'se i'wa man. Tamusi irombo imaro tywaije man.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More