Apojoma'san 10:4

4I'wa ro Kornelius wo'poty'po. Iwety'kapo. Ika'po: "Oty ko moro nan, jopoto?" Mo'ko Tamusi apojon wyka'po i'wa: "Moro ty'wa ajauranapoty'po poko, mo'karon oty'non ainary'topoty'po poko enapa Tamusi ituwarengepy'pa man.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More