Apojoma'san 10:41

41pa'poro 'ne kari'na 'wa kapyn, mo'karon oty amyikaponamon me inapo'i'sanymbo 'wa roten te. Inaron ro na'na man. Na'na ro imaro kynendamen, kynonynen, moro awomy'po wyino.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More