Apojoma'san 6:3

3Yja'sakarykon, ara'naine te oko-to'ima takaporamon, a'kanano ni'namororykon, tywonumengaporamon wokyryjan upitoko. Mo'karon andy'mota'ton ro na'na otykon ekanamon me.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More