Apojoma'san 8:12

12Filipus 'wa te moro Tamusi nundymary, moro Jesus Kristus ety enapa ekaro'po mero, amyika'po i'waine. Wokyryjan, woryijan enapa wosetykapo'san i'wa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More