Apojoma'san 8:13

13Mo'ko Simon 'wa ro rypo amyika'po. Tywosetykapo'po wyino, Filipus ekosa roten terapa iwe'i'po. Morokon potonon pori'tonano wo'kapyry enery kynenumengapojakon.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More