Kolose 2

1O'wanokon me, mo'karon Laodisea ponokon 'wano me, pa'poro mo'karon yjembatary anene'pa e'i'san 'wano me enapa irombo ywo'mikary ukutyry 'se o'waine wa. 2Apori'tomarykon 'se wa o'win awaito'ko'me aipynano ta, moro o'waine oty ukutyry 'wa imero awaiporoto'ko'me. Iwara moro Tamusi nyry atamorepatopo muku'ta'ton. Mo'ko Kristus muku'ta'ton, wykaje irombo. 3Mo'ko ta ro pa'poro tywonumengapore aino waipory, pa'poro tukutymy waipory enapa tunenje man. 4Moro wara wykaje, omu'mapo'pa awaito'ko'me taurambosinamon 'wa. 5Uwa yja'ta ro rypo ajekosaine, mo'ko yja'kary ajekosaine man. Tawa'pore wa. Moro iru'pyn me ase'wa ajemamyrykon irombo, moro pari'pe moro o'waine Kristus amyikary wairy enapa seneja. 6Mo'ko Ajopotorykon me mo'ko Kristus Jesus ewa'ma'po ke o'waine, mo'ko ta ajemandoko. 7Mo'ko ta tymike awairykon man. Mo'ko tu'po aweja'nakarykon man. Moro Tamusi amyikary 'wa apori'tomarykon man, moro ajemepa'san wara ro. Tamusi ety awongary 'wa imero e'namoropotoko. 8Tuwaro aitoko amy oty uku'nen me okano'toto 'wa atyngarykon pona. Mo'kopan ta'sakary emu'manon roten. Kynotundymapojan kari'na nekarity'san otykon 'wa, ero nono tu'ponokon otykon 'wa, mo'ko Kristus 'wa kapyn te. 9Mo'ko Kristus ja'mun ta ro pa'poro tamusi me aino kuranory kynemanjan. 10Mo'ko ta ro enapa kurangon me tywaije mandon. Pa'poro jopoto epo, pa'poro pori'tonano epo enapa mo'ko man. 11Mo'ko ta ro enapa kari'na ainary 'wa kapyn ty'koto mandon. Moro Kristus ta o'koto'san 'wa moro yja'wan aja'mungon wyino tyka mandon. 12Moro ajetykarykon ta tunenje imaro mandon. Moro ajetykarykon ta enapa tawonje rapa mandon, moro iromby'san wyino Kristus awonganenymbo Tamusi pori'tory amyikary ke o'waine. 13Uwapo tyromo'se tywaije mandon tyja'wange awairykon ke, i'koto'pa awairykon ke enapa. Kristus maro te nuro tyje mandon Tamusi 'wa. Moro kyja'wanykonymbo tyka i'wa man. 14Moro tu'tanone kywairykon enepotopombo kareta, moro omenano mero'san ke kyja'wangaton iro tykaka i'wa man. Tuta'kapo i'wa man moro wakapu poko ipokary 'wa. 15Morokon kapu y'tu'kanamon pori'tonano tambo'se i'wa man. Tone me imero moro embatarykon tamapo i'wa man. Moro wakapu ke i'mondo'san poko tywomino man. 16Amy 'wa pairo yja'wan me o'to kykapoton apokoine arepa upu'po me, anenyrykon upu'po me pai, oty ewa'matopo kurita upu'po me pai, asery me nuno wepa'katopo kurita upu'po me pai, otare'matopo kurita upu'po me enapa pai. 17Morokon ro morokon o'tonon man otykon a'kary me roten man. Mo'ko Kristus te iporo man. 18Amy 'wa pairo typo kytaipoton. Typo irombo ajyrykon 'se mandon amykon po'po onepotonon, mo'karon Tamusi apojongon ety awongaton inaron, mo'karon tynene'san otykon poko kynotamorepaton inaron. Typo roten potonon me kynokano'saton. Moro yja'wan ija'mungon nisanory 'wa undymarykon kynemu'maton. 19Mo'ko Kristus, mo'ko moro ja'munano upu'po me man inoro poko tuwaro e'i'pa mandon. Mo'ko ro te pa'poro moro ja'munano puwano'san Tamusi nisanory wara ro. Morokon imitykon 'wa kynapyipojan o'win iwaito'me. 20Mo'ko Kristus maro aromby'san 'wa ero nono tu'ponokon otykon wyino omboka'sando, o'tono'me ko iro ke ero nono tu'ponokon wara matundymapojaton omenano 'wa? 21Erokon omenano poko wykaje irombo: "Kysapo'i!", "Kysapoi!", "Kysi'tu'kai!" 22Morokon omenano ro kynuta'san ta'kuru jako. Kari'na nikapy'san omepato'kon morokon man. 23Tywonumengaporamon kari'na, mo'karon aseke tynikapy'san omenano wara ro Tamusi ety awongaton inaron, mo'karon po'po kynotyjaton inaron, mo'karon aseke tyja'mungon wojaton inaron nekarityry wara morokon otykon man. Typo roten man. Ja'munano nisanory ka'pojan roten.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\