Kolose 4

1Jopotokon, iru'pa mo'karon apyitorykon enatoko. Muku'saton irombo amyjaron enapa tyjopotone awairykon kapu ta. 2Moro Tamusi 'wa ajauranarykon jako eja'nakatoko, tuwaro aitoko, tawa'pore aitoko. 3Moro Tamusi 'wa ajauranarykon jako na'na poko enapa ajauranatoko, oma yto'me i'wa moro oka ekaroto'me, moro Kristus poko atamorepatopo auranano ekaroto'me, wykaje irombo. Moro amaminano poko ro enapa taru'ka wa. 4Aturupotoko ekaroto'me y'wa moro y'wa ekarityry man wara ro. 5Tywonumengapore ajemandoko mo'karon kurandonokon maro. Amy erupato'kon oma epory'poto o'waine, moro oma apyitoko. 6Tawa'pore ajauranatoko. Typosine ajauranatoko. Moro one wara o'waine pa'poro kari'na auran ejukuru man ukutyry o'waine man. 7Moro one wara ywairy ekari'tan o'waine mo'ko typynen ka'sakarykon Tikikus, mo'ko tamyikapore kynemaminanon inoro, mo'ko Jopoto ta yjemaminary a'sakary me man inoro. 8Moro me ro semo'sa o'waine. Iwara one wara na'na wairy muku'ta'ton. Morokon aturu'san pori'tomatan. 9Imaro semo'sa mo'ko tamyikaporen, typynen Onesimus, mo'ko aja'sakarykon me man inoro. Mo'karon ro pa'poro one wara ero po oty wairy ekari'ta'ton o'waine. 10"Iru'pa aitoko!" tyka'san aropojaton o'waine mo'ko ymaro aru'ka'po Aristarko, mo'ko Barnabas patymy Markus (mo'ko poko ro moro yjauranymbo saropon o'waine, iwopyry ewa'mato'me o'waine, iwopy'poto), 11mo'ko Jesus, mo'ko Justus me kynejatojaton inoro enapa. Mo'karon oruwanokon roten Simosu me yjepatongon me mandon moro Tamusi nundymary ekarory poko. Yturu'po ewa'poronamon me tywaije mandon. 12"Iru'pa aitoko!" tyka'po aropojan enapa o'waine mo'ko Kristus Jesus pyitory aja'sakarykon Epafras. Mo'ko ro o'kapyn roten asin pe imero ajupu'san me Tamusi 'wa kynoturupojan, atamonopy'pa aweja'nakato'ko'me, pa'poro Tamusi nisanory 'wa o'namoroto'ko'me enapa. 13Moro ajupu'san me, mo'karon Laodisea ponokon upu'san me, mo'karon Hierapolis ponokon upu'san me enapa poto me iwo'mikary amyikapory taro wa. 14"Iru'pa aitoko!" tyka'san aropojaton enapa o'waine mo'ko typynen apino'nen Lukas mo'ko Demas maro. 15"Iru'pa aitoko!" ywyka'po ekari'toko mo'karon Laodisea ponokon ka'sakarykon 'wa, Nymfa 'wa, mo'karon auty po Tamusi na'nanopy'san apyimy 'wa enapa. 16Ero kareta erupa'po mero o'waine, mo'karon Laodisea po Tamusi na'nanopy'san apyimy ra'na enapa erupapotoko. Iwara enapa moro Laodisea 'wanokon kareta erupary o'waine man. 17Mo'ko Arkipo 'wa kaitoko: "Moro Jopoto ta anapo'i'po amaminano ikapy'mako." 18Aseke yjainary ke awu, Paulus, ero simeroja o'waine: "Iru'pa aitoko!" Moro yjaru'ka'po poko atuwarenge'ton. Tamusi turu'popory amaroine nainen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\