Efese 2

1Uwapo tyromo'se tywaije mandon morokon anikapy'san yja'wangon amaminano poko, morokon oja'wanykonymbo poko. 2Morokon ta ro tamanje mandon ero nono emery wara, mo'ko yja'wangon pori'tonano jopotory emery wara, mo'karon typanaja'naramon kari'na ta amaminatoto a'kanano emery wara enapa. 3Penaro ira'naine ky'karon enapa pa'poro tywaije kytaton. Morokon kyja'mungon nisanory wara tywaije kytaton. Moro kyja'mungon nisanory, moro yja'wangon kyturu'san nisanory enapa tyka'se ky'waine tywaije man. Kywoma'san po ro Tamusi erekuru apo'ny me tywaije kytaton, mo'karon amykon terapa kari'na wara enapa. 4Mo'ko poto me imero kotano enenen Tamusi 'wa te poto me typyna kytaton. 5Morokon kynikapy'san yja'wangon amaminano poko tyromo'se kywairykon se'me, mo'ko Kristus maro nuro rapa tyje i'wa kytaton. Ituru'popory 'wa uta'no wyino tunenje mandon. 6Kristus Jesus ta tawonga rapa imaro kytaton. Kapu ta tandy'mo kytaton imaro. 7Iwara mo'ja ro moro pa'poro oty ko'pono tyturu'popory waipory enepory 'se tywaije man ky'waine moro Kristus Jesus ta iru'pa kanarykon ta. 8Moro ituru'popory 'wa irombo uta'no wyino tunenje mandon, amyikary ke o'waine. Opoine kapyn moro ajunemy'san man. Tamusi nyry te moro man. 9Ajemamina'san poko kapyn tunenje mandon, awotamyikarykon pona. 10Tamusi nikapy'san irombo ky'karon kytaton. Mo'ko Kristus Jesus ta tyka'se Tamusi 'wa kytaton, kynikapyrykon me tynyry'san kurangon amaminano ka'to'me ky'waine. 11Simosu me kapyn tywoma mandon. I'koto'non me ajejatojaton mo'karon i'koto'san me okari'tonon, mo'karon ija'mungon ainanano ke ty'koto man inaron. Uku'toko 12moro uwapo Kristus anukuty'non me awe'i'san. Mo'karon Israel pajanymbo wyino tyse awaito'konymbo tywaije man. Morokon Tamusi wykato'konymbo wyino tyse awaito'konymbo tywaije man. Animomokyrykon oty waty tywaije man. Itamusi'pa ero nono tu'po awaito'konymbo tywaije man. 13Uwapo Tamusi wyino tyse awaito'konymbo tywaije man. Erome te ko'wu mo'ko Kristus Jesus ta senge roten typo mandon mo'ko Kristus mynuru 'wa. 14Mo'ko ro irombo sara'me kywairykon me man. Mo'ko 'wa ro mo'ko Simosu mo'ko Simosu me e'ipyn maro o'win tyje man. Moro a'sakanamonymbo jenono taka i'wa man. Aseke tyja'mun ke 15pa'poro morokon omenano mero'san tu'kuke'se i'wa man. Tyta mo'karon okonokon kapyry 'se tywaije man o'win asery kari'na me, sara'me yrykon ta. 16Tamusi maro iru'pa rapa yrykon 'se tywaije man o'win ja'munano ta. Moro me ro wakapu poko tyromo'se man. Tyta moro ijenonorykon taike'ka i'wa man. 17Sara'me aino ekapory ekari'se o'waine, mo'karon tyse aitononymbo 'wa, mo'karon senge roten aitononymbo 'wa enapa tywo'se man. 18Mo'ko po ro irombo ky'karon okororo Simosu me, Simosu me e'i'non me, o'win a'kanano ta kytorykon taro kytaton mo'ko jumynano 'wa. 19Iwara te tysenokon me noro e'i'pa mandon. Tysenokon me noro emamy'pa mandon. Mo'karon Tamusi wyinonokon maro te o'win mandon. Mo'karon Tamusi auty tanokon maro o'win mandon. 20Mo'karon apojoma'san nikapy'po apo'nano tu'po, mo'karon Tamusi auran uku'ponamon nikapy'po apo'nano tu'po enapa tamy amyjaron mandon. Moro auto pori'tomanen topu me te mo'ko Kristus Jesus man. 21Mo'ko po ro pa'poro moro auto iru'pyn me kynotamyjan, amy Tamusi waitopo me iwaito'me mo'ko Jopoto ta. 22Mo'ko ta ro amyjaron enapa matamypojaton mo'karon Simosu maro, amy Tamusi emandopo me awaito'ko'me a'kanano ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\