Efese 3

1Iro ke ro awu Paulus, mo'ko Kristus Jesus poko aru'ka'po, ajupu'san me, mo'karon Simosu me e'i'non upu'san me ... 2Aneta'pa 'kare maisen one wara y'wa Tamusi 'wa tyturu'popory yry'po o'wanokon me yjemaminato'me. 3Tamusi irombo yjamorepan moro unemy'po uku'to'me y'wa, moro eromembo roten ynimero'po wara ro. 4Iro erupary jako o'waine, one wara mo'ko Kristus poko ywotamorepa'po ukutyry taro maita'ton. 5Ero uwapo moro unemy'po anuku'po'pa Tamusi tywaije man kari'na 'wa. Erome te mo'ko ta'kary 'wa tuku'po i'wa man mo'karon tywyinonokon tynapojoma'san 'wa, mo'karon tauran uku'ponamon 'wa enapa. 6Iwara mo'karon Simosu maro mo'karon Simosu me e'i'non asewara moro Tamusi nyry kurano eponamon me mandon mo'ko Kristus Jesus ta. Simosu maro o'win ja'munano me mandon. Imaroine enapa moro Tamusi wykatopombo apyinamon me mandon. Morokon wara kynyjaton moro iru'pyn oka. 7Moro oka pyitory me ro moro Tamusi turu'popory 'wa tyje wa moro ipori'tory emamina'po wara ro. 8Inorombo ro ko'warono awu wa Tamusi amyikary ta. Ise'me Tamusi 'wa tyturu'popory tyje man y'wa, mo'karon Simosu me e'i'non 'wa moro atukutypyn Kristus waipory ekapory ekari'to'me. 9Samorepaton morokon penaro terapa mo'ko pa'poro oty ka'nenymbo Tamusi ta unemy'san otykon wo'kapyry man poko. 10Iwara erome mo'karon Tamusi na'nanopy'san apyimy moro Tamusi wonumengapory ekarory taro man mo'karon nono epo aitonon typori'tokamon jopoto 'wa. 11Moro wara oty wo'kapyry man penaro terapa Tamusi 'wa tyje tywaije man. Moro oty ro ko'wu mo'ko Kyjopotorykon Kristus Jesus ta tyka'se i'wa man. 12Mo'ko 'wa ro, moro amyikary 'wa enapa enari'ma tyje kytaton Tamusi 'wa kytoto'ko'me amyikary ta. 13Iro ke ro waturupoja o'waine, moro ajupu'san me ykota'mary waito'me ajamboty'paine. Awotamyikarykon te man ipoko. 14Iro ke ro wokunamaje mo'ko jumynano, 15mo'ko ety ta pa'poro kapu tanokon, nono tu'ponokon jumynano man inoro 'wa. 16Waturupoja i'wa moro ikuranory waipory wara ro aturu'san pori'tomato'me mo'ko a'kary 'wa. 17Iwara moro o'waine Tamusi amyikary ke moro aturu'san Kristus emandopo me kynaitan. Waturupoja aipynano ta tymita, tywotapo'nyndo enapa awaito'ko'me. 18Iwara pa'poro iwyinonokon maro one wara moro Kristus pyny akumbiry, imosin, inu'sen, ijansikyry wairy ukutyry taro maita'ton. 19Pa'poro oty ukutyry ko'po moro Kristus pyny wairy muku'ta'ton. Iwara moro Tamusi kuranory imero aja'no'kata'ton. 20Moro kytaine amaminatoto pori'tonano ke pa'poro kywoturupoto'kon ko'po, pa'poro kywonumengato'kon ko'po enapa oty kapyry taro man Tamusi. 21Mo'ko 'wa ro kurano aino nainen mo'karon tyna'nanopy'san apyimy ta, mo'ko Kristus Jesus ta enapa mo'ja ro, i'matypyn me imero. Iwara ro nainen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\