Efese 4

4O'win ja'munano man.O'win a'kanano man.O'win enapa irombo moro ako'mato'konymbo aimomo'topo man.

1Awu mo'ko Jopoto upu'po me aru'ka'po me kurujaton imero ajemando'ko'me moro ako'mato'konymbo wykary wara ro. 2Kytaiton 'ne. Pyi'me'ke aitoko. Aturu'san apyitoko. Asato'ke kytaiton. Ase'wa te aipynatoko. 3O'mikatoko mo'ko a'kanano nyry o'win aino kura'mary poko moro sara'me ase'wa ajemamyrykon ke. 4O'win ja'munano man. O'win a'kanano man. O'win enapa irombo moro ako'mato'konymbo aimomo'topo man. 5O'win Jopoto man. O'win Tamusi amyikary man. O'win asetykano man. 6O'win Tamusi man. O'win pa'poro kari'na jumy man. Mo'ko ro pa'poro kari'na epo man. Pa'poro kari'na ta kynemaminanon. Pa'poro kari'na ta man. 7Pa'poro ky'waine te typo typo pai moro tyturu'popory tyje man mo'ko Kristus 'wa, moro tynisanory wara ro. 8Moro Tamusi karetary irombo kynganon: Tyjenono'namon warinu pokonokon apo'i'san maro kawonaka tyto man. Mo'karon kari'na 'wa tymykon tyje i'wa man. 9Moro 'kawonaka tyto man', o'to tauro'po ko moro nan? 'Po'ponaka tyto man' tauro'po kapyn 'kare moro nan. Ero nono tu'ponaka tywo'se man, wykaje irombo. 10Mo'ko po'ponaka ito'po ro rapa mo'ko pa'poro kapu eponaka ito'po me man, pa'poro oty a'no'kato'me ty'wa. 11Mo'ko 'wa ro enapa amykonymbo tyje mandon apojoma'san me, amykonymbo Tamusi auran uku'ponamon me, amykonymbo moro iru'pyn oka ekari'namon me, amykonymbo Tamusi na'nanopy'san enenamon me, emepanamon me enapa. 12Iwara taike'se terapa mo'karon Tamusi wyinonokon yry 'se tywaije man apatongon me iwaito'ko'me, moro Kristus ja'mun amyto'me enapa. 13Iwara o'win kywairykon man moro Tamusi amyikary ta, mo'ko Tamusi ymuru ukutyry ta enapa. Tywaike ro kywairykon man, tywaike ro imero mo'ko Kristus wairy wara enapa. 14Pitanikon wara kapyn noro kywairykon man. Parana narorykon me kapyn kywairykon man. Tameronokon omepano japepeitory 'wa kywotaropopotyrykon kapyn man. Yja'wangon amepanamon 'wa kywomu'maporykon kapyn man. 15Moro iporono auranano apyinamon me te aipynano ta kywetuwaro'marykon man Kristus 'wano me. Mo'ko ro moro ja'munano undymanen me man. 16Mo'ko ro pa'poro moro ja'munano apyijan, o'win iwaito'me. Moro ja'munano wota'saka'san apyipojan asepoko. Ipori'torykon taro ro kynemaminano'pojaton ase'wa, moro ja'munano puwato'me. Iwara aipynano ta pa'poro moro ja'munano pori'tomary man. 17Mo'ko Jopoto ta iro ke ero samyikapoja o'waine: mo'karon Tamusi anukuty'non emamyry wara kapyn noro ajemamyrykon man. Aronge roten mo'karon wonumengary man. 18Tawa'rumanje moro iwonumengarykon man. Moro Tamusi nyry amano wyino tyse tywaije mandon. Oty anukuty'pa irombo mandon. Tyturu'poja'nare mandon. 19Ija'nata'ma'san me yja'wangon omenano poko tywaije mandon, nurijangon otykon poko tywaito'ko'me enumene tywairykon ta. 20Amyjaron te amy me terapa mandon. Mo'ko Kristus tuku'se o'waine man. 21Ekary ro tota o'waine man. Ipoko tamepa mandon. Mo'ko Jesus ta moro iporono auranano wairy tuku'se o'waine man. 22Moro penatombo ajemerykonymbo emary o'waine man. Moro ro ajuta'kapojaton moro ajemu'manamon ja'munano nisanory 'wa. 23Aserynon me awairykon man mo'ko ajenumengaponamon a'kanano ta. 24Aserynon me awairykon man. Moro ro Tamusi wara ajypojaton. Tamambore ajypojaton. Tamusi wyinonokon me imero ajypojaton. 25Iro ke ro moro onapi emary o'waine man. Ase'wa moro iporono auranano ekarityry o'waine man. O'win ja'munano wota'saka'san me irombo pa'poro kytaton. 26Awore'korykon jako, yja'wan oty kysika'ton. Weju wo'myry uwaporo iru'pa rapa ase'wa awairykon man. 27Oma kysyton mo'ko ewa'rumy tamuru 'wa. 28Mo'ko manaman monatary kapyn noro man. Iru'pyn amaminano kapyry poko 'ne ka'tu rapa te no'mikan aseke tainary ke. Iwara amy omi tano 'wa oty yry taro kynaitan. 29Yja'wan auranano wepa'kary kapyn man ondarykon wyino. Amy aja'sakarykon pori'tomanen iru'pyn auranano a'ta te ajekosaine, ipa'katoko oje iru'pa ipa'kary waitopo po. Iwara Tamusi turu'popory epota'ton mo'karon epanamatonon. 30Kata'mato mo'ko Tamusi a'kary kysypoton. Mo'ko ro uta'no wyino o'katonon man me ajypojaton. 31Pa'poro tyjenonoke aino, pa'poro tare'ke aino, pa'poro tokone aino, pa'poro tyko'ke aino, pa'poro toruke aino, pa'poro yja'wan me aino enapa, nomiman awyinoine. 32Tawa'pore te ase'wa aitoko. Akotanorykon enetoko ase'wa. Yja'wan me awe'i'san ikatoko ase'wa. Tamusi 'wa enapa irombo mo'ko Kristus ta moro yja'wan me awe'i'san tyka man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\