Efese 6

1Pitanikon, mo'ko ajumykon, asanokon 'wa epanamatoko mo'ko Jopoto ta. Moro wara irombo awairykon man. 2"Mo'ko ajumy, asano ety awongako." Moro Tamusi wykatopombo ro koromono me moro o'waine amy oty epory man ekari'san. Ero ekari'san irombo: 3"Iwara ro iru'pa maitake. Akore'pe ero nono tu'po ajemandake." 4Jumynanokon, sanonanokon, typo roten mo'karon o'makon kysere'kopoton. Ituwaro'matoko te mo'ko Jopoto nisanory omepano ta, o'mano ta enapa. 5Taporemynamon pyitonano, mo'karon ero nono tu'ponokon ajaporenjan 'wa epanamatoko inendorykon ta, awetytykarykon ta enapa amy iru'pyn turu'ponano maro, mo'ko Kristus 'wa awepanamarykon manombo wara. 6Mo'karon ajopotorykon enuru me roten awa'poroto kytaiton. Mo'ko Kristus pyitorykon me te moro Tamusi nisanory ika'toko pa'poro aturu'san maro. 7Tawa'pore ajemaminatoko mo'ko Jopoto 'wa, kari'na 'wa kapyn te, ajemaminarykon manombo wara. 8Muku'saton irombo pa'poro iru'pyn amaminano ka'nenymbo 'wa mo'ko Jopoto wyino tapety apyiry man, taporemynen pyitonano me ta'ta, aporemy'ma pai ta'ta enapa. 9Amyjaron jopotokon, moro wara enapa mo'karon apyitorykon poko aitoko. Moro ity'karykonymbo inondatoko. Muku'saton irombo mo'ko ijopotorykon wairy ajopotorykon me enapa kapu ta. Tamusi embata irombo pa'poro kari'na asewara mandon. 10Wykaje ko'wu o'waine: epana'tomatoko mo'ko Jopoto ta, moro poto 'su ipori'tory ta. 11Mo'ko Tamusi nyry o'wo'mato'kon e'mo'toko. Iwara mo'ko awetoine o'toto ewa'rumy tamuru 'wa omimapo'pa awairykon taro maita'ton. 12Kari'na maro kapyn irombo kywo'wo'marykon man, mo'karon ewa'rumy tanokon jopoto maro te, mo'karon ewa'rumy tanokon pori'tonano maro, mo'karon ewa'rumy tanokon ero nono undymanamon maro, mo'karon kapu tanokon yja'wangon akywano maro. 13Iro ke ro mo'ko Tamusi nyry o'wo'mato'kon apyitoko, awosaijomarykon taro awaito'ko'me mo'ko yja'wan wo'topo kurita. Iwara pa'poro oty y'mondo'po mero pyre noro maita'ton. 14Oku'mytoko iro ke moro iporono auranano ke. Moro tamambore aino ytoko moro siparari kapy'po o'po'paitykon me. 15Moro sara'me aino ynen iru'pyn oka aripapyry 'se aino ytoko moro asapatorykon me. 16Moro Tamusi amyikary arotoko ajainaine aja'kototykon me. Moro ke ro pa'poro mo'ko yja'wan nemokyry tyka'muramon pyrywa me'wu'kata'ton. 17Moro ajaijomato'kon e'mo'toko siparari kapy'po aju'jondykon me. Mo'ko Tamusi a'kary nyry Tamusi auran apyitoko asupararykon me. 18Tamusi 'wa enapa o'kapyn ajauranatoko mo'ko a'kary ta. E'pimatoko i'wa. Moro 'wano me ro tuwaro aitoko. Tamusi 'wa ajauranarykon poko eja'nakatoko. Ajauranatoko i'wa pa'poro mo'karon Tamusi wyinonokon poko. 19Ypoko enapa ajauranatoko Tamusi 'wa, yjauranary jako yjaurambato'me i'wa, moro atamorepatopo iru'pyn oka ekaroto'me y'wa enari'ma. 20Aru'ka'po me ywairy se'me irombo moro iru'pyn oka upu'po me apojoma'po me wa. Ypoko ajauranatoko Tamusi 'wa, enari'ma moro oka ekaroto'me y'wa mo'ko Tamusi nisanory wara ro. 21Moro one wara ywairy uku'to'me o'waine enapa, Tikikus, mo'ko typynen ka'sakarykon, mo'ko Jopoto ta amy tamyikaporen pyitonano me man inoro pa'poro oty ekari'tan o'waine. 22Mo'ko ro semo'sa o'waine moro one wara na'na wairy ekari'to'me i'wa o'waine, moro aturu'san pori'tomato'me enapa i'wa. 23Oro mo'ko jumynano Tamusi, mo'ko Jopoto Jesus Kristus enapa sara'me aino, aipynano, Tamusi amyikary ysen mo'karon Tamusi wyinonokon 'wa. 24Kurano nainen pa'poro mo'karon aikepy'pa roten mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus pynanamon maro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\