Galatie 1

1Paulus ero kareta merojan. Kari'na nemoky'po kapyn, kari'na napojoma'po kapyn enapa awu wa. Mo'ko Jesus Kristus napojoma'po te, mo'ko iromby'san wyino awonganenymbo jumynano Tamusi napojoma'po enapa awu wa. 2Pa'poro mo'karon yjekosanokon yja'sakarykon maro ero kareta simeroja mo'karon Galatie po Tamusi na'nanopy'san apyimykon 'wa. 3Oro mo'ko kyjumykon Tamusi, mo'ko Jopoto Jesus Kristus enapa, moro tyturu'poporykon, sara'me aino enapa ysen o'waine. 4Mo'ko Jesus ro romo'no taka tywotyje man morokon kyja'wanykon upu'po me. Iwara kypinarykon 'se tywaije man moro eromeno yja'wan amano wyino, mo'ko kyjumykon Tamusi nisanory wara ro. 5Mo'ko Tamusi 'wa ro kurano nainen i'matypyn me imero. Iwara ro nainen. 6Moro ko'i imero mo'ko Kristus turu'popory ke ako'manamonymbo wyino amy terapa iru'pyn me inejatorykon oka 'wa awotu'ma'san poto me yjenumengapoi. 7Iru'pyn oka kapyn te moro man. Amykon kari'na te aje'mitokyrykon 'se mandon. Moro Kristus ekapory u'mary 'se mandon. 8Na'na 'wa ro rypo pai, amy kapu tano apojonano 'wa pai amy iru'pyn oka ekarity'poto o'waine moro uwapo na'na nekarity'po iru'pyn oka rato, oro yja'wan oty mo'ko ekari'nenymbo eponen. 9Uwapo na'na wyka'po wara enapa erome wykaje rapa: Amy 'wa amy iru'pyn oka ekarity'poto o'waine moro na'na wyino anapo'i'san rato, oro yja'wan oty mo'ko ekari'nenymbo eponen. 10Oty poko 'ne ko iro ke yjemaminanon? Kari'na 'wa yjamyikato'me? Tamusi 'wa yjamyikato'me te ka'tu? Kari'na apokupe ywairy poko e'ku'pa wa. Kari'na apokupe ywairy poko ywe'kuru jako, Kristus pyitory me kapyn wairy. 11Kari'na otyry me kapyn moro ynekarity'po iru'pyn oka wairy irombo suku'poja o'waine, yja'sakarykon. 12Kari'na wyino kapyn irombo moro sapyinen. Kari'na kapyn ipoko yjemepan. Mo'ko Jesus Kristus te y'wa kynenepon. 13Tota irombo o'waine man one wara uwapo moro Simosu emery wara yjemamy'po, one wara yjerekuru 'wa mo'karon Tamusi na'nanopy'san apyimy wekenapoty'po, one wara uta'karykon poko ywe'ku'po. 14Pyime ysirikory a'sakarykon ko'po uwaponaka wy'sakon moro Simosu emery wara amano ta. Iko'poine mo'karon na'na tangonymbo nekarity'san poko wo'mikakon imero. 15Ysano uwembo wyino ywomary uwaporo te Tamusi 'wa tapyije tywaije wa. Ituru'popory 'wa tyko'ma wa. Mo'ko tymuru enepory 'se tywaije man y'wa, moro ekapory ekaroto'me y'wa mo'karon Simosu me e'i'non ra'na. Moro poko one wara ywairy man poko amy pairo kari'na 'wa aturupo'pa wainen. 17Jerusalem 'wa ito'pa wainen mo'karon yjuwapo apojoma'san 'wa. O'win wytory te Arabi 'wa wytonen. Irombo Damaskus 'wa rapa weraman. 18Oruwa siriko morombo pa'po ta Jerusalem 'wa wytonen mo'ko Kefas maro orupa. Atone'pu kurita ekosa wainen. 19Amy rapa apojoma'po anene'pa wainen mo'ko Jopoto piry Jakobus rato. 20Onapi me kapyn ero ynimerory wairy uku'san Tamusi. 21Irombo mero Sirie wyinonaka, Silisia wyinonaka enapa wytonen. 22Mo'karon Judea ponokon Kristus wyinonokon Tamusi na'nanopy'san apyimykon yjembatary anene'pa na'nen tywaije kynatokon moro jako. 23Ero auranano etatokon roten: "Mo'ko uwapo tarekuru ta kywekenanamonymbo erome moro uwapo tynuta'kary 'sanymbo Jesus Kristus amyikary ekaronen me terapa man." 24Irombo yjupu'po me Tamusi ety awongatokon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\