Galatie 3

1Oty anukuty'non Galatie ponokon! Noky ko ajany'masen? Mo'ko Jesus Kristus kore iru'pyn me senepon o'waine wakapu poko ipoka'po me. 2Ero ukutyry 'se roten wa awyinoine: Moro omenano mero'po wykary wara awe'i'san ke mo'ko a'kanano tapyije o'waine nan? Moro iru'pyn oka eta'po ke te ka'tu o'waine amyikary ta? 3Moro wara imero oty anukuty'pa mandon? A'kanano maro tywota'mo mandon. Ja'munano maro terapa erome ajaike'ton? 4Aronge roten iro ke nan moro poto me awaikota'ma'san? Aronge waty suku'sa. 5Tamusi mo'ko a'kanano yjan o'waine. Pori'tonano emaminano'san ara'naine. Moro omenano mero'po wykary wara awe'i'san ke moro wara naijan? Moro iru'pyn oka eta'po ke te ka'tu o'waine amyikary ta? 6Mo'ko Abraham 'wa o'po'toko. Tamusi tamyika i'wa man. Moro poko ro tamamboren me tu'ku man Tamusi 'wa. 7Iro ke ro muku'saton mo'karon Tamusi amyikanamon wairy Abraham pajanymbo me. 8Penaro ro moro Tamusi karetary 'wa tone man moro Tamusi 'wa tamyikary poko tamambore kari'na yry. Penaro ro iro ke mo'ko Abraham 'wa tyka man: "Ota pa'poro kari'na tykuranondo kynaitan." 9Mo'karon Tamusi amyikanamon kuranondojan Tamusi mo'ko Abraham kuranondory wara enapa. 10Pa'poro mo'karon moro omenano mero'po wykary wara tywairykon poko o'mikatonon tywotany'marykon taro mandon. Tymero irombo man: Kynotany'manon mo'ko pa'poro omenano karetary ta imero'san omenano wara e'ipyn. 11Amy pairo kari'na anyry'pa tamambore moro omenano mero'po wairy kynotuku'san. Moro Tamusi amyikary irombo mo'ko tamamboren kari'na emangapojan. 12Moro omenano mero'po te moro Tamusi amyikary poko waty man. Kynganon irombo: Mo'ko morokon otykon wara aitoto emangapotan morokon otykon. 13Kristus 'wa 'kuru tyka kytaton moro omenano mero'po nenepyry atany'mano wyino. Kupu'san me tywotany'ma man. Tymero irombo man: Kynotany'manon mo'ko wakapu poko kynisererematon inoro. 14Iwara mo'ko Jesus Kristus ta moro Abraham kuranondotopo kyny'san pa'poro kari'na 'wa. Iwara mo'ko Tamusi wykatopombo a'kanano kysapyijaton amyikary ta. 15Yja'sakarykon, kari'na 'wa enapa tyre o'po'toko. Morokon tyninorykon man otykon poko kari'na wykatopombo mero'po anamboty'pa enapa amy terapa kari'na man. Amy oty anyry'pa man itu'ponaka. 16Morokon tykato'konymbo te tyje Tamusi 'wa man mo'ko Abraham 'wa, mo'ko iwe'mekatopo 'wa enapa. Moro Tamusi karetary yka'pa man: "mo'karon iwe'mekato'kon 'wa", pyimanokon kari'na poko auranatoto wara. O'win kari'na poko auranatoto wara te kynganon: "mo'ko iwe'mekatopo 'wa". Mo'ko ro mo'ko Kristus man. 17Ero wara ywykary 'se wa: Moro Tamusi nipori'toma'po tykatopombo anamboty'pa man moro omenano mero'po, moro o'win-kari'namboto o'win-kari'na itu'ponaka o'win-kari'na itu'ponaka ainapatoro siriko pa'po me tywo'ka'se man iro. Moro Tamusi wykatopombo wo'kapyry ana'koto'pa man. 18Moro omenano mero'po 'wa moro Tamusi nyry enepy'pomboto, moro Tamusi wykatopombo kapyn nenepyry. Moro tykatopombo poko te moro tynyry kurano tyje Tamusi 'wa man Abraham 'wa. 19Oty me 'ne ko iro ke moro omenano mero'po nan? Morokon kari'na yja'wanykonymbo woneto'me moro omenano mero'po moro Tamusi wykatopombo tu'ponaka tyje man. Mo'ko Abraham we'mekatopo, mo'ko i'wano me moro Tamusi wykatopombo man inoro wopyry taronaka te moro omenano mero'po kynotu'kujan. Kapu tanokon apojonano 'wa Tamusi ekataka moro omenano mero'po amy ipori'tomaponen ainaka tyje man. 20Amy o'wino ekatakano me kapyn mo'ko ipori'tomaponen man. Tamusi te o'win 'ne man. 21Moro omenano mero'po iro ke moro Tamusi wykato'konymbo arimanon? Uwa pairo. Nuro kari'na yry taro moro omenano mero'po we'i'pomboto, iporo ro moro tamambore aino enepyry. 22Moro Tamusi karetary 'wa te yja'wan me aino ta pa'poro kari'na taky'ka man. Iwara moro Jesus Kristus amyikary nenepyry Tamusi wykatopombo apyijaton mo'karon amyikanamon. 23Moro Kristus wyinono amano wopyry uwaporo te taky'se tywaije kytaton moro omenano mero'po upi'no, moro Kristus wyinono amano wo'topo kurita taronaka. 24Moro omenano mero'po iro ke kanenamon me tywaije man mo'ko Kristus wopyry 'wa ro, moro Kristus wyinono amano 'wa tamambore kyto'ko'me. 25Moro Kristus wyinono amano wopy'po mero te, moro kanenamon upi'no noro e'i'pa kytaton. 26Pa'poro irombo Tamusi y'makon me mandon, mo'ko Kristus Jesus amyikary ke o'waine. 27Moro asetykano 'wa pa'poro Kristus wyinonokon me tyje mandon. Amy wo'mynano wara Kristus to'mo'se o'waine man. 28O'po'no waty man moro Simosu me aino poko, moro Griek me aino poko pai, moro taporemynen pyitonano me aino poko, moro aporemy'ma aino poko pai, moro wokyry me aino poko, moro woryi me aino poko pai. Pa'poro irombo o'win mandon mo'ko Kristus Jesus ta. 29Kristus wyino aja'taine ro, Abraham we'mekato'kon me mandon. Tamusi wyka'po wara ro moro ikatopombo mapyita'ton.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\