Galatie 4

1Ero wara ywykary 'se wa: Pitani me noro mo'ko tyjumy otyrymbo apyinen man a'ta, amy pyitonano wara man, pa'poro oty jopotory me tywairy se'me. 2Tanenamon aina man. Otyry enenamon moro otyry enejaton ekataka, moro ijumy wykatopombo kurita tundary 'wa ro. 3Iwara ky'karon enapa ero nono tu'ponokon otykon nundymary pyitonano me tywaije kytaton, pitani wonumengake noro ka'taine. 4Pa'poro otykon we'i'ma'san mero te, Tamusi 'wa mo'ko tymuru tapojoma man. Woryi wyino tywoma man. Moro omenano mero'po upi'no tywaije man. 5Iwara mo'karon omenano mero'po upi'nonokon kary 'se tywaije man moro ipori'tory wyino. Ky'waine moro ymunano me aino apyiry 'se tywaije man. 6Ymunano me awairykon enepoto'me, Tamusi 'wa mo'ko tymuru a'kary tomo'se man kyturu'san taka. Mo'ko ro kyniko'tanon: "Aba. Papa." 7Iwara pyitonano me kapyn noro mana. Ymunano me te mana. Ymunano me aja'ta te, mo'ko jumynano otyry apyinen man me enapa mana Tamusi po. 8Penaro Tamusi anukuty'pa tywaije mandon. Tamusi me e'i'non no'kan pyitorykon me tywaije mandon. 9Erome te Tamusi muku'saton. Tamusi ajuku'saton, wykatan te pai 'nare. One wara ko iro ke matu'maton rapa morokon ru'mangon, opanopy'non ero nono tu'ponokon otykon 'wa? Inundymarykon me 'su ko rapa awairykon 'se mandon? 10Mo'po'saton kurita 'wa, nuno 'wa, nuno apyimy 'wa, siriko 'wa enapa. 11Aronge roten moro o'wanokon me ywo'mika'po wairy pona wesykaje. 12Ywara aitoko. Moro 'se ro wa awyinoine, yja'sakarykon. Awu enapa irombo awaraine wa. Yja'wan me ypoko e'i'pa maiton. 13Amy yje'tun poko koromo moro iru'pyn oka ekarity'po y'wa muku'saton. 14Moro yje'tun 'wa imero aju'kurukon se'me, yjenu'ka'pa maisen. Yjurumena'pa maisen. Tamusi apojon wopyry ewa'mary wara te ywopyry mewa'masen, Kristus Jesus wopyry ewa'mary wara pairo. 15O'to ko moro ajewa'porykon tywaije nan? Ero irombo samyikapoja: Awonukarykon taro awe'i'sanymboto, monukatory, yjenu'toto'me. 16Anijenonopyrykon me terapa ka'tu tywaije wan, iporono auranano ekarityry mero y'wa? 17Amykon kari'na apokoine kyno'mikaton. Yja'wan me te mandon. Typo ajyrykon 'se mandon, typokoine awo'mikato'ko'me. 18Iru'pa te man ase'wa apokoine iru'pyn oty ta awo'mikarykon roten, ajekosaine yja'ta roten kapyn. 19Y'makon 'ko, tywonemary man je'tun ta amy sanonano wairy wara enapa yje'tunaje, mo'ko Kristus enekangon me awepa'kato'ko'me. 20Ajekosaine rypo erome ywairy 'se wa, amy me terapa ajerupato'ko'me. Poto me irombo apokoine wesykaje. 21Kaitoko y'wa, amyjaron moro omenano mero'po upi'no tywairykon 'se aitonon: Epanama'pa mandon o'to moro omenano wykary 'wa? 22Tymero man oko mo'karon Abraham ymurukon we'i'san. O'win amy mo'ko taporemynen amyijanano y'me me tywaije man. O'win amy mo'ko aporemymyn woryi y'me me tywaije man. 23Mo'ko taporemynen amyijanano y'me ero nono emery me roten tywo'ka'se man. Mo'ko aporemymyn woryi y'me te Tamusi wykatopombo poko tywo'ka'se man. 24Morokon otykon ta amy unemy'po oty man. Mo'karon okonokon woryijan oko Tamusi wykato'konymbo eneponamon me mandon. O'win amy moro wypy Sinai po Tamusi wykatopombo enepojan. Pyitonano me mo'karon i'makon mandon. Mo'ko ro mo'ko Hagar man. 25Moro atywano Hagar moro Arabi pono wypy Sinai ekari'san. Moro eromeno Jerusalem wara mo'ko Hagar man. Pyitonano me irombo Jerusalem man mo'karon tytanokon maro. 26Moro kapu tano Jerusalem wara te mo'ko aporemymyn woryi man. Mo'ko ro, kysanokon mo'ko man. 27Tymero irombo man: Tawa'pore aiko, e'mekapyn woryi! Ominoko, pitani je'tun anapopyn. Mo'ko inomyn y'makon irombo pyime 'ne ka'tu rapa kynaita'ton mo'ko tyinonen y'makon ko'po. 28Amyjaron, yja'sakarykon, Isak wara enapa Tamusi wykatopombo me tywo'ka'se mandon. 29Penaro mo'ko nono emery me roten o'kapy'po 'wa mo'ko kapu nekarity'po taki'ma man. Moro wara erome enapa oty man. 30Moro Tamusi karetary te kynganon: Mo'ko taporemynen amyijanano emo'ko mo'ko i'me maro. Mo'ko taporemynen amyijanano y'me tyjumy otyrymbo anapo'i'pa kynaitan asewara mo'ko aporemymyn woryi y'me maro. 31Iwara te, yja'sakarykon, amy taporemynen amyijanano y'makon kapyn ky'karon kytaton. Mo'ko aporemymyn woryi y'makon te ky'karon kytaton.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\