Galatie 5

1Kristus 'wa moro omenano mero'po pori'tory wyino tyka kytaton. Eja'nakatoko iro ke. Moro omenano pyitorykon me rapa kytaipoton. 2Epanamatoko! Awu, Paulus, wykaje o'waine: Awe'kotopo'sando, ajepanopy'paine mo'ko Kristus kynaitan. 3Wykaje rapa te pa'poro mo'karon e'kotopotonon 'wa: Pa'poro moro omenano mero'po wykary wara awairykon man. 4Amyjaron, mo'karon omenano mero'po wyino tamambore aino momo'namon, Kristus wyino tywota'koto mandon. Moro Tamusi kuranory wyino tywoma mandon. 5Na'na irombo a'kanano ta Tamusi amyikary wyino tamambore aino momo'san. 6Mo'ko Kristus Jesus ta moro e'kotono, moro i'koto'pa aino pai amy oty waty pairo man. Tamusi amyikary, moro aipynano emaminano'san iro roten kynotu'kujan mo'ko Kristus Jesus ta. 7Iru'pa kore rypo my'satokon! Noky ko moro o'waine iporono auranano amyikary any'mai? 8Mo'ko awonumengarykon y'petakamary 'san mo'ko ako'manamonymbo wyino kapyn man. 9Amy a'si'konombo perere uwapurotopo roten pa'poro moro perere uwapurojan. 10Awu te mo'ko Jopoto ta iru'pyn po suku'sa amy me terapa onumenga'pa awairykon. Mo'ko aje'mere'kaponamonymbo kota'mary kynaitan. Noky me iwairy u'ku'pa kynaitan. 11Moro e'kotono ekarityry jako noro te y'wa, yja'sakarykon, o'tono'me noro ko kari'na erekuru ywekenanon? Ekarityry jako y'wa, moro wakapu kari'na ato'ke e'i'pa nairy. 12Mo'karon ajerupo'tomanamon 'su myre nomukatory! 13Omenano mero'po upi'no awaito'ko'me kapyn tyko'ma mandon, yja'sakarykon. Moro omenano mero'po upi'no waty aino te aja'mungon nisanory otykon ka'namon me ajyry'paine nainen. Aipynano ta te ase'wa awopanopyrykon man. 14Pa'poro moro omenano mero'po wykary irombo kyno'ka'san ero o'wino oty ta: Mo'ko aja'sakary pynary o'wa man awaipynary wara enapa. 15Ase'wa awokapotyrykon jako, ase'wa awosonorykon jako, tuwaro aitoko moro awo'moky'marykon pona. 16Ero wara ywykary 'se wa: A'kanano 'wa moro ajemamyrykon aropotoko. Iwara moro ja'munano nisanory otykon anikapy'pa pairo maita'ton. 17Moro ja'munano nisanory irombo mo'ko a'kanano nisanory ato'ke man. Mo'ko a'kanano nisanory enapa moro ja'munano nisanory ato'ke man. Ase'wa irombo kyne'tu'katon. Iwara moro anisanorykon ro kapyry mupijaton. 18Mo'ko a'kanano 'wa awotundymaporykon jako te, moro omenano mero'po upi'no kapyn mandon. 19Iru'pyn po kynotuku'san otypangon otykon wairy moro ja'munano nisanory me: wararo wokyryjan, woryijan maro aino, nurijangon otykon poko aino, emepo'pa aino, 20ikapy'san tamusi amyikary, tamoreke aino, tyjenono'ke aino, tokone aino, amyne aino, tare'ke aino, e'kuno, asepoko aino, ataripa'no, 21tyko'ponomary 'se'pa aino, etyno, omeretopo uwano, pa'poro moropangon otykon. Moro iwo'kapyry uwaporo wykaje o'waine, moro ywyka'po wara ro terapa: pa'poro mo'karon moropangon otykon ka'namon moro Tamusi nundymary anene'pa kynaita'ton. 22Erokon te mo'ko a'kanano nyry otykon: aipynano, tawa'pore aino, sara'me aino, eja'nakano, typotapore aino, iru'pa aino, tamyikapore aino, 23pyi'me'ke aino, ja'munano nisanory 'wa atundymapo'pa aino. Moropangon otykon y'tu'kanen me kapyn moro omenano mero'po man. 24Mo'karon Kristus Jesus wyinonokon 'wa moro ja'munano typoka man wakapu poko, morokon eponamon otykon maro, morokon inisanory otykon maro enapa. 25A'kanano ta kamamyrykon jako, a'kanano ta enapa mo'ja ro kytorykon man. 26Kywotamyikarykon kapyn man typo roten. Ase'wa kywotaki'marykon kapyn man. Kyko'ponomarykon 'se'pa kywairykon kapyn man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\