Jakobus 1

1Jakobus, mo'ko Tamusi pyitory, mo'ko Jopoto Jesus Kristus pyitory enapa ero kareta merojan mo'karon ainapatoro itu'ponaka okonokon Israel y'makon pajanymbo, mo'karon wararo tywotaripa'se mandon inaron 'wa. Mondo ro rypo mandon? 2Ajewa'porykon me roten nainen, yja'sakarykon, tameronokon atu'kuto'kon 'wa ajeporykon jako. 3Moro Tamusi amyikanamon me awairykon u'kuru 'wa waty apana'tomarykon muku'saton. 4Tywaike ro moro pana'tonano wairy man, tywetuwaro'ma awaito'ko'me, tywaije awaito'ko'me, amy pairo oty anamonopy'pa awaito'ko'me. 5Ajamono'keine tywonumengapore aino a'ta te, ipoko aturupotoko Tamusi 'wa. Tamusi ro pa'poro kari'na 'wa ija roten, ejuru pyndo oty ynen me man. Mo'ko ro tywonumengapore mo'ko aturupototo ytan. 6Tamusi amyikary ta te iwoturupory man. Ato'wa pairo iwonumengary wairy kapyn man. Mo'ko ato'wa iwonumengary man inoro amy pepeito naropotyry parana wara man. 7Mo'kopan kari'na Tamusi wyino oty apyinen me okanopy'pa nainen. 8Oko iwonumengary man. Amy pairo oje tywotapyiry upijan. 9Mo'ko po'pono ka'sakarykon natamyikan moro kawo tywairy poko. 10Mo'ko typyrataken te natamyikan moro po'po tywairy poko. Itupu epyryry wara irombo kynuta'tan. 11Moro weju waty nepa'kanon tasiny maro. Itupu ajukanon. Moro epyryry kyno'pa'san. Iwara moro ikuranory kynuta'san. Iwara enapa morokon tywomu'kato'kon maro ro mo'ko typyrataken kynajutatan. 12Sara'me 'ne janon kynaitan mo'ko tu'kuru ta eja'nakatoto. Iru'pa epory'poto, moro amano ene'nen u'mari apyitan. Moro yry ro tajato Tamusi 'wa man mo'karon typynanamon 'wano me. 13Amy oty nu'kuru wykary kapyn man: "Tamusi yju'kujan." Amy pairo yja'wan oty irombo Tamusi anu'ku'pa man. Aseke enapa Tamusi kari'na anu'ku'pa man. 14Aseke inisanory te pa'poro kari'na u'kujan. Kynitynganon. Kynewa'no'san. 15Moro tynisanory 'wa iwotaropo'poto, yja'wan oty ene'san moro inisanory. Poto me moro yja'wan oty we'i'poto, romo'no ene'san. 16Kytomu'mapoton, typynamon yja'sakarykon. 17Pa'poro iru'pyn tymy, pa'poro kurano tymy kawo wyino kyno'san, morokon kawonokon aweinano ka'nenymbo wyino. Ekosa oty e'petakama'pa man. Amy pairo oty wotu'memyry anaweitake'ka'pa man. 18Tynisanory wara ro typa'kano'po i'wa kytaton moro iporono auranano 'wa. Iwara morokon tynikapy'san ra'na koromonokon tywyinonokon me kywairykon 'se tywaije man. 19Morokon otykon ukutyry o'waine man, typynamon yja'sakarykon. Pa'poro kari'na wairy te man tarawone tywepanamary poko. Erawo'ma te iwairy man tauranary poko, tywore'kory poko enapa. 20Kari'na erekuru irombo moro Tamusi wyino tamambore aino anenepy'pa man. 21Pa'poro nurija me aino, pa'poro emepo'pa aino enapa ematoko. Pyi'me'ke awairykon ta moro otaine ipomy'po auranano ewa'matoko. Moro ro mo'karon aja'karykon unemyry taro man. 22Moro auranano wykary wara aitoko. Kytepanamaton roten i'wa. Ijako irombo aseke momu'mata'ton. 23Mo'ko auranano wykary wara tywairy pyndo moro auranano 'wa kynepanamanon inoro amy supikiri ta aseke tombatary enenen wokyry wara man. 24Kynosenejan. Kyny'san. Irombo o'win wytory moro one wara tombatary wonery uta'kanon rapa. 25Mo'ko moro kari'na ymbokanen atamonopypyn omenano karetary menganen, mo'ko tyneta'po uta'kary pyndo moro tyneta'po wara kynaijan inoro te sara'me 'ne janon kynaitan moro tynikapyry ta. 26Mo'ko tauranary ekemary pyndo Tamusi amyikanen me okano'toto, aseke kynomu'manon. Moro i'wa Tamusi amyikary aronge roten man. 27Mo'ko jumynano Tamusi embata amyikanen me tywekoroka, ija'wany'pa tywairy 'se amy a'ta, ijumyngepy'san kotanory enery, isanongepy'san kotanory enery, inongepy'san kotanory enery enapa i'wa man. Ero nono 'wa ija'wangary kapyn man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\