Jakobus 4:13

13Epanamatoko te, amyjaron, ero wara auranatonon: "Erome, koro'po pai ytopo'se ky'ta'ton iropan aitopo 'wa. Moro po ro o'win siriko kytaita'ton. Otykon kysekaramata'ton. Pyrata kysika'ta'ton."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More