Johanes 10:33

33Mo'karon Simosu wyka'san eju'to'me: "Amy iru'pyn amaminano poko kapyn na'na topu papyry 'se man otu'ponaka, Tamusi ety jamikary poko te o'wa. Kari'na me awairy se'me irombo Tamusi me matyja."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More