Johanes 10:36

36One wara ko iro ke awu, mo'ko tywyinono me mo'ko jumynano nyry'po, mo'ko ero nono tu'ponaka inemoky'po, Tamusi ety jamikanen me kakari'saton, ywyka'po poko: 'Tamusi ymuru awu wa'?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More