Johanes 11

1Amy Betania pono wokyry Lasarus je'tun pe kynakon. Moro Betania ro mo'karon asepityjan Maria, Marta emando'kon me kynakon. 2Mo'ko Maria 'wa ro moro mere tatynen karapa ke mo'ko Jopoto kyrykyryma'po wyino moro ipupuru ty'koka kynakon moro tunsety ke. Mo'ko piry ro, Lasarus, je'tun pe kynakon. 3Mo'karon asepityjan 'wa ro ero oka aropo'po mo'ko Jesus 'wa: "Jopoto, mo'ko anipynary aja'sakary je'tun pe man." 4Moro eta'po mero ty'wa, Jesus wyka'po: "Iromo'to'me kapyn moro je'tunano man, Tamusi ety awongato'me te, mo'ko Tamusi ymuru ety awongato'me enapa." 5Jesus 'wa 'kuru mo'ko Marta, mo'ko ipity, mo'ko Lasarus enapa typyne kynatokon. 6Moro je'tun pe Lasarus wairy ekary eta'po mero ty'wa, oko kurita noro Jesus we'i'po moro ipo tywaitopo po. 7Irombo mero ika'po mo'karon tynemeparykon 'wa: "Judea 'wa rapa ka'makon." 8Mo'karon inemeparykon wyka'san I'wa: "Amepanen, topu ke awory 'se mo'karon Simosu wairy se'me, moro 'wa rapa awytory 'se man?" 9Jesus wyka'po eju'to'ko'me: "Ainapatoro itu'ponaka oko juru kapyn taweije nan o'win kurita? Kurita amy wytopotyry jako, oty pona o'wo'pa man, ero nono aweiry enery ke ty'wa. 10Koko amy wytopotyry jako te, oty pona kyno'wojan, awei'pa tywairy ke." 11Moro wara ika'po. Irombo mero ika'po noro i'waine: "Mo'ko ka'sakarykon Lasarus tywo'ny'se man. Awu te embaka wy'sa." 12Mo'karon inemeparykon wyka'san I'wa: "Jopoto, tywo'ny'se ta'ta, iru'pa rapa kynaitan." 13Iromby'po 'wa Jesus wyka'po moro kynakon. Mo'karon inemeparykon te moro Lasarus wo'nyky'po ekano'satokon tywotare'mato'me. 14Irombo mero oty we'i'po wara ro Jesus 'wa oty ekarity'po i'waine. Ika'po: "Lasarus tyromo'se man. 15Uwa ekosa ywe'i'po poko tawa'pore wa ajupu'san me. Iwara ro Tamusi amyikary taro 'ne ka'tu rapa maita'ton. Ka'makon te i'wa." 16Mo'ko Tomas, mo'ko Didymus me kynejatojaton inoro wyka'po mo'karon ta'sakarykon Jesus nemeparykon 'wa: "Imaro ka'makon, imaro ro kyromo'to'se me." 17Tytunda'po mero, okupa'en kurita terapa mo'ko Lasarus unemy'po wairy ukuty'po Jesus 'wa. 18Moro Betania tyse waty Jerusalem wyino kynakon, atone'pu stadion itysenory wairy taro. 19Pyime Simosu Marta 'wa, Maria 'wa enapa tywo'se kynatokon, ituru'san andy'moto'me mo'ko ipiryjan pa'po po. 20Mo'ko Jesus wopyry eta'po mero ty'wa, mo'ko Marta wyto'po epoje. Maria we'i'po te auto po. 21Irombo Marta wyka'po Jesus 'wa: "Jopoto, ero po awe'i'poto, ypiry iromby'pa nairy. 22Ise'me Tamusi 'wa pa'poro awoturupotopo yry man suku'sa." 23Jesus wyka'po i'wa: "Kynawondan mo'ko apiry." 24Marta wyka'po I'wa: "Moro irombo ro kurita awono jako 'kuru awomyry man suku'sa." 25Jesus wyka'po i'wa: "Awu moro awono undy me, moro amano undy me enapa wa. Mo'ko yjamyikanen nuro kynaitan, tyromby'poto ro rypo. 26Pa'poro mo'ko nurono yjamyikanen iromby'pa roten kynaitan. Moro mamyikanon?" 27Mo'ko woryi wyka'po I'wa: "A'a, Jopoto. Mo'ko Mesias me, mo'ko Tamusi ymuru me, mo'ko ero nono tu'ponaka o'toto manombo me awairy samyikaje." 28Moro wara tyka'po mero, mo'ko Marta wyto'po. Mo'ko typity Maria ko'ma'po i'wa. Ekapyn ta ika'po i'wa: "Mo'ko amepanen nopyi. Ako'manon." 29Moro eta'po mero ty'wa, tarawone awomy'po I'wa tytoto'me. 30Jesus moro aitopo taka noro o'my'pa kynakon. Moro Marta 'wa topotopombo po noro te Jesus kynakon. 31Tarawone Maria awomy'po tytoto'me. Moro ene'po ro mo'karon auty 'wa iwonumengary andy'mo opy'san Simosu 'wa. Irombo iwekena'po i'waine. Moro atunendopo 'wa itory ekano'satokon atamo. 32Maria tunda'po moro ipo Jesus waitopo 'wa. Ene'po mero ty'wa, ipupuru po iwoma'po. Ika'po I'wa: "Jopoto, ero po awe'i'poto, ypiry iromby'pa nairy." 33Maria wotamory, mo'karon imaro opy'san Simosu wotamory enapa ene'po mero ty'wa, Jesus worekama'po. Kata'mato iwe'i'po. 34Ika'po: "Oje ko myton?" Ika'san I'wa: "Jopoto, eneko, se." 35Jesus wotamo'po. 36Irombo mo'karon Simosu wyka'san: "Eneko. Poto me typyna tywaije i'wa man." 37Amykon wyka'san te: "Mo'ko enupynymbo tanutano'po i'wa man. Mo'ko Lasarus rombyry a'kotory taro te e'i'pa tywaije nan?" 38Jesus worekama'po rapa. Moro atunendopo 'wa ito'po. Topu atory moro atunendopo me kynakon. Ipenary aputy me topu tyje kynakon. 39Jesus wyka'po: "Moro ipenary aputy topu emimatoko." Irombo mo'ko iromby'po enautymbo Marta wyka'po I'wa: "Jopoto, tykore terapa man mo'ko akepy. Okupa'en kurita terapa moro iromby'po man." 40Jesus wyka'po i'wa: " 'Tamusi amyikary jako o'wa, poto me Tamusi wairy menetake' yka'pa we'i o'wa?" 41Moro ipenary aputy topu emima'po i'waine. Irombo kawonaka Jesus wo'poty'po. Ika'po: "Papa, ajety sawongaje moro y'wa awepanama'po poko. 42Penaro terapa moro y'wa awepanamary suku'sa. Mo'karon o'po'tonon kari'na upu'san me te moro wara wykaje. Iwara ro moro o'wa yjemoky'po amyikata'ton." 43Moro wara tyka'po wyino, iko'ta'po imero: "Lasarus, epa'kako." 44Irombo mo'ko iromby'po wepa'ka'po. Ainary, ipupuru tyjasimembo'se kynakon kamisa ke. Tu'mytyne enapa kynakon. Irombo Jesus wyka'po mo'karon kari'na 'wa: "Ikarangatoko, nyto'se me." 45Pyime mo'karon Maria ene opy'san Simosu 'wa Jesus amyika'po, moro inikapy'po oty ene'po mero ty'waine. 46Amykon wyto'san te mo'karon Farise 'wa. Moro Jesus nikapy'po oty ekarity'po i'waine. 47Irombo mero mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon wota'nanopy'san mo'karon Farise maro. Ase'wa ika'san: "O'to ko kytaita'ton? Pyime kapu wyinonokon otykon enepojan irombo mo'ko wokyry. 48Ipoko e'i'pa ka'taine, pa'poro kari'na kynamyikata'ton. Irombo mo'karon Rome ponokon kyno'ta'ton moro kywaito'kon pono Tamusi auty tororoka, mo'karon ka'sakarykon Simosu uta'ka enapa." 49Irombo o'win amy a'sakarykon, Kajafas, mo'ko moro siriko ta mo'karon Tamusi pokonokon jopotory me kynakon inoro wyka'po i'waine: "Onumengapo'pa mandon. 50Anukuty'pa mandon mo'karon ero ponokon kari'na upu'po me o'win kari'na rombyry wairy iru'pa o'wanokon me. Iwara ro pa'poro mo'karon ka'sakarykon Simosu utapy'pa kynaita'ton." 51Tuwano me kapyn moro wara taurana man. Moro siriko tano Tamusi pokonokon jopotory me te moro wara moro Tamusi auran tuku'po i'wa man. Mo'karon Simosu 'wano me Jesus rombyry man takari'se i'wa man, 52mo'karon Simosu 'wano me roten kapyn, mo'karon ataripapy'san Tamusi y'makon a'nano'to'me enapa te i'wa. 53Morombo wyino ro iwory man poko iworupato'kon kynakon. 54Iro ke ro tone me noro kapyn Jesus wytopo'topo kynakon mo'karon Simosu ra'na. Iwomima'po te moro iponomyn wo'i esi'wonaka, moro Efraim tatynen aitopo 'wa. Moro po ro iwe'i'po mo'karon tynemeparykon maro. 55Mo'karon Simosu 'wa mo'ko eratonomapotopombo onory ewa'mary tyse waty kynakon. Pyime kari'na wonuku'san tywaito'kon wyino Jerusalem 'wa, mo'ko eratonomapotopombo onory ewa'mary uwaporo Tamusi 'wano me tywekorokato'ko'me. 56Irombo Jesus upijatokon. Moro Tamusi auty ta tywota'nanopy'san po ase'wa kyngatokon: "One wara ko monumengaton? Opy'pa kynaitan ero oty ewa'mary 'wa, aine?" 57Mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon, mo'karon Farise enapa tyka kynatokon, mo'ko oje Jesus wairy uku'nen wo'to'me ty'waine ekari'se, mo'ko Jesus apyito'me ty'waine.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\