Johanes 16:2

2Morokon tywota'nano'to'kon auto wyino amomata'ton. Amy kurita pa'poro mo'karon awonamon kari'na Tamusi ety awongatopo amaminano kapyry ekano'ta'ton pairo ty'waine.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More