Johanes 18

1Moro wara tyka'po wyino Jesus 'wa mo'karon tynemeparykon maro moro i'poriry Kidron pato'po. Moro pato ro amy wonatopo paty maina kynakon. Moro taka ito'po mo'karon tynemeparykon maro. 2Mo'ko ekaramanen Judas enapa moro maina uku'sakon. Moro 'wa ro irombo Jesus mo'karon tynemeparykon arojakon o'kapyn. 3Moro 'wa ro Judas wyto'po amy warinu pokonokon apyimy maro, amykon Tamusi auty erangon, mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon 'wa, mo'karon Farise 'wa enapa tomo'se kynatokon inaron maro enapa. Turi, kororeta, o'woto'kon enapa ekosaine kynatokon. 4Jesus pa'poro morokon toponamon man otykon uku'sakon. Iwepa'ka'po. Ika'po mo'karon o'tonon 'wa: "Noky ko mupijaton?" 5Ika'san eju'to'me: "Mo'ko Nasaret pono Jesus." Ika'po i'waine: "Inoro ro awu wa." Mo'karon opy'san ekosa ro mo'ko ekaramanen Judas enapa kynakon. 6Moro "Inoro ro awu wa," ika'po mero mo'karon kari'na wyto'san wena'po taka. Nono tu'ponaka iwo'papy'san. 7Jesus woturupo'po rapa i'waine: "Noky ko mupijaton?" Ika'san: "Mo'ko Nasaret pono Jesus." 8Jesus wyka'po eju'to'ko'me: "Wykai terapa o'waine: inoro ro awu wa. Yjupiry jako o'waine, mojan yja'sakarykon aropotoko." 9Iwara ero auranymbo wo'kapy'po: 'Amy pairo y'wa anyry'po anuta'kapo'pa we'i.' 10Simon Petrus ekosa supara kynakon. Moro so'ka'po ro i'wa. Mo'ko Tamusi pokonokon jopotory pyitory panaka'po i'wa ike. Mo'ko pyitonano ety me kynakon Malkus. 11Jesus wyka'po te Petrus 'wa: "Moro supara e'mo'ko rapa moro ije'ny taka. Moro y'wa mo'ko yjumy nyry'po sapera anenyry'pa ka'tu ywairy man mekano'san?" 12Mo'karon warinu pokonokon apyimy 'wa, mo'ko ijopotorykon 'wa, mo'karon Simosu nemoky'san Tamusi auty erangon 'wa Jesus apo'i'po. Apomy'po i'waine. 13Mo'ko Anas 'wa na'nen aro'po i'waine. Mo'ko ro mo'ko Kajafas y'metamuru me kynakon. Kajafas ro moro siriko Tamusi pokonokon jopotory me kynakon. 14Mo'ko ro enapa, mo'ko ero wara mo'karon Simosu jopotorykon urunenymbo mo'ko kynakon: "Kari'na upu'san me o'win kari'na rombyry iru'pa man." 15Jesus wekena'po Simon Petrus 'wa amy enapa inemepary maro. Mo'ko inemepary ro mo'ko Tamusi pokonokon jopotory nukutyry mo'ko kynakon. Jesus maro iwo'my'po mo'ko Tamusi pokonokon jopotory auty pyrorory taka. 16Petrus poropy'po te kurando moro pena po. Irombo mo'ko Tamusi pokonokon jopotory nukutyry Jesus nemepary wepa'ka'po. Mo'ko pena eran me aitoto woryi erupa'po i'wa. Irombo Petrus a'myka'po i'wa. 17Mo'ko pena eran wyka'po ro Petrus 'wa: "Amoro enapa kapyn mo'ko wokyry nemepary amy amoro man?" Petrus wyka'po te: "Uwa, amy kapyn awu wa." 18Ty'sanore iwairy ke, mo'karon pyitonano 'wa, mo'karon Tamusi auty erangon 'wa enapa wa'to'po tyka'mutano'po kynakon. Moro 'wa ro kynotasinano'pojatokon. Ekosaine ro Petrus enapa kynotasinano'pojakon. 19Mo'ko Tamusi pokonokon jopotory woturupo'po Jesus 'wa mo'karon inemeparykon poko, moro inyry omepano poko enapa. 20Jesus wyka'po eju'to'me: "Kurando kari'na 'wa yjauranato. Semepatoine morokon iwota'nano'to'kon auto ta, moro Tamusi auty ta enapa. Morokon po ro pa'poro Simosu kynota'nano'saton. Amy pairo oty anekarity'pa maname waito. 21O'tono'me ko y'wa maturupoja oty poko? Mo'karon ynekarity'san otykon etanamonymbo 'wa tyre aturupoko. Mo'karon o'to ywyka'po uku'saton." 22Moro wara ika'po mero, amy oranano 'wa ipasapaika'po. Ika'po: "Moro wara mo'ko Tamusi pokonokon jopotory meju'sa, hen?" 23Jesus wyka'po eju'to'me: "Yja'wan me yjaurana'poto, ekari'ko one wara 'ne yja'wan me yjaurana'po. Iru'pa yjaurana'poto te, o'tono'me ko iro ke kywojan?" 24Tapomy ro Anas 'wa Jesus emoky'po mo'ko Tamusi pokonokon jopotory Kajafas 'wa. 25Simon Petrus te kynotasinano'pojakon noro moro wa'to 'wa. Irombo ika'san i'wa: "Amoro enapa kapyn amy inemepary amoro man?" Petrus wyka'po te: "Uwa, amy kapyn awu wa." 26Irombo mo'ko Tamusi pokonokon jopotory pyitory amy, mo'ko Petrus nipanaka'po omory me kynakon inoro wyka'po: "Moro wonatopo paty maina ta kapyn konei imaro?" 27Enapitary ekarity'po rapa te Petrus 'wa. Irombo mero o'win wytory amy korotoko ko'ta'po. 28Irombo Jesus aro'po i'waine mo'ko Kajafas wyino mo'ko Rome wyinono jopoto auty 'wa. Kokoro 'ne kynakon. Mo'karon Simosu we'i'san te o'my'pa. Mo'ko eratonomapotopombo kapara'membo onory 'se tywairykon ke irombo tyweja'wangarykon 'se'pa kynatokon. 29Irombo Pilatus wepa'ka'po i'waine. Ika'po: "Oty poko ko mo'se wokyry memendojaton?" 30Ika'san eju'to'me: "Yja'wan oty ka'nen me e'i'pa a'ta, o'wa anekarama'pa na'na nairy." 31Pilatus wyka'po i'waine: "Arotoko iro ke. Aseke moro ajemerykon karetary wykary wara a'wembono auranano ytoko ipoko." Mo'karon Simosu wyka'san te i'wa: "Amy pairo kari'na wory kapyn man na'na 'wa." 32Iwara te moro Jesus auranymbo, moro i'wa one wara tyrombyry man ekarity'po wo'kapyry kynakon. 33Irombo Pilatus wo'my'po rapa moro auto taka. Jesus ko'mapo'po i'wa. Ika'po I'wa: "Mo'karon Simosu Jopotory amoro man?" 34Jesus wyka'po eju'to'me: "Aseke moro wara mykanon? Amykon te ka'tu ypoko ajerupaton?" 35Pilatus wyka'po eju'to'me: "Amy Simosu 'kare awu wan. Aseke aja'sakarykon, mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon ajekaramaton y'wa. O'to ko me'i?" 36Jesus wyka'po eju'to'me: "Ero nono wyino kapyn moro ynundymary man. Ero nono wyino moro ynundymary a'ta rypo, mo'karon ypyitorykon no'mikatory moro Simosu 'wa yjekaramary a'kototo'me. Ero wyino kapyn te moro ynundymary man." 37Pilatus wyka'po I'wa: "Jopoto kapyn 'kare amoro man." Jesus wyka'po eju'to'me: "Aseke amoro jopoto me kakari'sa. Awu typa'kano'se wa, ero nono tu'ponaka tywo'se wa moro iporono auranano amyikapoto'me. Pa'poro mo'karon iporono auranano wyinonokon yjauran 'wa kynepanamaton." 38Pilatus wyka'po I'wa: "Oty ko moro iporono auranano nan?" 39Ajemerykon wararo te moro yja'wangon kari'na aru'katopo wyino o'win amy kapory y'wa man mo'ko eratonomapotopombo onory ewa'mary jako. Oty 'se ko mandon? Mo'ko Simosu Jopotory sinondapotan?" 40Iko'tapoty'san: "Mo'ko kapyn. Mo'ko Barabas te." Mo'ko Barabas ro amy tokonen manaman mo'ko kynakon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\