Johanes 6

1Morombo wyino Jesus 'wa moro Galilea tano tuna juwembory, moro Tiberias pono tuna juwembory me enapa kynejatojaton iro pato'po. 2Kari'na apyimy tam'po'kory 'wa iwekena'po. Morokon je'tun pangon poko inikapyry kapu wyinonokon otykon irombo tone i'waine kynakon. 3Wypy tu'ponaka Jesus wonuku'po. Moro po ro iwotandy'mo'po mo'karon tynemeparykon maro. 4Mo'karon Simosu 'wa eratonomapotopombo onory ewa'mary tyse waty kynakon. 5Jesus wo'poty'po. Kari'na apyimy tam'po'kory wopyry ene'po mero ty'wa typato, Filipus 'wa ika'po: "Oje ko perere kysepeka'ta'ton iwendameto'ko'me?" 6U'kuto'me te moro wara ika'po. Aseke irombo moro o'to tywairy man uku'sakon. 7Filipus wyka'po eju'to'me: "Ainapatoro-kari'na amu'nykonymbo pyrata poko perere epekaty'poto ro rypo, pa'poro iwaraine e'i'pa kynaitan. A'si'ko pairo tywendamerykon upita'ton." 8O'win amy inemepary, mo'ko Simon Petrus piry Andreas wyka'po I'wa: 9"Amy myre'ko'ko ero po man. Mo'ko ekosa ro ainatone perere man oko woto maro. O'to ko moro mo'karon mokynokon kari'na ytan?" 10Jesus wyka'po: "Mo'karon kari'na andy'mopotoko." Itupu pyime kynakon moro po. Mo'karon kari'na wotandy'mo'san. Ainatone dusun iwairy taro mo'karon wokyry kynatokon. 11Jesus 'wa morokon perere apo'i'san. Tamusi ety awonga'po mero, aripa'po'san i'wa mo'karon moro po atandy'mo'san kari'na ainaka. Iwara enapa mo'karon woto aripa'po'san i'wa, i'se iwairykon taro ro. 12Iwaime'san mero mo'karon tynemeparykon 'wa ika'po: "Morokon arepa akosinykonymbo amo'i'toko, amy pairo waito'me atakama'pa." 13Mo'karon endametonon nino'san ainatonenokon perere y'sakapoty'san akosinykonymbo amo'iky'san i'waine ainapatoro itu'ponaka oko kurukuru. 14Jesus 'wa amy kapu wyinono oty kapy'po ene'po mero ty'waine, ika'san: "Iporo ro mo'ko nono tu'ponaka o'toto manombo Tamusi auran uku'ponen mo'se man." 15Jopoto me tyto'me tapyije tywopyrykon 'se iwairykon ukuty'po Jesus 'wa. Iro ke ro iwomima'po rapa iwyinoine morokon wypy 'wa, o'win upu'po tywaito'me. 16Iko'mamyry mero mo'karon inemeparykon wo'pema'san moro tuna 'wa. 17Kurijara taka iwotaru'ka'san Kafaraum 'wa tywepatoto'ko'me. Ewa'rumamy'po po Jesus opy'pa noro i'waine kynakon. 18Pepeito tam'po'kory 'wa parana awonga'po. 19O'win-kari'na itu'ponaka ainatone stadion mosin po terapa tywotarima'san mero, moro tuna tu'po Jesus wytory ene'po i'waine moro kurijara wyino tyse waty. Iwety'ka'san. 20Jesus wyka'po te i'waine: "Awu te wa. Kytety'katon." 21Aru'kapory 'se kynatokon. O'win wytory te moro kurijara tunda'po moro itoto'kon 'wa. 22Irombo koro'po mo'karon kari'na apyimy moro tuna kopose me noro kynakon. O'win roten kurijara wairy moro po, moro kurijara taka ataru'ka'pa Jesus wairy, a'saka'pa mo'karon inemeparykon wytory enapa tone i'waine kynakon. 23Tiberias wyino te amykon kurijara tywo'se kynatokon. Senge roten kynatokon mo'ko Jopoto 'wa Tamusi ety awongatopombo wyino, moro iwendameto'konymbo wyino. 24Uwa moro po Jesus wairy, uwa enapa mo'karon inemeparykon wairy ene'po mero ty'waine, iwotaru'ka'san morokon kurijara taka. Kafaraum 'wa ito'san Jesus upi. 25Moro tuna kopose me epory'po mero ty'waine, ika'san I'wa: "Amepanen, one wara a'ta ko ijaro 'wa mopyi?" 26Jesus wyka'po eju'to'ko'me: "Ita'ro pore, kapu wyinonokon otykon ene'san poko kapyn o'waine kupijaton, moro awendame'san poko te, moro awaime'san poko enapa. 27Moro atany'matoto man arepa poko kyto'mikaton. Moro aitoto man roten arepa poko te o'mikatoko. Moro ytan ro o'waine mo'ko kari'na ymuru. Mo'ko wyino ro mo'ko jumynano Tamusi tywokari'se man." 28Irombo ika'san I'wa: "O'to ko na'na naitan morokon Tamusi emamingon ka'to'me ty'wa?" 29Jesus wyka'po eju'to'ko'me: "Ero moro Tamusi emamin: moro o'waine mo'ko inemoky'po amyikary." 30Ika'san I'wa: "Otypan kapu wyinono oty ko menepotan, na'na 'wa ajamyikato'me ene'po mero? Otypan oty ko mika'tan? 31Mo'karon kytangonymbo 'wa moro Tamusi nyry arepa tana'se man moro iponomyn wo'i ta, ero imero'po wara: Kapu wyinono arepa ke tupa tywaije i'wa mandon." 32Irombo Jesus wyka'po i'waine: "Ita'ro pore, Moses 'wa kapyn tupa mandon moro kapu wyinono arepa ke. Mo'ko yjumy te ajupaton moro iro 'nero kapu wyinono arepa ke. 33Moro Tamusi wyinono arepa moro kapu wyino kyony'tojan iro, moro nono 'wa amano ynen moro man." 34Irombo ika'san I'wa: "Jopoto, moro arepa yko na'na 'wa o'kapyn roten." 35Jesus wyka'po i'waine: "Moro amano ynen arepa awu wa. Mo'ko y'wa o'toto aniwo'pa noro ikumyry kynaitan. Mo'ko yjamyikanen aniwo'pa noro tuna sanory kynaitan. 36Wykai terapa te o'waine: moro o'waine yjene'po se'me yjamyika'pa mandon. 37Pa'poro y'wa mo'ko jumynano nyry kyno'tan y'wa. Amy pairo y'wa o'toto animoma'pa waitake. 38Kapu wyino tywony'to wa aseke ynisanory ka'se kapyn, mo'ko yjemo'nenymbo nisanory ka'se te. 39Ero mo'ko yjemo'nenymbo nisanory: mo'ko y'wa inyry anuta'ka'pa ywairy man, awongary te man moro irombo ro kurita. 40Ero irombo mo'ko yjumy nisanory: mo'ko ymunano ene'po wyino amyikanen 'wa i'matypyn amano apyiry man. Y'wa awongary enapa man moro irombo ro kurita." 41Mo'karon Simosu eruwa'san moro ero wara ika'po poko: "Moro kapu wyino ony'to'po arepa awu wa." 42Ika'san: "Jesus kapyn mo'ko nan, mo'ko Josef ymuru, mo'ko ijumy, isano kysuku'saton inoro? One wara ko iro ke erome nykanon 'Kapu wyino tywony'to wa.'?" 43Jesus wyka'po eju'to'ko'me: "Ase'wa ajeruwaton. 44Amy pairo y'wa tywopyry upijan, tytynga'pa mo'ko yjemo'nenymbo jumynano a'ta, moro irombo ro kurita ynawongary man me. 45Mo'karon Tamusi auran uku'ponamonymbo karetary ta tymero man: Pa'poro Tamusi 'wa tamepa kynaita'ton. Pa'poro mo'ko jumynano 'wa tywepanamary ta omepa'po y'wa kyno'san. 46Amy pairo 'wa te Tamusi ene'po anekarity'pa wa. Mo'ko Tamusi wyino opy'po 'wa roten mo'ko jumynano tone man. 47Ita'ro pore, mo'ko Tamusi amyikanen ekosa i'matypyn amano man. 48Moro amano ynen arepa awu wa. 49Mo'karon atangonymbo 'wa moro Tamusi nyry arepa moro iponomyn wo'i ta tana'se man. Tyromo'se te mandon. 50Mo'ko kapu wyino ony'tototo arepa ena'nen te iromby'pa kynaitan. 51Moro kapu wyino ony'to'po nurono arepa awu wa. Amy 'wa ero arepa enapy'poto, nuro kynaitan i'matypyn me. Moro ynyry man arepa, ypunu moro man. Nuro nono yto'me man." 52Morombo mero mo'karon Simosu wosauranaka'san ase'wa. Ika'san: "One wara ko mo'ko wokyry moro typunu ytan ky'waine onoto'me?" 53Irombo Jesus wyka'po i'waine: "Ita'ro pore, mo'ko kari'na ymuru punu anono'pa aja'taine, moro imynuru anenyry'pa aja'taine enapa, amano waty man otaine. 54Mo'ko ypunu ononen, mo'ko ymynuru enynen ekosa i'matypyn amano man. Mo'ko ro sawongatake moro irombo ro kurita. 55Moro ypunu, arepa 'nero moro man. Moro ymynuru, woku 'nero moro man. 56Mo'ko ypunu ononen, mo'ko ymynuru enynen yta man mo'ja ro. Awu enapa mo'ko ta wa mo'ja ro. 57Mo'ko nurono jumynano 'wa tomo'se wa. Mo'ko upu'po me ro nuro wa. Iwara enapa mo'ko yjononen nuro kynaitan yjupu'po me. 58Moro kapu wyino ony'to'po arepa ero man. Mo'karon atangonymbo nenapy'san arepa wara kapyn man. Tyromo'se irombo mandon. Mo'ko ero arepa ena'nen te nuro kynaitan i'matypyn me roten." 59Moro wara Jesus wyka'po mo'karon kari'na emepary jako moro Kafaraum po moro iwota'nano'to'kon auto ta. 60Moro wara ikary eta'po mero ty'waine, pyime inemeparykon wyka'san: "Moro auranano apyiry je'tun pe man. Noky ko etary taro nan?" 61Moro tauranymbo poko mo'karon tynemeparykon eruwary ukuty'po mero ty'wa, Jesus wyka'po i'waine: "Moro yjauran mije'tumaton? 62One wara ko iro ke monumengatory, mo'ko kari'na ymuru wonukuru ene'poto o'waine moro uwapo tywaitopombo 'wa? 63Mo'ko a'kanano nuro kari'na yjan. Moro ja'munano otymbo ro anyry'pa man. Morokon o'waine ywykato'konymbo auranano, a'kanano morokon man. Amano morokon man. 64Amykon te Tamusi anamyika'pa mandon ara'naine." Penaro ro irombo Tamusi anamyika'pa nokypangon wairy, nokypan 'wa enapa takaramary man uku'sakon Jesus. 65Irombo ika'po: "Iro ke ro wykai o'waine: Amy pairo y'wa tywopyry upijan, oma anyry'pa ty'wa mo'ko jumynano we'i'poto." 66Moro poko ro pyime inemeparykon wotu'ma'san iwyino. Imaro noro ito'pa iwe'i'san. 67Irombo mo'karon ainapatoro itu'ponaka okonokon 'wa Jesus wyka'po: "Amyjaron enapa ka'tu ynory 'se mandon?" 68Mo'ko Simon Petrus wyka'po te eju'to'me: "Jopoto, noky 'wa ko na'na nytory? I'matypyn amano ynen auranano ajekosa man. 69Amoro 'ne mo'ko Tamusi wyinono me awairy uku'san na'na. Moro amyikanon ro na'na." 70Jesus wyka'po eju'to'ko'me: "Ainapatoro itu'ponaka okonokonymbo mero 'kare ajapo'i'paine wainen. Ise'me te o'win amy ara'nanokon ewa'rumy me man." 71Mo'ko Simon Iskariot ymuru Judas poko aurana'po moro kynakon. Mo'ko 'wa ro irombo Jesus ekaramary kynakon. Mo'karon ainapatoro itu'ponaka okonokon ra'nano amy mo'ko kynakon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\