Johanes 6:42

42Ika'san: "Jesus kapyn mo'ko nan, mo'ko Josef ymuru, mo'ko ijumy, isano kysuku'saton inoro? One wara ko iro ke erome nykanon 'Kapu wyino tywony'to wa.'?"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More