Johanes 6:7

7Filipus wyka'po eju'to'me: "Ainapatoro-kari'na amu'nykonymbo pyrata poko perere epekaty'poto ro rypo, pa'poro iwaraine e'i'pa kynaitan. A'si'ko pairo tywendamerykon upita'ton."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More