Johanes 7

1Morombo mero Jesus wytopoty'po Galilea po. Judea 'wa irombo tytory 'se'pa kynakon, tywory 'se mo'karon Simosu jopotorykon wairy ke. 2Tyse waty morokon pataja ewa'mary kynakon mo'karon Simosu 'wa. 3Irombo mo'karon Jesus piryjan wyka'san I'wa: "Ero wyino omimako. Judea 'wa i'tango. Iwara mo'karon anemeparykon morokon anikapyry amaminano eneta'ton. 4Amy pairo ekapyn ta o'to e'i'pa man, takare tywairy 'se ta'ta. Moropangon otykon kapyry jako o'wa, onepoko pa'poro kari'na 'wa." 5Mo'karon ipiryjan enapa irombo anamyika'pa kynatokon. 6Jesus wyka'po i'waine: "Moro ywytotopo jururu itunda'pa noro man. Amyjaron te o'kapyn roten awytorykon taro mandon. 7Ero nono ajenonopyrykon upijan. Awu te yjenono'san. Yja'wan me irombo morokon emamin wairy samyikapoja. 8Amyjaron anu'toko moro oty ewa'matopo 'wa. Awu moro 'wa anuku'pa wa, itunda'pa noro moro ywytotopo jururu wairy ke." 9Moro wara tyka'po mero, Galilea po iwainopo'po. 10Moro oty ewa'matopo 'wa mo'karon typiryjan wonuku'san mero te, Jesus wonuku'po enapa, tone me kapyn, ekapyn ta te. 11Moro oty ewa'matopo po mo'karon Simosu kynupijatokon. Kyngatokon: "Oje ko nan?" 12Ipoko taurane kynatokon mo'karon kari'na apyimykon. Amykonymbo iru'pa kynekari'satokon. Amykonymbo te kyngatokon: "Uwa. Mo'karon kari'na emu'manon." 13Amy pairo te enari'ma aurana'pa ipoko kynakon. Mo'karon Simosu jopotorykon pona irombo tanarike mo'karon kari'na kynatokon. 14Ase'ra moro oty ewa'mary a'ta, Jesus wonuku'po moro Tamusi auty 'wa, kari'na emepa. 15Mo'karon Simosu enuta'san imero. Ika'san: "One wara ko mo'se kareta uku'san, emepa'pa tywe'i'po se'me?" 16Jesus wyka'po eju'to'ko'me: "Moro ynyry omepano ywyino kapyn kyno'san, mo'ko yjemo'nenymbo wyino te. 17Mo'ko nisanory kapyry 'se amy a'ta, Tamusi wyino moro omepano wopyry, aseke ywykatopo me iwairy pai uku'tan. 18Mo'ko aseke tywyino oty pa'kanen aseke toty awongary 'se man. Mo'ko tomo'nenymbo ety awongary poko o'mikatoto iporo man. Mo'ko emambo'pa e'i'pa man. 19Moses moro omenano karetary anyry'pa o'waine tywaije nan? Amy pairo ara'nanokon te moro omenano anapo'i'pa man. O'tono'me ko ywory poko mo'mikaton?" 20Mo'karon kari'na apyimy 'wa ejuku'po: "Ewa'rumy otu'po man. Noky ko awory poko no'mikanon?" 21Jesus wyka'po eju'to'ko'me: "O'win amy amaminano sikapyi. Irombo ajenutaton imero. 22Iro ke ro wykaje: Moses 'wa o'wanokon me moro e'kotono tyje man. Mo'ko Moses wyino kapyn te kyno'san moro e'kotono, mo'karon atangonymbo wyino te. Otare'matopo kurita enapa kari'na mi'kotopojaton. 23Amboty'pa moro Moses nimero'po omenano waito'me otare'matopo kurita enapa kari'na mi'kotopojaton. O'tono'me ko iro ke ypoko tare'ke mandon, o'win amy kari'na kura'ma'po ke imero y'wa moro otare'matopo kurita? 24Itu'pono oty poko roten a'wembono auranano kysyton. Iporo te moro a'wembono auranano ytoko." 25Irombo amykon Jerusalem ponokon wyka'san: "Mo'ko iwory poko kyno'mikaton inoro kapyn mo'ko nan? 26Eneko te. Enari'ma imero kynaurananon. O'to pairo yka'pa mandon i'wa. Mo'karon jopoto 'wa pai 'nare iporo Mesias me iwairy tuku'se na. 27Ojeno me mo'ko wairy te kysuku'saton. Mo'ko Mesias wopyry jako te amy pairo moro ojeno me iwairy anukuty'pa kynaitan." 28Irombo Jesus ko'ta'po moro kari'na emepary jako. Ika'po: "Kuku'saton. Ojeno me ywairy enapa muku'saton. Aseke ywonumengary me opy'pa tywaije wa. Amy iporono 'wa te tomo'se wa. Mo'ko anukuty'pa te amyjaron mandon. 29Awu suku'sa. Mo'ko wyino irombo tywo'se wa. Mo'ko 'wa enapa tomo'se wa." 30Irombo apyiry 'se iwe'i'san. Amy pairo we'i'po te anapo'i'pa. Moro apyitopo jururu irombo itunda'pa noro kynakon. 31Pyime kari'na 'wa te amyika'po. Ika'san: "Mo'ko wokyry nenepo'san kapu wyinonokon otykon ko'po 'kare pyime kapu wyinonokon otykon enepotan mo'ko Mesias, tywopy'poto." 32Moro wara Jesus poko mo'karon kari'na auranary eta'po mo'karon Farise 'wa. Irombo mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon 'wa, mo'karon Farise 'wa enapa Tamusi auty erangon emoky'san apyije. 33Irombo Jesus wyka'po: "A'si'ko noro ajekosaine wa. Morombo mero wy'take mo'ko yjemo'nenymbo 'wa. 34Kupita'ton. Yjepory'pa te maita'ton. Moro ywytotopo 'wa awopyrykon mupita'ton." 35Irombo mo'karon Simosu wyka'san ase'wa: "Oja ko ny'tan, epory upito'me ky'waine? Mo'karon Griek waito'kon 'wa ka'tu ny'tan mo'karon moro ponokon Simosu emepa? 36O'to tauro'po ko moro ikatopo nan, moro 'Kupita'ton. Yjepory'pa te maita'ton. Moro ywytotopo 'wa awopyrykon mupita'ton.'?" 37Moro irombo ro iro 'nero oty ewa'matopo kurita Jesus ko'ta'po pyre. Ika'po: "Tuna sanory 'wa amy wory jako, y'wa no'nen tuna enyje. 38Mo'ko yjamyikanen turu'po wyino amano ynamon tuna kynapeinatan, moro Tamusi karetary wykary wara ro." 39Mo'ko a'kanano poko ika'po moro kynakon. Mo'ko apyiry man ro kynakon mo'karon amyikanamonymbo 'wa. Opy'pa na'nen mo'ko a'kanano kynakon. Awonga'pa na'nen irombo Jesus kynakon. 40Amykonymbo moro wara ikary etanamonymbo wyka'san: "Iporo ro mo'ko Tamusi auran uku'ponen mo'ko man." 41Amykonymbo wyka'san rapa: "Mo'ko Mesias mo'ko man." Amykonymbo wyka'san rapa: "Galilea wyino 'kare mo'ko Mesias no'san. 42Yka'pa 'kare moro Tamusi karetary nan: 'David parymbo mo'ko Mesias kynaitan. Moro David waitopombo Betlehem wyino kyno'tan.' " 43O'win e'i'pa moro aurangon kynakon ipoko. 44Amykonymbo apyiry 'se kynatokon. Amy pairo we'i'po te anapo'i'pa. 45Mo'karon Tamusi auty erangon werama'san mero, mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon woturupo'san, mo'karon Farise woturupo'san enapa i'waine: "O'tono'me ko anenepy'pa maiton?" 46Mo'karon Tamusi auty erangon wyka'san eju'to'ko'me: "Mo'ko auranary wara amy pairo kari'na aurana'pa tywaije man." 47Mo'karon Farise wyka'san eju'to'ko'me: "Amyjaron enapa ka'tu ajemu'maton? 48Amy Simosu jopotory 'wa 'kare, amy Farise 'wa enapa 'kare tamyika nan. 49Mo'karon omenano mero'po anukuty'non kari'na apyimy te tywotany'ma man." 50Irombo mo'ko Nikodemus, mo'ko uwapo Jesus ene opy'po Farise wyka'po mo'karon ta'sakarykon 'wa: 51"Moro omenano mero'po 'kare a'wembono auranano yjan kari'na poko, moro auran etary uwaporo, moro o'to 'ne iwe'i'po ukutyry uwaporo." 52Ika'san eju'to'me: "Amoro enapa ka'tu Galilea pono me man? Moro Tamusi karetary tyre imengako. Galilea wyino Tamusi auran uku'ponen opy'pa man." 53Irombo mero pa'poro rapa ito'san tautykon 'wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\