Judas 1

1Mo'ko Jesus Kristus pyitory Judas, mo'ko Jakobus piry me man inoro ero kareta merojan mo'karon iko'ma'san, mo'karon Tamusi jumynano kynipynaton inaron, mo'karon Jesus Kristus kynunenjaton inaron 'wa. 2Oro kotano enery, sara'me aino, aipynano enapa imero amaroine nainen. 3Typynamon yja'sakarykon, moro pa'poro kunendo'kon poko oty merory poko ywo'mikary jako, yturu'po ywon ajuruto'ko'me moro o'wino me mo'karon Tamusi wyinonokon 'wa yry'po tamyikamy aijomato'me o'waine. 4Amykon Tamusi aninendo'non kari'na irombo maname kyra'nakaine tywo'se mandon. Penaro terapa moro ipokoine tymy a'wembono auranano tymero man. Amy me terapa moro kytamusirykon turu'popory ekari'saton pyiwano otykon pyi'mery me. Mo'ko o'wino kundymanamon, Kyjopotorykon Jesus Kristus urumenaton. 5Ukutyry se'me o'waine, ero poko atuwaro'marykon 'se rapa wa: O'wino me Tamusi 'wa amy kari'na apyimy moro aitopo Egypte wyino taro man aijomato'ko'me. Morombo wyino te mo'karon ira'nanokon tamyika'non ty'ma'kapo i'wa mandon. 6Amykon kapu tanokon apojonano 'wa enapa morokon tamamingonymbo tynonda tywaije man. Moro tywaito'konymbo tyno i'waine man. Ewa'rumy ta Tamusi kynerandopojaton moro poto 'su a'wembono auranano ytopo kurita 'wano me. 7Mo'karon apojonano wara enapa moro Sodom, moro Gomora, morokon ekondanokon aito'kon tywaijembo me man. Tamusi auranymbo rato terapa to'merepyrykon ta tywepokonoma mandon ase'wa. Moro yja'wan me tywe'i'san epety me e'wutypyn wa'to 'wa tykoro'ka'san enepojaton erome noro, kari'na wore'no'to'me. 8Iwaraine enapa mo'karon one'tonon moro tyja'mungon yja'wangaton. Jopoto anu'ku'pa mandon. Jopotokon kuranory ejujaton. 9Mo'ko kapu tanokon apojonano jopotory Mikael ro rypo mo'ko ewa'rumy tamuru ejuru ta a'wembono auranano apyiry man ekarityry 'se'pa i'wa tywaije man, mo'ko Moses ekepy'po poko imaro tywosauranakary jako. Tyka te man: "Oro Tamusi akota'man!" 10Mo'karon te pa'poro tynukuty'torykon otykon ejujaton. Mo'karon onumenga'non tonomy nukutyry wara moro inukutyrykon man. Moro ro kynuta'kapota'ton. 11Je'tun pe pore kynaitan i'waine. Moro Kain wytotopombo oma taka tyto mandon. Mo'ko Bileam we'i'po wara pyrata upu'po me amu'mato tywaije mandon. Mo'ko Korasin wara tyjopotorykon 'se'non me tywairykon ta tywotany'ma mandon. 12Moro ase'wa awendamerykon jako, tuna koro'nanokon topu wara anari me mo'karon mandon. Ipy'i'pa imero moro iwendamerykon ewa'pory aseke kynotupanon. Pepeito narorykon konopo anenepy'non kapurutu wara mandon. Wewe epery jururu jako, epe'non, okomboto iromby'san, unga'san wewe wara mandon. 13Ta'kosare tywerikirykon aronamon pari'pyngon parana wara mandon. Uta'tonon siriko wara mandon. Moro i'matypyn poto 'su ewa'rumy kynimomo'saton. 14Ipokoine enapa mo'ko Henok, mo'ko akore'pe 'ne waty mo'ko Adam we'i'po wyino tamanje man inoro 'wa moro Tamusi auran takari'se man. Tyka man: "Eneko, Tamusi kyno'san mo'karon potonon tapojongon apyimykon maro, 15pa'poro kari'na poko a'wembono auranano yje. Pa'poro tynendo'non tyja'wangamon kari'na kota'matan, morokon inikapy'san yja'wangon otykon poko, morokon yja'wan me typoko ika'san poko enapa." 16Toruke mo'karon mandon. Taki'ne mandon. Tynisanorykon me ro kynemanjaton. Tauranarykon jako kynaijaton 'ne. Ta'sakarykon etykon awongaton, tapano'to'ko'me i'waine. 17Amyjaron te, typynamon yja'sakarykon, atuwarenge'ton mo'karon Kyjopotorykon Jesus Kristus napojoma'san auranymbo poko. 18Ero moro o'waine ikato'konymbo: "Ero nono y'matyry 'wa auno'po'to kari'na kynaita'ton. Tamusi aninendo'pa aseke tynisanorykon me ro kynemanda'ton." 19Mo'karon ro kari'na aripa'pojaton. Ero nono emery arojaton. Tamusi a'kary waty man ekosaine. 20Amyjaron te, typynamon yja'sakarykon, eja'nakatoko moro Tamusi wyinono 'ne ro ajekosanokon tamyikamy tu'po. Tamusi a'kary ta Tamusi 'wa ajauranatoko. 21Moro Tamusi pyny ta atunendoko, mo'ko kotano enenen Kyjopotorykon Jesus Kristus 'wa moro i'matypyn amano yry momokyry ta. 22Mo'karon oko ituru'san aitonon kotanory enetoko. 23Amykonymbo wa'to wyino ipinatoko, unendo'ko'me. Amykonymbo kotanory enetoko, ajenarirykon ta, moro ija'mungon nisanory nija'wanga'po iwo'mykon nurija'mary ta pairo. 24Mo'ko awomapotyrykon pona ajunemyrykon taro aitoto 'wa, mo'ko ija'wany'pa, tawa'pore enapa moro tykuranory po'ponaka ajyrykon taro aitoto 'wa, 25mo'ko o'win'kono Kapano'namon Tamusi 'wa, mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus 'wa kurano me aino, poto me aino, typori'toke aino, jopoto me aino erome nainen, mo'ja ro nainen, penaro iwe'i'po wara ro. Iwara ro nainen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\