Lukas 1:19

19Irombo mo'ko apojonano 'wa ejuku'po: "Gabriel awu wa. Tamusi embata ywaitopo man. Tamusi yjemokyi ajerupato'me, ero iru'pyn oka ekarito'me y'wa o'wa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More