Lukas 15

1O'kapyn roten pa'poro mo'karon Rome pono jopoto ekataka pyrata amo'i'namon, mo'karon tyja'wangamon kari'na enapa kyno'satokon Jesus 'wa epanama. 2Mo'karon Farise eruwa'san te mo'karon Tamusi karetary uku'namon maro. Ase'wa ika'san: "Mo'se tyja'wangamon kari'na wopyry ewa'manon. Kynendamejan pairo imaroine." 3Irombo Jesus 'wa amy onumengatopo auranano ekarity'po: 4"Amy ara'nanokon ekosa ainatone-kari'na kapara a'ta, irombo o'win amy utapy'poto, o'to ko naitan? Mo'karon okupa'en-kari'na itu'ponaka ainapatoro itu'ponaka okupa'en-to'ima kapara anino'pa moro iponomyn wo'i ta naitan, mo'ko o'win utapy'po upi tytoto'me, epory 'wa ro ty'wa? 5Irombo mo'ko kapara epory'po mero ty'wa, tawa'pore tymota'ponaka kynanundan. 6Auto 'wa tytunda'poto, mo'karon ta'sakarykon ko'matan mo'karon taporito amandonon maro. Kyngatan: 'Tawa'pore aitoko ymaro! Mo'ko utapy'po ykaparary seporyi rapa.' 7Wykaje o'waine: moro o'win amy tyja'wangen kari'na 'wa tamamyry u'mary mo'karon kapu tanokon ewa'porotan amykon okupa'en-kari'na itu'ponaka ainapatoro itu'ponaka okupa'en-to'imanokon tamamyrykon u'mary 'se'non tamamboramon ko'po. 8Amy woryi ekosa ainapatoro amu'nymbo pyrata a'ta, irombo o'win amy utapy'poto, o'to ko naitan? Kororeta po'ma'po mero tauty ana'koka'pa naitan upito'me, epory 'wa ro ty'wa? 9Epory'poto, mo'karon ta'sakarykon ko'matan mo'karon taporito amandonon maro. Kyngatan: 'Tawa'pore aitoko ymaro! Moro ynuta'ka'po amu'nymbo pyrata seporyi rapa.' 10Iwara enapa mo'karon Tamusi apojongon ewa'porojan moro o'win amy tyja'wangen kari'na 'wa tamamyry u'mary." 11Irombo Jesus wyka'po: "Amy wokyry oko tymune tywaije man. 12Irombo mo'ko imeseku'po tyka man tyjumy 'wa: 'Papa, erome moro aromby'po mero ynapyiry man ene'ko y'wa.' Irombo ijumy 'wa morokon totyrykon a'saka'san i'waine. 13Irombo amykon kurita pa'po me, pa'poro totyrykon ekarama'san mero ty'wa, mo'ko imeseku'po tyto man amy tyseno aitopo 'wa. Moro po ro typyratary takama roten i'wa man, to'merepyry maro. 14Irombo pa'poro typyratary akama'ma'po mero, amy poto 'su kumyno tywo'se man moro aitopo taka. Morombo wyino ro omi taka tywoma man. 15Irombo tyto man o'win amy moro pono 'wa, e'pima. Mo'ko 'wa ro tomo'se man wo'i taka tokykon pyiruku ene. 16Moro po ro mo'karon tynenerykon pyiruku erepary enapyry 'se terapa tywaije man. Amy kari'na pairo te anupa'pa ike tywaije man. 17Irombo tupu'po rapa tapyije i'wa man. Tyka man: 'O'toro 'ko waty yjumy pyitorykon ekosa arepa kynotakamanon. Awu te ykumyry 'wa ero po wo'wopoja. 18Yjumy 'wa rapa wy'take. Wykatake i'wa: 'Papa, yja'wan me we'i Tamusi embata, ajembata enapa. 19Omuru me noro yjejatory 'se'pa rypo wa. O'win amy apyitory me kyko.' ' 20Irombo tyjumy 'wa tyto man. Irombo tyse noro oma ta iwopyry jako, ijumy 'wa tone terapa man. Irombo ikotanory imero tone i'wa man. Epoje taka'nunje man. Irombo taky'ka i'wa man typona. Typosimapo'se i'wa man. 21Irombo mo'ko imuru tyka man i'wa: 'Papa, yja'wan me we'i Tamusi embata, ajembata enapa. Omuru me noro yjejatory 'se'pa rypo wa.' 22Mo'ko ijumy te tyka man mo'karon typyitorykon 'wa: 'Ko'i! Moro iru'pynymbo wo'mynano ene'toko. Iwo'myndotoko ike. Ainatanondotoko. Isapato'totoko. 23Mo'ko tykakenymbo paka'membo ene'toko. Iwotoko. Kytendamesen tawa'pore imero. 24Mo'se ymuru tyromo'se rypo kynakon. Nerenai rapa te. Tuta'se rypo kynakon. Noporyi rapa te.' Irombo tawa'pore imero tywendame mandon. 25Mo'ko uwapotory imuru te maina ta tywaije man. Irombo tytundary mero auto 'wa, moro sina ety maro uwarykon tota i'wa man. 26Irombo o'win amy pyitonano tyko'ma i'wa man. Tywoturupo man i'wa oty me moro oty wairy poko. 27Mo'ko ro tyka man i'wa: 'Apiry te nopyi rapa. Ajumy mo'ko tykakenymbo paka'membo wopoi, iru'pa rapa epory'po ke ty'wa.' 28Mo'ko iryi te tywore'ko man. Tywo'myry 'se'pa tywaije man auto taka. Mo'ko ijumy tywo'se man kurandonaka, a'mykary u'ku. 29Mo'ko imuru te tyka man tyjumy 'wa: 'Eneko. O'toro 'ko siriko waty yjemaminaje o'wa. Ywe'i'po poro typanaja'nare e'i'pa we'i. Ise'me te amy pairo kapirita'membo ro anyry'pa me'i y'wa, tawa'pore wendame'se me yja'sakarykon maro. 30Mo'ko omuru, mo'ko to'mere'samon woryijan maro ajotyrykonymbo akamanenymbo wopy'po mero te ko'wu, mo'ko tykakenymbo paka'membo tywopo o'wa man.' 31Mo'ko ijumy te tyka man: 'Koki, amoro kore awe'i'po poro yjekosa mana, ran! Pa'poro yjotyry kore ajotyry me na, ran! 32Tawa'pore awendamery manombo man. Mo'ko apiry tyromo'se rypo kynakon. Nerenai rapa te. Tuta'se rypo kynakon. Noporyi rapa te.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\