Lukas 16

1Tynemeparykon 'wa enapa ika'po: "Amy typyrataken wokyry upi'no amy otyry enenen tywaije man. Irombo otyry akamanen me takarama amy 'wa man ijopotory 'wa. 2Irombo mo'ko ijopotory kyniko'mapojan. Kynganon i'wa: 'Otypan oty ko setanon apoko? Enepoko y'wa kareta tu'po one wara moro ajainaka ynyry'po ene'po o'wa. Yjotyry enenen me o'se'pa noro wa.' 3Irombo mo'ko tyjopotory otyry enenen kynganon tyturu'po ta: 'O'to ko waitan? Yjopotory waty totyry enenen me noro y'se'pa nan. Samba a'kuru supija. Ywepataimary poko typyike wa. 4O'to ywairy man te suku'sa terapa, mo'karon kari'na 'wa yjapyito'me tautykon ta, mo'ko yjopotory otyry enenen me noro e'i'pa yja'ta.' 5Irombo iwe'i'san mero mo'karon tyjopotory ependomanamon ko'mapojan. Irombo kynganon mo'ko koromono 'wa: 'O'toro ko yjopotory mependomanon?' 6Irombo kynganon i'wa: 'Ainatone-kari'na samaku oleif katy.' Irombo kynganon i'wa: 'Ero, moro o'toro o'wa ependomary uku'potopo kareta ero man. Atandy'moko. Ko'i oko-kari'na itu'ponaka ainapatoro imeroko.' 7Irombo mero mo'ko ijokonory 'wa kynganon: 'O'toro ko mependomanon?' Irombo kynganon: 'Ainatone-kari'na kurukuru awasi.' Irombo mo'ko tyjopotory otyry enenen kynganon i'wa: 'Ero, moro o'toro o'wa ependomary uku'potopo kareta ero man. Okupa'en-kari'na imeroko.' 8Irombo ijopotory 'wa mo'ko yja'wan totyry enenenymbo tamyika man imero, tupu'pone iwe'i'po ke. Mo'karon ero nono y'makon tupu'pone asepoko mandon mo'karon aweinano y'makon ko'po. 9Awu te wykaje o'waine: Moro tykoren pyrata ke ata'saka'totoko, ajapyito'ko'me i'waine morokon utapy'non aito'kon taka, pyrata utapy'po mero. 10Amy a'si'kono oty poko tamyikapore amy a'ta, pyimano oty poko enapa tamyikapore man. Amy a'si'kono oty upu'po me emambo'pa amy a'ta, pyimano oty upu'po me enapa emambo'pa man. 11Moro tykoren pyrata poko tamyikapore e'i'pa awe'i'sando, noky ko ajamyikata'ton moro iro 'nero poto 'su oty poko? 12Moro aja'sakary otyry poko tamyikapore e'i'pa awe'i'sando, noky ko moro ajotyrykon man ytan o'waine? 13O'win amy pyitonano oko jopotokon pyitory me tywairy upijan. Ijako irombo mo'ko o'win amy jenono'tan, mo'ko o'win amy pynatan te. Mo'ko o'win amy ekosa tywairy 'se kynaitan, mo'ko o'win amy te ato'ke kynaitan. Tamusi pyitorykon me awairykon mupijaton, moro pyrata pyitorykon me aja'taine." 14Pa'poro te eta'san mo'karon Farise 'wa. Inaron ro pyrata pynatokon imero. Jesus u'kupoty'po i'waine. 15Irombo ika'po i'waine: "Amyjaron aja'sakarykon embata tamamboramon wara monepojaton. Tamusi te aturu'san uku'san. Morokon poto me kari'na nenerykon Tamusi ato'ke man. 16Moro omenano mero'po, mo'karon Tamusi auran uku'ponamonymbo enapa taurana mandon Johanes taronaka ro. Morombo wyino te moro Tamusi nundymary ekari'saton kari'na iru'pyn oka me. Pa'poro enapa itaka tywo'myrykon poko kyno'wo'maton. 17Moro kapu ero nono maro tutapyry taro man o'win amy itinga'po utapyry ko'po moro omenano mero'po wyino. 18Amy typyty nondanenymbo 'wa amy terapa woryi apyiry jako typyty me, moro typyke tywairymbo any'manon. Amy wokyry 'wa amy inonda'po woryi apyiry jako typyty me, tyinone mo'ko woryi wairymbo any'manon. 19Amy typyrataken wokyry tywaije man. Ty'meijen tykujuren mauru kapy'po wo'mynano ta iwewo'myndotopombo man. Kurita wararo poto 'su uwano ka'pojan. 20Irombo ipenary po amy epataimatoto tapapo kyniko'mambo'san. Areky pe imero man. Lasarus ety me man. 21Mo'ko typyrataken erepary akosinykonymbo enapyry 'se man. Pero terapa te erekyry amejaton. 22Amy kurita mo'ko epataimatoto tyromo'se man. Irombo Tamusi apojongon 'wa mo'ko Abraham enaka taro man. 23Mo'ko typyrataken tyromo'se enapa man. Irombo tunenje man i'waine. Irombo moro iromby'san waitopo ta tywota'karykary jako, tyse Lasarus enejan Abraham ena. 24Irombo mo'ja kynganon: 'Papa Abraham, ykotanory eneko. Lasarus ene'poko y'wa, tainary aresikyry u'mu'ka'se me tuna taka a'si 'ko 'ko roten ynuru y'sanapangato'me. Wa'to ka'muru je'tun irombo yja'karykaje.' 25Abraham te kynganon: 'Ito'my, onumengako rapa one wara iru'pyngon oty epory'po poko o'wa moro nuro noro aja'ta. Moro jako ro Lasarus 'wa yja'wan oty epory'po. Erome te ero po Tamusi kynewa'porojan. Amoro terapa te mata'karykaje. 26Itaka ro, amy poto 'su nono atory na'na a'kotojan awyinoine. Iwara te mo'karon ero wyino o'waine tytorykon 'se aitonon tytorykon upijaton. Iwara enapa mo'karon moro wyinonokon tywepatorykon upijaton na'na wyinonaka.' 27Irombo te mo'ko typyratakenymbo kynganon: 'Waturupoja iro ke o'wa, papa, mo'ko Lasarus emo'to'me o'wa yjumy auty 'wa. Ainatone noro ypiryjan mandon moro po. 28Oro poto me imero ne'mapo'sen, iwopyrykon pona ero ata'karykatopo taka, ywopy'po wara.' 29Abraham te kynganon: 'Moro Moses nimero'po ekosaine man, mo'karon Tamusi auran uku'ponamonymbo nimero'san maro. Oro morokon 'wa nepanamasen.' 30Irombo te mo'ko typyratakenymbo kynganon: 'Uwa, papa Abraham! Epanama'pa kynaita'ton. Iromby'san wyino amy wyto'poto te ty'waine, tamamyrykon u'mata'ton.' 31Abraham te tyka man i'wa: 'Moro Moses nimero'po 'wa, mo'karon Tamusi auran uku'ponamonymbo nimero'san 'wa enapa epanama'pa ta'taine, amy iromby'san wyino awomy'po anamyika'pa pairo kynaita'ton.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\