Lukas 18

1Irombo Jesus 'wa amy onumengatopo auranano ekarity'po mo'karon tynemeparykon emepato'me, o'kapyn roten irupota'pa Tamusi 'wa auranato'ko'me. 2Ero wara ika'po: "Amy aitopo ta amy a'wembono auranano ynen jopoto tywaije man. Tamusi aninendo'pa tywaije man. Ta'sakary poko enapa esyka'pa tywaije man. 3Moro aitopo ta ro enapa amy inongepy'po tywaije man. Mo'ko wytotopombo man mo'ko jopoto 'wa, tykato'me: 'Mo'ko yja'wan me yjenanenymbo 'wa moro o'to yjyry'po epemapoko morokon omenano mero'san wykary wararo.' 4Akore'pe mo'ko woryi epanopyry 'se'pa mo'ko jopoto waitopombo man. Irombo mero te kynganon tyturu'po ta: 'Tamusi aninendo'pa ro rypo wa. Yja'sakary poko ro rypo esyka'pa wa. 5Ise'me te mo'ko woryi sepano'take, yjaki'mary ke i'wa. Ka'pa rapa ypasapaikary ko'wu i'wa.' " 6Irombo Jesus wyka'po: "O'to mo'ko emambopyn a'wembono auranano ynen jopoto wyka'po apyitoko apanarykon ta. 7Tamusi iro ke mo'karon typo tynyry'san, mo'karon koko, kurita wararo tajatonamon epanopyry poko naimomo'tan? 8Wykaje o'waine, ko'i imero Tamusi kynepano'ta'ton! Mo'ko kari'na ymuru te moro Tamusi amyikary epotan ero nono tu'po, tywopy'poto?" 9Jesus 'wa amy noro onumengatopo auranano ekarity'po mo'karon tamamboramon me asenetonon poko, mo'karon uwam'ponon me ta'sakarykon enenamon poko enapa: 10"Oko kari'na tywonu'se tywaije mandon moro Tamusi auty 'wa tauranato'ko'me Tamusi 'wa: amy Farise amy Rome pono jopoto ekataka pyrata amo'i'nen maro. 11Pyre mo'ko Farise kynaurananon Tamusi 'wa tyturu'po ta: 'Tamusi, ajety sawongaje e'i'pa ywairy poko mo'karon amykonymbo kari'na wara: kumi'mangon wara, emambo'non wara, taporitonone aino any'manamon wara, mo'ky pyrata amo'i'nen wara enapa pai. 12Okomboto wonemaje oko-to'ima kurita ta. Pa'poro ynapyiry otykon jainapatoronorymbo amy syja.' 13Mo'ko pyrata amo'i'nen te tyse moro Tamusi auty wyino typoro'se man. Tywo'potyry 'se'pa pairo tywaije man kapu 'wa. Ty'popuru po'po'mary ta te tyka man: 'Tamusi! Tyja'wange wa imero! Aturu'popory enepoko y'wa!' 14Wykaje o'waine: mo'ko pyrata amo'i'nen tamambore terapa tyto man tauty 'wa. Mo'ko Farise kapyn te. Pa'poro mo'karon aseke totykon awonganamon etykon emapotan Tamusi. Mo'karon aseke totykon emaponamon etykon awongatan te Tamusi." 15Amy kurita amykon pitanikon enepy'san enapa i'waine Jesus 'wa, apyito'ko'me i'wa. Moro ene'san mero, inemeparykon 'wa mo'karon ene'namon e'mapoty'san. 16Jesus 'wa te mo'karon pitanikon ene'po'san ty'wa. Ika'po: "Oro mo'karon pitanikon no'sen y'wa. Kysa'kototon! Mo'sepangon 'wano me ro moro Tamusi nundymary man. 17Ita'ro pore, amy pitani'membo wara moro Tamusi nundymary anewa'ma'pa amy kari'na a'ta, o'my'pa pairo kynaitan." 18Irombo amy jopoto woturupo'po Jesus 'wa: "Iru'pyn amepanen, o'to ko ywairy nan moro i'matypyn roten amano epoto'me y'wa?" 19Irombo Jesus wyka'po i'wa: "O'tono'me ko 'iru'pyn' me kajatojan? Amy pairo kari'na iru'pa e'i'pa man. Tamusi roten iru'pa man. 20Morokon Tamusi wykato'konymbo muku'sa: Taporitonone aino kysany'mai. Woto kyte'i. Amonatai. Onapi ke amy oty kysamyikapoi. Ajumy, asano inendoko." 21Irombo mo'ko wokyry wyka'po: "Pa'poro morokon wara ro we'i, pitani me yja'tanombo poro." 22Moro eta'po mero, Jesus wyka'po i'wa: "Amy o'win oty ro'kon mamono'sa. Pa'poro ajotyrykonymbo ekaramatango. Moro epetymbo yko mo'karon oty'non 'wa. Iwara totyke imero maitake kapukon ta. Irombo o'ko 'ne ywena'po ta." 23Moro eta'po mero, kata'mato imero iwe'i'po, typyratake imero tywairy ke. 24Irombo kata'mato iwe'i'po ene'po mero ty'wa, Jesus wyka'po: "Tupi me pore man mo'karon totykamon wytory moro Tamusi nundymary taka. 25Amy typyrataken kari'na wo'myry moro Tamusi nundymary taka tupi me man amy kameri wo'myry ko'po amy akusa enuru taka." 26Irombo mo'karon auran etanamon wyka'san I'wa: "Noky ko iro ke tapanopyry taro nan?" 27Irombo Jesus wyka'po i'waine: "Morokon kari'na ekosa tywo'kapyry taro e'i'pa man irokon Tamusi ekosa tywo'kapyry taro man." 28Irombo Petrus wyka'po i'wa: "Eneko, na'na totyrykonymbo ynoi, awena'po ta tytoto'me." 29Irombo Jesus wyka'po i'waine: "Ita'ro pore, mo'ko Tamusi nundymary upu'po me tauty, typyty pai, typiryjan pai, tysano pai, tyjumy pai, ty'makon pai nojan 30inoro ro ero nono tu'po pyimemboto moro ko'po 'ne ka'tu rapa oty apyitan. Irombo moro aireno nono tu'po moro i'matypyn roten amano apyitan." 31Irombo mo'karon ainapatoro itu'ponaka oko tynemeparykon aro'san i'wa typo terapa. Ika'po: "Epanamatoko! Jerusalem 'wa kytonu'saton. Moro po ro ko'wu pa'poro mo'karon Tamusi auran uku'ponamonymbo nimero'san mo'ko kari'na ymuru poko kyno'ka'tan. 32Mo'karon Simosu me e'i'non ainaka kynyta'ton. Irombo ipoko kynosaijambata'ton. Kynikota'mata'ton. Itu'ponaka kyneta'tapo'ta'ton. 33Kynipoky'mata'ton. Irombo kyniwota'ton. Oruwa kurita pa'po me te kynawondan rapa." 34O'to ikary anukuty'pa te mo'karon inemeparykon we'i'san. Moro auran tauro'po anukuty'pa iwe'i'san. Oty poko auranary anukuty'pa iwe'i'san. 35Moro Jeriko 'wa itundarykon jako, oma esi'wo amy enupyn tandy'po kynepataimakon. 36Irombo amy kari'na apyimy wytory etary ke tyrato, iwoturupo'po oty me iwairy poko. 37Irombo ejuku'po i'waine: "Mo'ko Nasaret pono Jesus ero pato kyny'san." 38Irombo iko'ta'po: "Jesus! David parymbo! Ykotanory eneko!" 39Mo'karon uwapo ytotonon 'wa te e'mapoty'po, ity'nato'me. Mo'ja 'ne ka'tu rapa iko'tapoty'po: "David parymbo! Ykotanory eneko, se!" 40Irombo Jesus poropy'po. Mo'ko enupyn ene'po'po i'wa ty'wa. Itunda'po mero, Jesus woturupo'po i'wa: 41"O'to ko ywairy 'se man o'wa?" Irombo ika'po: "Jopoto, oro wo'po'nen rapa." 42Irombo Jesus wyka'po i'wa: "O'po'ko rapa! Moro o'wa Tamusi amyikary akura'mai." 43O'win wytory enuru we'i'po iru'pa rapa. Irombo Jesus wena'po ta ito'po, Tamusi ety awongary ta. Pa'poro kari'na 'wa moro ene'po. Irombo Tamusi ety awonga'po i'waine.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\