Lukas 20

1Irombo amy kurita mo'karon kari'na emepary jako Jesus 'wa moro Tamusi auty ta, moro iru'pyn oka ekarityry jako i'wa enapa, mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon, mo'karon Tamusi karetary uku'namon, mo'karon uwapoto'san enapa wopy'san i'wa. 2Irombo ika'san I'wa: "Na'na 'wa ekari'ko, noky 'wa erokon otykon ka'pory o'wa, noky 'wa pai erokon otykon kapyry yry'po ajainaka?" 3Irombo ejuku'san i'wa: "Awu enapa amy oty poko waturupoja o'waine. Ekari'toko 'nare y'wa. 4Moro Johanes 'wa kari'na etyka'po, Tamusi nisanory moro tywaije nan? Kari'na nisanory te ka'tu?" 5Irombo ero wara ase'wa iworupa'san: "Kyka'sando: 'Tamusi nisanory moro tywaije man,' kyngatan: 'O'tono'me ko iro ke Johanes anamyika'pa maiton?' 6Kyka'sando te: 'Kari'na nisanory moro tywaije man', pa'poro mo'karon kari'na topu ke kywota'ton. Amy Tamusi auran uku'ponen me irombo Johanes we'i'po amyikaton." 7Irombo Jesus ejuku'po i'waine: "Anukuty'pa na'na man ojembo moro kari'na etyka'po wairy." 8Irombo Jesus wyka'po iwaine: "Awu enapa iro ke anekarity'pa waitake o'waine, noky 'wa erokon otykon kapyry yry'po yjainaka." 9Irombo mo'karon ata'nanopy'san 'wa ero onumengatopo auranano ekarityry a'mo'po i'wa: "Amy wokyry 'wa amy maina ta winu me tykapymy wonatopo typonje man. Irombo tapema me amykon tapojoma i'wa mandon, moro maina eneto'me i'waine. Morombo wyino amy tyseno aitopo 'wa sirikokon poko amanje tyto man. 10Irombo moro wonatopo epery we'i'po mero, amy typyitory tomo'se i'wa man mo'karon maina pokonokon 'wa, moro wonatopo epery amy aije. Mo'karon maina pokonokon 'wa te tywo'ma man. Irombo ainary'pa tomo'se rapa i'waine man. 11Irombo mo'ko jopoto 'wa amy rapa typyitory tomo'se man. Mo'ko enapa i'waine tywo'ma man. Mene typy'i'topo i'waine man. Irombo ainary'pa tomo'se rapa i'waine man. 12Irombo amy rapa tomo'se i'wa man ijoruwanory typyitory me. Mo'ko enapa te mene imero tymyngapo'se i'waine man. Irombo toma i'waine man moro maina wyino. 13Irombo mo'ko maina aporemy tyka man: 'O'to ko waitan? Mo'ko ynipynary ymuru semo'take. Mo'ko nendota'ton pai.' 14Iwopyry ene'po mero te, mo'karon maina pokonokon tyworupa mandon ase'wa. Tyka mandon: 'Mo'se ro mo'ko tyjumy otyrykonymbo apyinen man mo'se man. Kysiwosen, moro inapyiry manombo waito'me kotyrykon me.' 15Irombo moro maina wyino toma i'waine man. Tywo i'waine man. 16Iwoine kyno'tan. Irombo moro maina ytan amykon 'wa terapa." 17Jesus wo'poty'po i'waine. Irombo ika'po: "O'to ko iro ke ero imero'po tauro'po nan: Moro auto amynamon nema'pombo topu 'ne ro moro auto pori'tomanen me tywaije man. 18Pa'poro moro topu poko atamiromo'katoto ambaikata'ton. Mo'ko itu'ponaka kynomatan inoro ami'tan." 19Typokoine moro onumengatopo auranano ekarity'po ke i'wa, mo'karon Tamusi karetary uku'namon, mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon enapa wonumenga'san rypo apyiry poko. Mo'karon pyimano kari'na nendojatokon te. 20Amy iru'pyn oma upiry ta ty'waine, amykon emoky'san i'waine maname o'po'se. Tamamboramon wara mo'karon emoky'san wosenepory kynakon, auranymbo poko ro rypo Jesus apyito'me ty'waine, yto'me ty'waine mo'ko Rome wyino opy'po jopoto ainaka. 21Irombo iwoturupo'san Jesus 'wa: "Amepanen, iru'pa o'wa kari'na erupary, emepary uku'san na'na. Asewara imero kari'na menaje. Iporo moro Tamusi emary poko memepaje. 22Iru'pa nan iro ke na'na 'wa mo'ko Rome pono jopoto nundymary epemary? Na'na nepematan? Uwa ka'tu?" 23Jesus 'wa te tu'kuru ukuty'po i'waine. Irombo ika'po i'waine: 24"Amy amu'nymbo pyrata ene'ko y'wa sene'se me. Noky upu'po ko tu'ku nan ipoko? Noky ety ko tymero nan ipoko?" Irombo ika'san: "Mo'ko Rome pono jopoto." 25Irombo Jesus wyka'po i'waine: "Mo'ko Rome pono jopoto 'wa iro ke moro otyry ytoko. Mo'ko Tamusi otyry te ytoko Tamusi 'wa." 26Irombo auran poko apyiry upi'po i'waine mo'karon kari'na nenery me. Moro auran 'wa tanumengaporykon ta anejuku'pa i'wei'san. 27Irombo amykon moro iromby'san wyino rapa awono anamyika'non Saduse wopy'san I'wa amy oty poko aturupo. Ika'san: 28"Amepanen, Moses 'wa tymero man ky'wanokon me: I'me'ma typyty a'ta amy kari'na yryi romby'poto, mo'ko ipirymbo 'wa terapa mo'ko ipytymbo apyiry man. Irombo mo'ko tyryi 'mi ekataka pitani kapyry i'wa man. 29Oko-to'ima amykon asepiryjan kynatokon. Irombo mo'ko koromono typyta man. I'me'ma te tyromo'se man. 30Irombo ipokorono 'wa terapa ipytymbo tapyije man. 31Irombo mo'ko ijoruwanorykon 'wa enapa. Iwara pa'poro oko-to'imanombo mero i'me'ma tyromo'se mandon. 32Morombo wyino mo'ko woryi enapa tyromo'se man. 33Mo'karon iromby'san wyino awomyrykon jako rapa, nokypan pyty me ko mo'ko woryi naitan? Mo'karon oko-to'ima asepiryjan pyty me waty tywaijembo me nan?" 34Irombo Jesus wyka'po i'waine: "Mo'karon ero nono tu'ponokon kari'na kynipytaton, tyworyijatonon yinombaton. 35Moro aireno nono tu'po te mo'karon iromby'san wyino awondo'ko'me iru'pa epory'san ipyta'pa mandon, inomba'pa mandon. 36Tyrombyrykon upijaton noro enapa. Kapu tanokon apojonano wara irombo mandon. Iromby'san wyino tawomy'san ke, Tamusi y'makon me mandon. 37Moses enapa mo'karon iromby'san awomyry man uku'pojan moro paremuru po. Moro po kynganon: mo'ko Jopoto, mo'ko Abraham tamusiry, mo'ko Isak tamusiry, mo'ko Jakob tamusiry enapa. 38Iromby'san tamusiry kapyn mo'ko man. Nuronokon tamusiry te mo'ko man. I'wa pa'poro kari'na nuro mandon." 39Irombo ejuku'po amykon Tamusi karetary uku'namon 'wa: "Amepanen, iporo ro mykaje." 40Irombo mo'karon Saduse we'i'san tanarike amy noro oty poko tywoturuporykon poko i'wa. 41Irombo Jesus wyka'po i'waine: "One wara 'ne ko mo'ko Mesias ekari'saton David parymbo me? 42Aseke mo'ko David tykambo me man moro ware karetary ta: Tamusi nykai mo'ko Yjopotory 'wa: 'Yjapo'tun wyino atandy'moko, 43mo'karon ajenono'namon yry 'wa ro y'wa apupuru apo'ny me.' 44Aseke ro David mo'ko kari'na ejatojan Jopoto me. One wara ko iro ke David parymbo me rapa mo'ko kari'na nan?" 45Pa'poro mo'karon ata'nanopy'san netary me ika'po mo'karon tynemeparykon 'wa: 46"Tuwaro aitoko mo'karon waino pangon Tamusi karetary uku'namon pona. Apokupeine man masi'pyngon wo'mynano ta itopotyrykon, otykon ekaramato'kon po ewa'marykon, uwapo iwotandy'morykon morokon Simosu wota'nano'to'kon auto ta, ta'sakarykon ko'po iru'pyn me tapo'ne iwendamerykon. 47Mo'karon inongepy'san otyke'katon. Iru'pa tywairykon ekano'toko'me kari'na 'wa, Tamusi 'wa akore'pe imero kynauranaton. Moro ipokoine tymy a'wembono auranano te awosin pe 'ne ka'tu rapa kynaitan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\