Lukas 22

1Morokon uwaputa'non perere ewa'mary, mo'ko 'eratonomapotopombo onory ewa'mary' me kynejatojaton iro, tyse waty terapa kynakon. 2Moro jako ro mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon, mo'karon Tamusi karetary uku'namon maro oma upijatokon Jesus woto'me. Ekapyn ta iwory 'se kynatokon, tanarike tywairykon ke mo'karon kari'na apyimy pona. 3Irombo mo'ko Satan wo'my'po Judas Iskariot tatynen, mo'ko o'win amy Jesus nemepary me man inoro taka. 4Tyto'po mero, mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon, mo'karon Tamusi auty erangon jopotorykon enapa erupa'san Judas 'wa, one wara Jesus yry man poko ty'wa ainakaine. 5Mo'karon ewa'pota'san ro. Irombo pyrata ke epemary man poko taurangon epopo'san i'waine. 6Judas 'wa enapa iru'pa epory'po. Irombo amy oma upiry a'mo'po i'wa Jesus yto'me ainakaine mo'karon kari'na apyimy nukuty'tory me. 7Irombo te morokon uwaputa'non perere ewa'mary jakono koromono kurita tunda'po. Moro kurita ro mo'ko eratonomapotopombo kapara'membo wory kynakon. 8Moro jako ro Jesus 'wa Petrus emoky'po Johanes maro. Ika'po i'waine: "Mo'ko eratonomapotopombo i'mo'katandoko kywotorykon me." 9Irombo iwoturupo'san I'wa: "Oje ko na'na 'wa i'mo'kary 'se man?" 10Ika'po i'waine: "Moro Jerusalem taka awo'my'sando, amy wokyry 'wa poty'sa ta tuna arorymbo mepota'ton. Mo'ko ro iwekenatoko me moro iwo'mytopo auto taka. 11Irombo mo'ko auto aporemy 'wa kaitoko me: 'Mo'ko amepanen kynganon o'wa: 'Oje ko mo'karon nemeparykon maro mo'ko kapara'membo onoto'man y'wa nan?' ' 12Irombo kawo amy poto 'su apuru'po enepotan o'waine. Pa'poro kyna'kurukon man oty ita terapa man. Moro po ro mo'ko kapara'membo i'mo'katoko me." 13Irombo ito'san. Jesus wyka'po wararo ty'waine oty epory'po i'waine. Irombo mo'ko kapara'membo y'mo'ka'po i'waine. 14Irombo mo'ko eratonomapotopombo onory mero, tari'po Jesus we'i'po mo'karon apojoma'san maro tywendameto'me. 15Irombo ika'po i'waine: "Mo'se eratonomapotopombo onory 'se imero we'i amaroine, moro ywota'karykary man uwaporo! 16Wykaje irombo o'waine, mo'ko eratonomapotopombo anono'pa noro rapa waitake ewa'mary uwaporo moro Tamusi nundymary ta." 17Irombo amy sapera apo'i'po i'wa. Tamusi ety awonga'po mero, ika'po: "Ero apyitoko. A'si pai 'ko enytoko. 18Wykaje irombo o'waine, erombo wyino winu anenyry'pa noro waitake moro Tamusi nundymary wopyry 'wa ro." 19Irombo mero amy perere anumy'po i'wa. Tamusi ety awonga'po mero ipoko, i'sakapoty'po i'wa. Irombo ekamy'po i'wa i'waine. Ika'po: "Yja'mun ero man. O'wanokon me ro syja. Ero wara aitoko me, ypoko awetuwaro'mato'ko'me rapa." 20Iwara enapa moro endameno pa'po me moro sapera anumy'po i'wa. Ika'po: "Ero sapera moro Tamusi wykatopombo yjan rapa asery me. Ikatopombo pori'tomanen me ro ymynuru kyne'kanjan, ajupu'san me. 21Mo'ko yjekaramanen man te 'kuru erome kynendamejan ymaro. 22Kyny'tan ro mo'ko kari'na ymuru, Tamusi 'wa yry'po wararo. Mo'ko ekaramanenymbo te janon kynotamotan imero." 23Irombo ase'wa iworupa'san nokypan 'wa moro oty kapyry man poko. 24Taurangon ejuku'san enapa i'waine nokypan wairy poko poto me 'ne tyra'naine. 25Jesus wyka'po te i'waine: "Mo'karon potonon jopotokon mo'karon typyitorykon yjaton tytomosirykon me. Mo'karon aijopotoma'san kynojatopojaton ta'sakarykon epano'namon me. 26Amyjaron te, moro wara awairykon kapyn man. Ara'naine mo'ko uwapotombo wairy man amy meseku wara. Ara'naine mo'ko jopoto wairy man amy pyitonano wara. 27Nokypan ko poto me 'ne nan? Mo'ko endametoto? Mo'ko upanen te ka'tu? Mo'ko endametoto kapyn? Awu te ara'naine amy pyitonano wara wa. 28Amyjaron te mo'ja ro maiton yjekosa pa'poro yju'kuto'kon ta. 29Iro ke ro awu anundymarykon man syja o'waine, yjumy 'wa yry'po wara enapa y'wa. 30Poto 'su jopoto me ywe'i'poto, ymaro mendameta'ton ywendametopo po. Matandy'mota'ton jopoto apo'nykon tu'po. Mo'karon ainapatoro itu'ponaka oko Israel y'makon pajanymbo poko a'wembono auranano myta'ton. 31Simon, Simon, epanamako te! Mo'ko Satan awonumengarykon u'kuru 'se imero ne'i. 32Awu te Tamusi 'wa waturupoi, o'wa Tamusi amyikakepyry pona. Amoro mo'karon aja'sakarykon ipori'tomako me, Tamusi 'wa awotu'ma'poto rapa." 33Irombo Petrus wyka'po I'wa: "Jopoto, amaro ro yja'wangon kari'na aru'katopo taka ywytory taro wa. Amaro ro yrombyry taro enapa wa." 34Jesus wyka'po te: "Wykaje o'wa, Petrus: ero koko noro korotoko ko'tary uwaporo, oruwamboto yjukuty'pa awairy mekari'take." 35Irombo ika'po tynemeparykon 'wa: "Ipyrata'pa, otyje'ny'ma, isapato'pa ajemoky'sando y'wa moro iru'pyn auranano ekari'se, matupiton amy oty poko?" Irombo ika'san: "Uwa." 36Irombo Jesus wyka'po i'waine: "Erome te typyratake amy a'ta, typyratary aron tymaro. Iwara enapa totyje'nyne amy a'ta, totyry je'ny aron. Isupara'pa amy a'ta, tywo'mymbo ekaraman amy epeka'to'me. 37Ero wara irombo wykaje o'waine: tymero man: 'Yja'wan oty ka'namonymbo maro tu'ku man'. Moro ro kyno'ka'tan ymaro." 38Irombo ika'san: "Jopoto, erokon amykon oko supara." Irombo Jesus wyka'po i'waine: "Iporo terapa man!" 39Irombo Jesus wyto'po Jerusalem wyino kurandonaka. Tamery mero moro oleif paty wypy 'wa ito'po. Mo'karon inemeparykon wyto'san iwena'po ta. 40Irombo moro 'wa tytunda'po mero, mo'karon tynemeparykon 'wa ika'po: "Tamusi 'wa ajauranatoko aju'kurukon pona." 41Irombo iwyinoine iwomima'po, a'si 'ko tyse. Iwokunama'po. Tamusi 'wa aurana'po: 42"Papa, ero je'tun pan sapera 'wa kuwaporimakapoko. Ynisanory kapyn te no'ka'nen. Anisanory te." 43Irombo amy kapu tano apojonano wosenepo'po i'wa ipori'tomato'me. 44Irombo amy poto 'su anari 'wa imero apo'i'po. Pari'pe 'ne ka'tu rapa Tamusi 'wa aurana'po. Mynu wara moro eramukuru wo'paikapoty'po nono tu'ponaka. 45Tamusi 'wa taurana'ma'po mero, awomy'po. Mo'karon tynemeparykon 'wa ito'po. Kata'mato iwairykon 'wa tyny'no'se epory'san i'wa. 46Irombo ika'po i'waine: "O'tono'me ko mo'ny'saton? Ajawondoko! Tamusi 'wa ajauranatoko aju'kurukon pona." 47Moro Jesus auranary jako noro, amy kari'na apyimy wopy'po. Mo'ko o'win amy Jesus nemepary Judas tatynen uwapoine kynakon. Jesus 'wa iwopy'po, iposima. 48Jesus wyka'po te i'wa: "Judas, iposimary ke mo'ko kari'na ymuru mekaramanon?" 49Irombo otypan oty wo'kapyry man ene'po mero mo'karon Jesus ekosanokon wyka'san i'wa: "Jopoto! Nipakotota'ton na'na supara ke?" 50Irombo o'win amy Jesus ekosano 'wa mo'ko Tamusi pokonokon jopotory pyitory panaka'po apo'tun wyino. 51Irombo Jesus wyka'po: "Ajaike'toko!" Irombo mero mo'ko wokyry panary apyipo'po rapa i'wa. Iru'pa rapa yry'po i'wa. 52Irombo mo'karon tyweto opy'san Tamusi pokonokon jopotorykon, mo'karon Tamusi auty erangon jopotorykon, mo'karon uwapoto'san 'wa ika'po: "Amy manaman apyiry 'sangon wara imero supara maro, putu maro tywo'se mandon. 53Kurita wararo ajekosaine wakon moro Tamusi auty ta. Moro jako te yjapo'i'pa maiton. Erome te Tamusi anisanorykon ka'pojaton o'waine. Erome mo'ko ewa'rumy tamamin kapyry taro man." 54Jesus apo'i'po mero, moro wyino aro'po i'waine. Mo'ko Tamusi pokonokon jopotory auty 'wa aro'po i'waine. Petrus kyniwekenatokon tyse terapa. 55Moro auto pyrorory apu'to'po owarira'na wa'to po'manga'po i'waine. Moro wa'to ekonda iwotandy'mo'san. Petrus wotandy'mo'po enapa ira'naine. 56Irombo moro wa'to aweiry ta amy amyijanano 'wa iwotandy'mo'po ene'po. Iru'pyn me imero iwo'poty'po i'wa. Irombo ika'po: "Mo'se enapa kore imaro kynakon!" 57Petrus wyka'po te: "Uwa, woryi! Anukuty'pa wa!" 58Akore'pe waty moro pa'po me amy terapa 'wa ene'po. Inoro wyka'po ro i'wa: "Amoro enapa amy a'sakarykon me mana!" Petrus wyka'po te: "Uwa pairo, to!" 59A'si 'ko akore'pe moro pa'po me amy terapa wyka'po imero: "Mo'ko enapa kore imaro kynakon, ran! Galilea pono enapa mo'ko man." 60Petrus 'wa te ejuku'po: "O'to awykary anukuty'pa wa, se!" Irombo te moro auranary jako noro, amy korotoko ko'ta'po. 61Irombo Jesus wotu'ma'po. Petrus 'wa iwo'poty'po. Moro tywosenerykon akono mero Petrus wetuwaro'ma'po rapa moro Jesus auranymbo poko: "Ero koko moro korotoko ko'tary uwaporo, oruwamboto yjukuty'pa awairy mekari'take." 62Irombo iwepa'ka'po kurandonaka. Je'tun pe imero iwotamo'po. 63Mo'karon apyinamon wosaijamba'san te Jesus poko. Mene iwo'po i'waine. 64Irombo kamisa ke embatapu'to'po mero ty'waine, iwoturupo'san i'wa: "Tamusi auran uku'ponen! Ekari'ko noky 'wa awo'po!" 65Pyime noro je'tun pe o'to ika'san i'wa. 66Irombo koro'po, emamy'po mero, mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon wota'nanopy'san mo'karon Tamusi karetary uku'namon maro. Jesus ene'po'po i'waine typo'ponakaine. 67Ika'san i'wa: "Mo'ko Mesias me aja'ta, ekari'ko na'na 'wa." Jesus wyka'po te i'waine: "Ekarity'poto ro rypo y'wa, yjamyika'pa maita'ton. 68Ywoturupo'poto ro rypo o'waine amy oty poko, yjejuku'pa maita'ton. 69Erome ro mo'ko kari'na ymuru tandy'po kynaitan mo'ko pari'pyn Tamusi apo'tun wyino." 70Irombo pa'poro iwoturupo'san Jesus 'wa: "Tamusi ymuru iro ke amoro man?" Irombo Jesus 'wa ejuku'san: "Aseke ro mykaton inoro me ywairy." 71Irombo ika'san: "O'tono'me ko emendonen me amy kysupijaton noro? Aseke ro kore indary wyino emendoto'man kysetaton, ran!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\