Lukas 3

1Atone'pu siriko terapa Rome pono jopoto me Tiberius a'ta, Judea pono jopoto me Pontius Pilatus a'ta, Galilea pono jopoto me Herodes a'ta, Iturea pono jopoto me, Trakonitis pono jopoto me enapa mo'ko ipiry Filipus a'ta, Abilene pono jopoto me Lysanias a'ta, 2mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon me Anas a'ta mo'ko Kajafas maro, Tamusi 'wa mo'ko Sakarias ymuru Johanes auramba'po moro iponomyn wo'i ta. 3Irombo Johanes wytopoty'po pa'poro moro Jordan pato, ero ekarory ta: "Ajemamyrykon u'matoko! Asetykapotoko! Irombo Tamusi oja'wanykonymbo katan." 4Mo'ko Tamusi auran uku'ponenymbo Jesaja wykato'konymbo mero'san wara iwe'i'po: Moro iponomyn wo'i ta amy ko'tatoto auran kynotanon: "Mo'ko Jopoto emary ika'toko. Sapatoro morokon emary ytoko. 5Pa'poro morokon nono ansikyry a'no'kata'ton. Pa'poro wypy, pa'poro nono unsikyry kata'ton. Morokon oma wotu'mapotyry sapatoro kynaitan. Morokon oma taratarary kaperota'ton. 6Irombo pa'poro kari'na moro Tamusi 'wa uta'no wyino tunendo'kon eneta'ton." 7Mo'karon kari'na apyimykon kyno'satokon i'wa asetykapo. Mo'karon 'wa ro ikatopombo kynakon: "Yja'wangonymbo 'ne roten, noky ko moro o'toto Tamusi erekuru wyino awetuwarikarykon man ekano'poi o'waine? 8Ajemamyrykon u'ma'po enepotoko. Aturu'san ta te kykaton: 'Abraham na'na tamurumbo me man.' Wykaje irombo o'waine: Tamusi erokon topu kapyry taro man Abraham pajanymbo me. 9Moro wywy tyje terapa man moro wewe undy po. Pa'poro epepo'non wewe akotory kynaitan. Wa'to taka ipapyry kynaitan." 10Irombo mo'karon kari'na apyimykon woturupo'san Johanes 'wa: "O'to ko iro ke na'na naitan?" 11Irombo ero wara Johanes 'wa ejuku'san: "Mo'ko oko tywo'mynen o'win amy tywo'my ynen mo'ko iwo'mymyn 'wa. Mo'ko pyime tarepanen arepa amy ynen mo'ko erepamyn 'wa." 12Mo'ko Rome pono jopoto ekataka pyrata amo'i'namon wopy'san enapa asetykapo i'wa. Mo'karon wyka'san ro i'wa: "Amepanen, o'to ko na'na naitan?" 13Irombo Johanes wyka'po i'waine: "Moro anamo'ikyrykon man pyrata ko'po kysamo'i'ton." 14Warinu pokonokon woturupo'san ro rypo i'wa: "Na'na rapa iro ke, o'to ko na'na naitan?" Irombo ika'po i'waine: "Pyrata poko kari'na kysainakerengaton. Typo roten kari'na kysemendoton, ipyratary apyito'me o'waine. Tawa'pore aitoko moro ajemamingon epety poko." 15Mo'karon kari'na te mo'ko Mesias momo'satokon. Tyturu'san ta kynonumengatokon inoro me pai mo'ko Johanes wairy poko. 16Irombo Johanes wyka'po pa'poro i'waine: "Awu tuna ke katykaton. Mo'ko yko'po pana'pe man inoro te kyno'san. Isapatory etandy ymbokary pairo supija. Mo'ko ro Tamusi a'kary ke ajetykata'ton, wa'to ke enapa. 17Moro aresi pombokatopo aina terapa man. Irombo moro aresi werikatopo a'metan. Irombo moro aresi kura'matan moro ikura'matopo auto ta. Morokon iwerirymbo koro'katan te e'wutypyn roten wa'to ke." 18Pyime noro e'mapotyrykon ta moro iru'pyn oka ekari'sakon mo'karon kari'na 'wa. 19Irombo te mo'ko poto 'su jopoto Herodes e'mapoty'po i'wa, mo'ko imo'wusary Herodias poko. Pa'poro morokon inikapy'san yja'wangon otykon poko enapa Herodes e'mapoty'po i'wa. 20Itaka ro mo'ko Johanes aru'kapo'po i'wa moro yja'wangon kari'na aru'katopo taka. 21Johanes 'wa paporo mo'karon kari'na etykary jako noro te, Jesus etyka'po enapa. Irombo Tamusi 'wa auranary jako moro kapu wendaka'po. 22Mo'ko Tamusi a'kary wony'to'po itu'ponaka amy akukuwa eneke. Irombo kapu wyino amy auranano wota'po: "Nipynen ymuru amoro mana. Yturu'po ewa'pory me ro mana." 23Jesus 'wa tamamin a'mory jako, o'win-kari'na itu'ponaka ainapatoro siriko iwairy taro kynakon. Mo'karon kari'na kynyjatokon mo'ko Josef ymuru me. Josef Eli ymuru me tywaije man, 24Eli Matat ymuru me tywaije man, Matat Levi ymuru me tywaije man, Levi Melki ymuru me tywaije man, Melki Janai ymuru me tywaije man, Janai Josef ymuru me tywaije man, 25Josef Matatias ymuru me tywaije man, Matatias Amos ymuru me tywaije man, Amos Na'um, Na'um Hesli ymuru me tywaije man, Hesli Nagai ymuru me tywaije man, 26Nagai Ma'at ymuru me tywaije man, Ma'at Matatias ymuru me tywaije man, Matatias Seme'in ymuru me tywaije man, Seme'in Josek ymuru me tywaije man, Josek Joda ymuru me tywaije man, 27Joda Joanan ymuru me tywaije man, Joanan Resa ymuru me tywaije man, Resa Serubabel ymuru me tywaije man, Serubabel Sealtiel ymuru me tywaije man, Sealtiel Neri ymuru me tywaije man, 28Neri Melki ymuru me tywaije man, Melki Adi ymuru me tywaije man, Adi Kosam ymuru me tywaije man, Kosam Elmadan ymuru me tywaije man, Elmadan Er ymuru me tywaije man, 29Er Josua ymuru me tywaije man, Josua Elieser ymuru me tywaije man, Elieser Jorim ymuru me tywaije man, Jorim Matat ymuru me tywaije man, Matat Levi ymuru me tywaije man, 30Levi Simeon ymuru me tywaije man, Simeon Juda ymuru me tywaije man, Juda Josef ymuru me tywaije man, Josef Jonan ymuru me tywaije man, Jonan Eljakim ymuru me tywaije man, 31Eljakim Melea ymuru me tywaije man, Melea Mena ymuru me tywaije man, Mena Matata ymuru me tywaije man, Matata Natan ymuru me tywaije man, Natan David ymuru me tywaije man, David Isai ymuru me tywaije man, 32Isai Obed ymuru me tywaije man, Obed Boas ymuru me tywaije man, Boas Salmon ymuru me tywaije man, Salmon Nakson ymuru me tywaije man, 33Nakson Aminadab ymuru me tywaije man, Aminadab Admin ymuru me tywaije man, Admin Arni ymuru me tywaije man, Arni Hesron ymuru me tywaije man, Hesron Peres ymuru me tywaije man, Peres Juda ymuru me tywaije man, 34Juda Jakob ymuru me tywaije man, Jakob Isak ymuru me tywaije man, Isak Abraham ymuru me tywaije man, Abraham Tera ymuru me tywaije man, Tera Nahor ymuru me tywaije man, 35Nahor Serug ymuru me tywaije man, Serug Re'u ymuru me tywaije man, Re'u Peleg ymuru me tywaije man, Peleg Eber ymuru me tywaije man, Eber Sela ymuru me tywaije man, 36Sela Kenan ymuru me tywaije man, Kenan Arpaksad ymuru me tywaije man, Arpaksad Sem ymuru me tywaije man, Sem Noe ymuru me tywaije man, Noe Lamek ymuru me tywaije man, 37Lamek Metusale ymuru me tywaije man, Metusale Henok ymuru me tywaije man, Henok Jered ymuru me tywaije man, Jered Mahalalel ymuru me tywaije man, Mahalalel Kenan ymuru me tywaije man, 38Kenan Enos ymuru me tywaije man, Enos Set ymuru me tywaije man, Set Adam ymuru me tywaije man, Adam Tamusi ymuru me tywaije man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\