Lukas 4

1Tamusi a'kary 'wa tapyije Jesus werama'po moro Jordan wyino. Moro jako ro Tamusi a'kary pori'tory ta itopoty'po moro iponomyn wo'i ta. 2Oko-kari'na kurita moro po iwe'i'po, mo'ko ewa'rumy tamuru 'wa tu'kuru ta. Morokon kurita endame'pa pairo iwe'i'po. Moro pa'po me te ikumyry'po. 3Irombo mo'ko ewa'rumy tamuru wyka'po I'wa: "Tamusi ymuru me ro aja'ta iro ke, ero topu 'wa ajauranako iwonurimato'me perere me." 4Irombo Jesus 'wa ejuku'po: "Tymero man: Perere poko roten kari'na emamy'pa kynaitan." 5Irombo Jesus aro'po i'wa kawonaka. Ko'i roten imero pa'poro ero nono tu'ponokon potonon jopotokon nundymary enepo'san i'wa Jesus 'wa. 6Irombo mo'ko ewa'rumy tamuru wyka'po I'wa: "Pa'poro erokon potonon aito'kon morokon ikuranorykon maro ro ajainaka sytake. Erokon irombo yjainaka tyje man. Ynisanorymbo 'wa ro yry yjaina man. 7Iro ke ko'wu tokuna'po yjety awonga'poto o'wa, pa'poro ajotyry me kynaitan." 8Irombo Jesus 'wa ejuku'po: "Ero wara tymero man: Ajopotory Tamusi po'ponaka roten mokunamatake. Mo'ko ety roten mawongatake." 9Irombo Jerusalem 'wa Jesus aro'po i'wa. Moro Tamusi auty retyry esipiry tu'ponaka yry'po i'wa. Irombo ika'po I'wa: "Tamusi ymuru me ro aja'ta, ata'porongo ero wyino po'ponaka. 10Tymero irombo man: Tamusi tapojongon emo'tan ajaijomato'me i'waine. 11Awomarymbo apyita'ton, apupuru aniwo'pa awaito'me topu pona." 12Irombo Jesus 'wa ejuku'po: "Moro Tamusi karetary kynganon: Mo'ko Ajopotory Tamusi anu'ku'pa maitake." 13Irombo Jesus u'ku'ma'po mero ty'wa, inonda'po 'non mo'ko ewa'rumy tamuru 'wa. 14Irombo Tamusi a'kary pori'tory ta Jesus werama'po rapa Galilea 'wa. Moro po ro pa'poro wararo ekary wota'po. 15Emepato'konymbo i'wa kynakon morokon iwota'nano'to'kon autokon ta. Pa'poro mo'karon auran etanamon 'wa ety awongatopombo kynakon. 16Irombo moro Nasaret, moro tywetuwaro'matopombo 'wa itunda'po. Irombo tamerymbo me ro moro otare'matopo kurita ito'po moro Simosu wota'nano'to'kon auto taka. Irombo awomy'po moro Tamusi karetary erupato'me. 17Mo'ko Tamusi auran uku'ponenymbo Jesaja auranymbo mero'po kareta yry'po i'waine ainaka. Irombo moro kareta karanga'po i'wa. Ero mero'po epory'po i'wa: 18Tamusi a'kary ytu'po man. Irokero Tamusi 'wa tapyije wa mo'karon oty'non 'wa amy iru'pyn oka ekari'nen me. Tamusi 'wa tapojoma wa mo'karon imy'san 'wa imbokarykon man ekari'to'me, mo'karon enu'non 'wa enutarykon man ekari'to'me, sara'man amano taka mo'karon ikota'ma'san yto'me, 19moro Tamusi 'wa tykuranory enepotopo siriko ekaroto'me enapa. 20Ero erupa'ma'po mero ty'wa, moro kareta amemy'po rapa i'wa. Yry'po rapa i'wa mo'ko pyitonano 'wa. Irombo iwotandy'mo'po. 21Pa'poro moro Simosu wota'nano'to'kon auto tano onunano kyno'po'sakon i'wa. Irombo ko'wu Jesus wyka'po i'waine: "Erome ro moro aneta'san ynerupa'po kyno'ka'san." 22Irombo pa'poro mo'karon epanamatonon 'wa iporo moro auran wairy ekarity'po. Moro auran kuranory 'wa imero poto me enutano'po'san. Irombo ika'san: "Mo'ko Josef ymuru kapyn mo'se nan?" 23Irombo Jesus wyka'po i'waine: "Ero kari'na wykatopo pa'me ro awykarykon man suku'sa y'wa: 'Apino'nen, aseke opino'ko! Pa'poro morokon na'na neta'san Kafaraum po anikapy'san otykon ero awomatopombo po enapa ika'ko.' " 24Ika'po te: "Ita'ro pore, amy pairo Tamusi auran uku'ponen isano'pambo man moro tywetuwaro'matopombo aitopo po. 25Yjauran irombo amyikatoko. Elia jako pyime inongepy'san tywaije mandon mo'ko Israel pajanymbo ra'na. Moro jako ro oruwa siriko itu'ponaka o'win-to'ima nuno moro kapu tatapuje tywaije man. Pa'poro ero nono tu'po poto 'su kumyno tywaije man. 26Ise'me te Elia anemoky'pa Tamusi tywaije man amy pairo 'wa. Amy Sarefat pono inongepy'po 'wa roten Tamusi 'wa tomo'se tywaije man, moro aitopo Sidon wyinonaka. 27Mo'ko Tamusi auran uku'ponenymbo Elisa jako ko'wu pyime areky pangon tywaije mandon mo'ko Israel pajanymbo ra'na. Amy pairo te ikura'ma'pa tywaije man. Mo'ko Sirie pono Na'aman roten iru'pa rapa tyje tywaije man." 28Moro wara ikary eta'po mero ty'waine, pa'poro moro Simosu wota'nano'tokon auto tanokon wore'ko'san imero. 29Awomy'san. Irombo imoma'po i'waine moro tywaito'kon wyino. Moro tywaito'kon apo'ny wypy eme'tairy 'wa ro aro'po i'waine, po'ponaka emato'me. 30Ira'naine ro te Jesus wyto'po moro wyino. 31Irombo moro Galilea tano aitopo Kafaraum 'wa iwo'pema'po. Moro po ro emepa'san i'wa morokon otare'mato'kon kurita. 32Morokon i'wa emepato'kon 'wa imero poto me enutano'po'san, amy poto 'su jopoto wara imero auranary ke. 33Moro Simosu wota'nano'to'kon auto ta ro amy yja'wan akywano pan wokyry kynakon. Mo'ko ko'ta'po ro mo'ja imero: 34"O'tono'me 'ne ko na'na poko man, se, Nasaret pono? Na'na uta'ka ka'tu mopyi? Suku'sa noky me awairy. Amoro 'ne ro mo'ko Tamusi wyinono me mana!" 35Irombo apo'tun pe Jesus 'wa e'ma'po: "Ity'me aiko! Epa'kako mo'ko wyino!" Irombo owarira'naka imero mo'ko yja'wan 'wa mo'ko wokyry ema'po. Irombo iwepa'ka'po iwyino. Amy o'to pairo anyry'pa iwe'i'po. 36Pa'poro kari'na we'naranga'san. Ase'wa ika'san: "Otypan auranano ko moro nan? Jopoto wara kore imero mo'karon yja'wangon akywano poko napo'tunapo'sa, ran! Irombo kore nepa'katon, ran!" 37Irombo moro inikapy'po ekary wotaripapy'po pa'poro morokon moro ponokon aito'kon wararo. 38Irombo Jesus awomy'po moro Simosu wota'nano'to'kon wyino. Simon auty 'wa ito'po. Mo'ko Simon y'menoty je'tun pan komyinano pe kynakon. Iwoturupo'san i'wa epano'to'me. 39Irombo eponaka Jesus wonsuma'po. Moro komyinanombo e'ma'po i'wa. Irombo moro komyinanombo wyto'po iwyino. O'win wytory mo'ko woryi awomy'po. Upa'san terapa i'wa. 40Irombo weju wo'myry mero pa'poro kari'na 'wa mo'karon ukuty'pa 'ne roten anyky pangon ta'sakarykon enepy'san I'wa. Iwe'i'san mero tainary yry'po I'wa itu'ponakaine. Ikura'ma'san rapa I'wa. 41Pyime kari'na wyino tyko'keine imero yja'wangon akywano wepa'ka'san enapa. Kyngatokon: "Tamusi ymuru amoro mana!" 42Emamy'po mero iwepa'ka'po. Amy iponomyn 'wa ito'po. Moro jako ro mo'karon kari'na apyimykon kynupijatokon. Irombo itunda'san I'wa. Itory pona tywyinoine kyna'kotojatokon. 43Ika'po te i'waine: "Morokon amykon terapa aito'kon po enapa moro Tamusi nundymary ekapory ekarityry y'wa man. Moro waton me ro irombo tomo'se wa." 44Irombo morokon Judea ponokon Simosu wota'nano'to'kon autokon ta moro iru'pyn oka ekarory aropoty'po i'wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\