Lukas 7

1Taurana'ma'po mero mo'karon kari'na 'wa, Kafaraum taka iwo'my'po. 2Irombo te amy Rome pono warinu pokonokon jopotory nipynary ipyitory mene je'tun pe kynakon. Kyniromo'sakon terapa. 3Jesus ekary etary ke ty'wa, amykon uwapoto'san Simosu emoky'san i'wa Jesus 'wa, iwoturupoto'ko'me, mo'ko typyitory epano'se iwo'to'me irombyry pona. 4Tytunda'san mero Jesus 'wa, iwe'pima'san imero. Ika'san: "Epanopyry o'wa iru'pa man. Kypynaton irombo. Simosu pynanon, wykaje irombo. 5Moro kywota'nano'to'kon auto ro rypo kakatakaine tamypo i'wa man." 6Irombo Jesus wyto'po imaroine. Tyse waty iwe'i'po mero te moro auto wyino, mo'ko jopoto 'wa amykon ta'sakarykon emoky'san I'wa, tauranymbo ekari'se: "Jopoto, kyto'mikai! Uwam'po watapoja yjauty taka awo'myto'me. 7Iro ke ro aseke ywopyry 'se'pa we'i o'wa. Ajauranako roten te mo'ko ypyitory waito'me iru'pa rapa. 8Awu ro rypo jopoto nundymary me wa. Ynundymarykon me rapa warinu pokonokon mandon. Amy 'wa ywyka'poto: 'I'tango!' kyny'san. Amy 'wa rapa ywyka'poto: 'O'ko 'ne!' kyno'san. Ypyitory 'wa ywyka'poto: 'Ero ika'ko!' kynika'san." 9Moro eta'po mero, Jesus enuta'po imero. Tywotu'ma'po mero, mo'karon tywekenanamon kari'na apyimy 'wa ika'po: "Wykaje o'waine, mo'karon Israel pajanymbo ra'na mo'sepan Tamusi amyikanen anepory'pa pairo we'i." 10Irombo auto 'wa tytunda'san mero rapa, iru'pa terapa mo'ko pyitonano epory'po mo'karon apojonanokonymbo 'wa. 11Akore'pe 'ne waty morombo wyino amy Nain tatynen aitopo 'wa Jesus wyto'po mo'karon tynemeparykon maro. Amy kari'na apyimy wyto'po enapa imaro. 12Itundary jako 'ne moro aitopo penary 'wa, mo'karon kari'na amy akepy pa'katokon. O'win'konombo tysano y'me mo'ko kynakon. Isano tyinonge'se terapa kynakon. Moky imero moro aitopo tanokon imaro kyny'satokon. 13Mo'ko isano ene'po mero ty'wa, poto me imero mo'ko Jopoto 'wa ikotanory ene'po. Ika'po i'wa: "Kytotamoi koro." 14Irombo moro akepy arotopo 'wa ito'po. Apo'i'po i'wa. Mo'karon akepy aronamon poropy'san. Irombo ika'po: "Koki, wykaje o'wa, ajawongo rapa!" 15Irombo mo'ko iromby'po awomy'po. Tandy'po iwe'i'po. Tauranary a'mo'po i'wa rapa. Irombo Jesus 'wa yry'po rapa isano 'wa. 16Pa'poro imero iwe'naranga'san. Poto me imero Tamusi ety awonga'po i'waine. Ika'san: "Amy poto 'su Tamusi auran uku'ponen kyra'nakaine nopyi! Tamusi typyitorykon etawai." 17Moro ekary wotaripapy'po ro pa'poro morokon Judea wyinonokon aito'kon wararo. 18Mo'ko Johanes 'wa pa'poro morokon otykon eta'san mo'karon tynemeparykon wyino. 19Irombo oko amykon ko'ma'san i'wa ty'wa. Mo'karon emoky'san ro i'wa mo'ko Jopoto 'wa aturupo: "Mo'ko o'toto manombo amoro man? Amy terapa momo'tan te ka'tu na'na?" 20Tytunda'san mero Jesus 'wa, mo'karon wokyryjan wyka'san: "Mo'ko kari'na etykanen Johanes na'na emokyi o'wa, aturupo: 'Mo'ko o'toto manombo amoro man? Amy terapa momo'tan te ka'tu na'na?' " 21Moro jako 'ne ro Jesus pyime je'tun pangon kura'makon anykyrykon wyino, aki'manamon otykon wyino, akyrykonymbo wyino. Pyime enapa enu'non enutano'pojakon rapa. 22Irombo Jesus 'wa ejuku'san: "Morokon anene'san, aneta'san enapa ekari'tandoko Johanes 'wa. Enu'nonymbo kyno'po'saton rapa. Iwajakuta'sanymbo kyny'saton. Areky pangonymbo kynekura'maton rapa. Ipana'nonymbo kynipanataton. Iromby'sanymbo kynawonjaton. Mo'karon omi tanokon amy iru'pyn oka etaton. 23Sara'me 'ne janon kynaitan mo'ko ypoko ataki'mapyn." 24Mo'karon Johanes apojongon wyto'san mero rapa, mo'ko Johanes poko mo'karon kari'na apyimykon erupary a'mo'po Jesus 'wa: "Oty ene ko mytoton moro iponomyn wo'i taka? Amy pepeito ne'wujukuru itupu ene ka'tu? 25Oty ene ko iro ke mytoton? Amy iru'pyn tymi'mi'ken wo'mynano tano wokyry ene ka'tu? Mo'karon tapenamon wo'mynano tanokon waino pangon kari'na te 'kuru morokon potonon auto ta mandon. 26Oty ene 'ne ka'tu ko iro ke mytoton? Amy Tamusi auran uku'ponen ene ka'tu? A'a, wykaje o'waine, amy Tamusi auran uku'ponen ko'pono ene 'ne ka'tu rapa! 27Mo'ko poko ro tymero man: Eneko, yjapojon semo'sa ajuwapo. Mo'ko ro moro ajemary ka'tan awytory mero. 28Wykaje o'waine, mo'karon woryijan uwembo wyino oma'san ra'na amy pairo e'i'pa man Johanes ko'po. Ise'me te mo'ko ko'waronombo moro Tamusi nundymary tano poto me man iko'po. 29Moro Johanes auran eta'po mero, pa'poro mo'karon kari'na, mo'karon Rome pono jopoto ekataka pyrata amo'i'namon enapa tywosetykapo i'wa mandon. Iwara ro moro Tamusi wonumengary tawa'ma i'waine man. 30Mo'karon Farise te mo'karon omenano mero'po uku'namon maro Johanes 'wa asetykapo'pa tywaije mandon. Iwara ro moro ty'wanokon Tamusi nisanory ematon. 31Otypan oty wara ko iro ke mo'karon eromenokon kari'na syta'ton? One wara ko nandon? 32Otykon ekaramatopo po tandy'ponokon, ero wara ta'sakarykon ko'manamon pitanikon wara mandon: 'Na'na o'waine sina etoi. Irombo uwa'pa maiton. Na'na atamotopo ware kapyi o'waine. Irombo atamo'pa maiton.' 33Mo'ko kari'na etykanen Johanes irombo nopyi. Arepa anenapy'pa man. Winu anenyry'pa enapa man. Irombo mykaton: 'Amy yja'wan noky itu'po man.' 34Mo'ko kari'na ymuru nopyi. Arepa ena'san. Winu enyjan enapa. Irombo mykaton: 'Eneko! Amy kumi'man pore kari'na, ran! Amy tanymy 'san pore kari'na, ran! Mo'ko Rome pono jopoto ekataka pyrata amo'i'namon a'sakary, amy tyja'wangamon kari'na a'sakary enapa mo'ko man!' 35Tywonumengapore Tamusi wairy ekari'saton pa'poro mo'karon tywonumengaporamon." 36O'win amy Farise woturupo'po Jesus 'wa tokosa iwendameto'me. Irombo iwo'my'po mo'ko Farise auty taka. Iwotunga'po moro iwendameto'kon po. 37Mo'ko Farise auty ta ro iwairy ukuty'po amy moro pono tyja'wangen woryi 'wa. Amy tapenen topu kapy'po patere'membo ta amy tapenen typoporen karapa enepy'po i'wa. 38Irombo Jesus ynga'na'po taka ito'po. Kynotamojakon morokon ipupuru po. Tanakuru ke morokon ipupuru ke'purory amo'po i'wa. Irombo moro tunsety ke i'koka'po i'wa. Morokon ipupuru posimapoty'po i'wa. Irombo ikyrykyryma'po i'wa moro typoporen karapa ke. 39Moro ene'po mero ty'wa, mo'ko Jesus ko'manenymbo Farise wyka'po tyturu'po ta: "Tamusi auran uku'ponen me ta'ta, noky me mo'ko ty'tu'kanen woryi wairy ukutyry mo'se. Tyja'wange iwairy ukutyry." 40Irombo Jesus 'wa ejuku'po: "Simon, amy o'to ywykary 'se wa o'wa." Irombo Simon wyka'po: "Ajauranako, yjemepanen." 41Jesus wyka'po: "Oko wokyryjan o'wino me amy pyrata y'mekaponen ependomatokon. Mo'ko o'win amy u'tano me kynakon ainatonemboto ainatone-kari'na amu'nymbo pyrata. Mo'ko akono u'tano me kynakon oko-kari'na itu'ponaka ainapatoro amu'nymbo pyrata. 42Epemary upiry ke i'waine, mo'ko pyrata y'mekaponen wyka'po okororo i'waine: 'Moro po nainen!' Nokypanymbo ko poto me 'ne nipynatan?" 43Simon 'wa ejuku'po: "Mo'ko poto me 'ne ependomanenymbo pai." Irombo Jesus wyka'po i'wa: "Iporo ro mykaje." 44Irombo mo'ko woryi 'wa tywotu'ma'po mero, Jesus wyka'po Simon 'wa: "Mo'se woryi menejan? Ajauty taka ywo'my'po mero, tuna amy anyry'pa me'i y'wa, ypupuru ku'mi'to'me. Mo'se woryi te tanakuru ke ypupuru ke'puroi. Irombo tunsety ke ni'kokai. 45Amoro, yposima'pa me'i. Mo'se woryi te ywo'my'po poro ypupuru posimary poko roten ne'i. 46Karapa ke pairo yjupu'po anapo'pa me'i. Mo'se woryi te tapenen karapa ke ypupuru kyrykyrymai. 47Iro ke ro wykaje o'wa: morokon pyimanokon ija'wanykonymbo tyka man. Moro enepojan ro moro pynato imero iwairy. A'si 'ko 'ko roten te oja'wanymbo ka'poto, a'si 'ko 'ko roten pynato maitake." 48Irombo Jesus wyka'po mo'ko woryi 'wa: "Oja'wanykonymbo tyka man." 49Irombo mo'karon iwendamery a'sakarykon 'wa tyworuparykon a'mo'po: "Noky ko mo'se nan? Yja'wan me e'i'po kaje pairo kore, ran!" 50Irombo Jesus wyka'po mo'ko woryi 'wa: "Moro o'wa Tamusi amyikary uta'no wyino ajunemyi. Iru'pa i'tango."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\