Markus 15

28:

1Emamy'po mero, ko'i terapa mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon 'wa, mo'karon uwapoto'san 'wa, mo'karon Tamusi karetary uku'namon 'wa, pa'poro mo'karon Simosu jopotorykon 'wa enapa taurangon epopo'san i'waine. Irombo Jesus my'po i'waine. Aro'po i'waine. Pilatus ainaka terapa yry'po i'waine. 2Pilatus woturupo'po I'wa: "Mo'karon Simosu Jopotory amoro man?" 3Mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon 'wa pyime otykon poko Jesus emendo'po. 4Irombo Pilatus woturupo'po rapa I'wa: "Anejuku'paine pairo man? Etako o'toro 'ko waty ajemendory i'waine!" 5Anejuku'pa noro te Jesus we'i'po. Pilatus wonumenga'po imero. 6Amy oty ewamary wararo te moro yja'wangon kari'na aru'katopo wyino o'win amy mo'karon kari'na nisanorymbo katopombo mo'ko Pilatus 'wa kynakon. 7Moro jako 'ne te mo'ko Barabas tatynen moro yja'wangon kari'na aru'katopo ta kynakon ta'sakarykon maro. Amy kari'na tywo tywaije i'waine kynakon moro tywe'kurukon jako mo'karon tupi'nonakaine tynamonymbo momary poko. 8Irombo mo'karon kari'na apyimy wonuku'po kawonaka. Pilatus 'wa iwoturupo'san, tamerymbo mero iwaito'me takatakaine. 9Irombo Pilatus 'wa ejuku'san: "Mo'ko Simosu Jopotory nondary 'se'pa mandon y'wa?" 10Kynuku'sakon irombo i'se'pa tywairykon ke mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon 'wa Jesus yry'po tainaka. 11Mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon te imero mo'karon kari'na apyimy apokumatokon, Barabas kato'me i'wa. 12Irombo Pilatus woturupo'po rapa i'waine: "O'to ko iro ke mo'se wokyry sytan, mo'se Simosu Jopotory me anejatorykon?" 13Irombo iko'tapoty'san rapa: "Ipokary man wakapu poko!" 14Irombo Pilatus wyka'po i'waine: "O'tono'me? Otypan yja'wan oty 'ne ko iro ke tyka'se i'wa nan?" 15Irombo Pilatus 'wa mo'karon kari'na apyimy nisanory wararo Barabas kapo'po. Jesus yry'po te i'wa mo'karon warinu pokonokon ainaka wakapu poko ipokato'me. Mene 'ne ka'tu ipoky'mapo'po i'wa. 16Irombo mo'karon warinu pokonokon 'wa Jesus aro'po moro a'wembono auranano ytopo auto taka. Pa'poro mo'karon ta'sakarykon ko'ma'san i'waine. 17Irombo amy tapenen tykujuren wo'mynano ke Jesus wo'myndo'po i'waine. Amy sipatamu waton momy'po i'waine u'mariry me. Upu'po tu'ponaka yry'po i'waine. 18Irombo ewa'ma'po i'waine. Ika'san: "Na'na te kore awopy'po ewa'maje, Simosu Jopotory!" 19Irombo amy waruma waton ke iwo'po i'waine upu'po po. Itu'ponaka eta'tapoty'san. Iwokunama'san ipo'ponaka, ety awonganamon wara. 20Ipoko tywosaijamba'ma'san mero, moro tykujuren iwo'mymbo so'ka'po rapa i'waine. Irombo moro iwo'my ke rapa iwo'myndo'po i'waine. Irombo kurandonaka aro'po i'waine ipokato'me wakapu poko. 21Irombo amy wokyry maina wyino kyny'sakon ipatoine. Amy Sirene pono mo'ko kynakon, Simon tatynen. Aleksander, Rufus jumykon mo'ko kynakon. Mo'ko wyry'ka'po ro mo'karon warinu pokonokon 'wa, moro Jesus pokatopo man wakapu aroto'me i'wa. 22Irombo Jesus aro'po i'waine moro Golgota tatynen aitopo 'wa. Moro tauro'po man 'u'je'pombo waitopo'. 23Irombo amy itun pan oty maro i'kaima'po winu ke upa'po i'waine. Anenyry'pa te iwe'i'po. 24Irombo ipoka'po i'waine moro wakapu poko. Morokon iwo'mykonymbo ekamy'san i'waine asekaro. Nokypan 'wa otypan iwo'mymbo apyiry man uku'to'me ty'waine, tymeramon tapusikiri emapoty'san i'waine. 25Kokoro, okupa'en-to'ima juru a'ta ipoka'po i'waine. 26Ero wara moro Jesus emendotopo tymero kynakon epo: MO'KARON SIMOSU JOPOTORY 27Imaro ro oko tokonamon manamangon poka'san i'waine, o'win amy apo'tun wyino, o'win amy apoje wyino. 29Mo'karon moro pato ytotonon imero tupu'san sekesekematokon. Jesus ejujatokon. Kyngatokon: "E! Amoro moro Tamusi auty akanen, irombo oruwa kurita amy'manen rapa! 30Aseke opano'ko! O'kako moro apokatopombo wyino!" 31Iwara enapa mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon, mo'karon Tamusi karetary uku'namon enapa Jesus ere'no'satokon. Kyngatokon: "Amykon terapa tapano'se i'wa mandon. Aseke te tywopanopyry upijan. 32Oro mo'ko Mesias, mo'karon Israel pajanymbo Jopotory erome kynenerykon me nony'ton moro typokatopombo wyino, kysamyikato'se me." 33Kurita 'ne 'ne iwe'i'po mero, pa'poro moro nono ewa'rumamy'po, oruwa juru taronaka. 34Oruwa juru a'ta mo'ja imero Jesus ko'ta'po. Ika'po: "Eloi, Eloi, lama sabaktani?" Moro tauro'po man: 'Ytamusiry, ytamusiry, o'tono'me ko o'win upu'po kynoi?' 35Irombo amykon moro po o'po'tonon 'wa moro auran eta'po. Irombo ika'san: "Etatoko! Elia ko'manon." 36Irombo ko'i amy 'wa amy tymi'mi'ken oty u'mu'ka'po tyjasakoren winu taka. Amy waruma waton pokonaka yry'po i'wa, Jesus upato'me ty'wa ike. Ika'po: "Elia wopyry kysenesen, ipokatopombo wyino ika." 37Mo'ja te imero Jesus ko'ta'po. Irombo iworemakepy'po. 38Moro jako ro moro Tamusi auty ta isererema'po kamisa wo'seka'po ase'ra, kawo wyinombo ro po'ponaka. 39Moro moro wara irombyry ene'po mero ty'wa, mo'ko ipato o'po'toto warinu pokonokon jopotory wyka'po: "Iporo ro kore mo'se wokyry Tamusi ymuru mo'se tywaije na." 40Amykon enapa woryijan tyse terapa kyno'po'satokon. Imaroine kynatokon: mo'ko Magdala pono Maria, mo'ko Salome, Maria mo'ko meseku Jakobus sano, mo'ko Joses sano me enapa man inoro enapa. 41Mo'karon wytotopombo ro kynakon Jesus wena'po ta, Galilea po a'ta. Upatopombo enapa i'waine kynakon. Pyime enapa amykon terapa Jesus maro Jerusalem 'wa ito'san woryijan moro po kyno'po'satokon. 42Irombo koine 'ne, moro otare'matopo kurita wopy'pa ro, 43mo'ko Arimatea pono Josef 'wa tyturu'po apo'i'po, Pilatus 'wa tytoto'me, Jesus ekepy'po poko aturupo. Mo'ko Josef ro amy poto'su Simosu jopotory mo'ko kynakon. Moro Tamusi nundymary wopyry po enapa kyno'po'sakon. 44Tyromo'se terapa Jesus wairy ekary eta'po mero, Pilatus enuta'po. Irombo mo'ko warinu pokonokon jopotory ko'mapo'po i'wa. Iwoturupo'po i'wa tyromo'se terapa Jesus wairy poko. 45Mo'ko warinu pokonokon jopotory 'wa iromby'po ekarity'po mero, Jesus ekepy'po ypo'po Pilatus 'wa mo'ko Josef ainaka. 46Irombo Josef 'wa amy tamu'nen kamisa epekaty'po. Irombo Jesus ka'po i'wa moro ipokatopombo wakapu wyino. Irombo moro kamisa ke ijondo'po i'wa. Irombo moro amy topu atoka'po atunendopo taka unemy'po i'wa. Irombo amy topu uringapoty'po i'wa moro ipenary apu'toto'me. 47Moro oje Jesus unemy'po ene'po mo'ko Magdala pono Maria 'wa, mo'ko Joses sano Maria 'wa enapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\