Markus 3

1Irombo Jesus wo'my'po rapa moro Simosu wota'nano'to'kon auto taka. Moro po ro amy ainamiriri'ta'po kynakon. 2Jesus poko mo'karon Farise tuwaro kynatokon. Moro otare'matopo kurita ikura'mary enery 'se kynatokon i'wa, emendoto'me ty'waine. 3Irombo ika'po mo'ko ainamiriri'ta'po 'wa: "O'ko 'ne owarira'naka." 4Irombo ika'po i'waine: "Iru'pa nan moro otare'matopo kurita aja'sakary poko iru'pa awairy, yja'wan me ipoko awairy te ka'tu? Iru'pa nan moro otare'matopo kurita amy aja'sakary rombyrymbo awongary o'wa, iromo'kapory te ka'tu o'wa?" Anejuku'pa te iwe'i'san. 5Irombo pa'poro i'waine tare'ke iwo'poty'po. Moro tyturu'poja'nare iwairykon 'wa ituru'po je'tunanopy'po. Irombo ika'po mo'ko wokyry 'wa: "Ajainary ityngako!" Irombo moro tainary tynga'po i'wa. Irombo iru'pa rapa moro ainary we'i'po. 6Irombo tywepa'ka'san mero, o'win wytory mo'karon Farise worupa'san mo'karon Herodes wyinonokon maro, one wara Jesus wory man poko. 7Irombo Jesus womima'po moro wyino. Moro tuna juwembory 'wa ito'po mo'karon tynemeparykon maro. Amy kari'na apyimy 'wa iwekena'san, Galilea wyino, Judea wyino, 8Jerusalem wyino, Idumea wyino, Jordan koposenokon aito'kon wyino, Tyrus, Sidon wyinonokon aito'kon wyino enapa. Morokon inikapy'san ekary etary ke ty'waine, moky mo'karon kari'na kyno'satokon I'wa. 9Irombo ika'po mo'karon tynemeparykon 'wa amy kurijara'membo waito'me tyse waty tokosa, itaka tywotaru'kato'me, mo'karon kari'na apyimy wotunsi'kory jako tytu'ponaka. 10Pyime kari'na kura'mary ke i'wa, pa'poro mo'karon je'tun pangon wotunsi'ko'san itu'ponaka, i'tu'kato'me ty'waine. 11Mo'karon yja'wangon akywano 'wa Jesus ene'po mero, kyno'pa'satokon ipo'ponaka. Kyniko'tapo'satokon: "Mo'ko Tamusi ymuru amoro mana." 12Irombo Jesus kyne'mapo'satokon imero, takarory pona i'waine. 13Irombo Jesus wonuku'po moro wypy tu'ponaka. Tynisanorykonymbo ro ko'ma'san I'wa ty'wa. Irombo iwopy'san i'wa. 14Ainapatoro itu'ponaka oko amykon apo'i'san i'wa, tokosa iwaito'ko'me. Tamusi auranymbo ekari'se apojomarykon 'se kynakon. Apojonanokon me enapa kynejatojatokon. 15Ipori'toma'san i'wa, mo'karon yja'wangon akywano momato'me i'waine. 16Mo'karon ainapatoro itu'ponaka oko Jesus napo'i'san etykon kynatokon: Simon (Petrus me enapa Jesus kynejatojakon), 17mo'ko Sebedeus ymuru Jakobus mo'ko ipiry Johanes maro (Boanerges me enapa Jesus kynejatojatokon, moro tauro'po man konomeru y'makon), 18Andreas, Filipus, Bartolomeus, Mateus, Tomas, mo'ko Alfeo ymuru Jakobus, Tadeus, mo'ko Judea poko o'wo'matoto Simon, 19Judas Iskariot (mo'ko 'wa ro enapa Jesus takarama man). 20Irombo auto taka iwo'my'po. Moky rapa kari'na wota'nanopy'san. Iwara te tywendamerykon upi'po i'waine. 21Mo'karon omorykon 'wa moro eta'po mero, aije ito'san. Ero wara ika'san: "Tupu'po ta waty man." 22Irombo mo'karon Jerusalem wyino o'pema'san Tamusi karetary uku'namon wyka'san: "Mo'ko Be'elsebul ita man. Mo'ko ewa'rumy tamuru pori'tory ta ro mo'karon ewa'rumy momanon." 23Irombo Jesus 'wa iko'ma'san ty'wa. Amykon onumengato'kon auranano ekarity'po i'wa i'waine: "One wara ko mo'ko Satan aseke tywaimomary taro nan? 24O'win e'i'pa amy nono undymanamon a'ta, moro nono undymary tywairy taro waty man. 25O'win e'i'pa amy auto tanokon a'ta, moro auto tywairy taro waty man. 26Aseke mo'ko Satan wo'wo'mary jako, o'win e'i'pa mo'karon inundymary tanokon a'ta, mo'ko Satan tywairy taro waty man. Kynuta'tan. 27Amy pana'pyn kari'na auty taka amy pairo kari'na tywo'myry upijan, morokon otyry mona'toto'me, mo'ko pana'pyn animy'pa na'nen ta'ta. Imy'poto te ty'wa, morokon auty tanokon mona'tory taro man. 28Ita'ro pore, pa'poro kari'na yja'wanykonymbo, ukuty'pa 'ne roten yja'wan me iworupa'san kyno'katan. 29Mo'ko Tamusi a'kary poko yja'wan me orupatoto yja'wanymbo te o'ka'pa roten kynaitan. Amy aitoto roten yja'wan oty te u'ta kynaitan." 30Moro wara Jesus wyka'po, amy yja'wan akywano ekarityry ke i'waine ty'tu'po. 31Irombo isano wopy'po mo'karon ipiryjan maro. Jesus ko'mapo'po i'waine kurandonaka. 32Amy kari'na apyimy wotandy'mo'po 'wa tu'menje kynakon. Mo'karon wyka'san ro I'wa: "Eneko! Asano, apiryjan, ajenaunan enapa kurando mandon. Ajenery 'se mandon." 33Irombo ejuku'san i'wa: "Noky ko ysano me nan? No'kan ko ymeseku'san me nandon?" 34Irombo pa'poro mo'karon tu'menamon kari'na wotandy'mo'san 'wa tywo'potyry jako ro, ika'po: "Enetoko! Ysano me, ymeseku'san me mojan mandon! 35Mo'ko Tamusi nisanory wara aitoto ro ypiry me man, yjenauty me man, ysano me enapa man."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\