Markus 8:27

27Irombo te Jesus wyto'po mo'karon tynemeparykon maro morokon Sesarea Filipi patonokon siky'inon aito'kon 'wa. Oma ta mo'karon tynemeparykon 'wa iwoturupo'po: "Noky me ko yjekari'saton mo'karon kari'na?"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More