Markus 8:31

31Irombo mero emeparykon a'mo'po i'wa. Ika'po: "Mo'ko kari'na ymuru wota'karykary imero man. Mo'karon uwapoto'san 'wa, mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon 'wa, mo'karon Tamusi karetary uku'namon 'wa emary man. Iwory man i'waine. Irombo oruwa kurita pa'po me awomyry rapa man."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More