Mateus 15

1Irombo Jerusalem wyino amykon Farise wopy'san amykon Tamusi karetary uku'namon maro Jesus 'wa. Ika'san i'wa: 2"O'tono'me ko mo'karon anemeparykon mo'karon uwapoto'san wykato'konymbo wara e'i'pa nandon? Asainaty'pa kore nendamejaton, ran!" 3Ejuku'san i'wa: "Amyjaron rapa, o'tono'me ko moro Tamusi wykatopombo memapojaton morokon anapyirykon uwapoto'san wykato'konymbo 'wa? 4Tamusi irombo tyka man: 'Ajumy, asano inendoko. Mo'ko tyjumy, tysano ejunen rombyry man.' 5Amyjaron te mykaton: 'Amy wykary jako tyjumy 'wa, tysano 'wa pai: 'Pa'poro ajepano'to'kon manombo y'wa, Tamusi 'wa syryi,' 6mo'kopan 'wa tyjumy, tysano nendory kapyn noro man.' Moro wara ro moro Tamusi wykatopombo mirupomangapojaton morokon anapyirykon uwapoto'san wykato'konymbo 'wa. 7Tonapiramon 'ne roten, iporo imero mo'ko Tamusi auran uku'ponenymbo Jesaja ero wara apokoine tyka man: 8Mojan ero ponokon yjety awongaton tyndarykon ke roten. Ituru'san te tyse man ywyino. 9Typo roten moro yjety awongaton. Morokon kari'na emepato'kon i'waine, kari'na wykato'konymbo roten morokon man." 10Irombo mo'karon kari'na apyimy ko'ma'po mero ty'wa, Jesus wyka'po i'waine: "Epanamatoko y'wa. Uku'toko o'to ywykary. 11Amy pairo indary taka o'mytoto oty kari'na anany'ma'pa man. Moro indary wyino o'toto oty te kari'na any'manon." 12Irombo mo'karon inemeparykon wopy'san I'wa. Ika'san: "Mo'karon Farise ere'ko'san muku'san moro awykatopombo 'wa?" 13Irombo ika'po i'waine: "Pa'poro mo'ko kapu tano yjumy nipomy'torymbo tungamy moro man. 14Ipokoine kytaiton. Enu'non aronamon enu'non mo'karon mandon. Enupyn 'wa enupyn arory jako, okororo kynomata'ton amy nono atory taka." 15Petrus 'wa te Jesus ejuku'po: "Moro onumengatopo auranano iru'pyn me na'na 'wa ekari'ko." 16Ika'po te: "Amyjaron ro rypo ka'tu onumenga'pa mandon? 17Anukuty'pa mandon pa'poro morokon yndanano taka o'mytonon otykon wytory uwembonano taka, irombo amy oje terapa kurandonaka rapa iwopyry? 18Moro indary wyino o'toto oty te ituru'po wyino kyno'san. Moro ro kari'na any'manon. 19Moro ituru'po wyino ro irombo kyno'san yja'wan onumengano, kari'na wory, taporitonone aino any'mary, wararo wokyry, woryi maro aino, maname aino, tonapire aino, Tamusi ejuru. 20Morokon otykon ro kari'na any'manon. Asainaty'pa endameno te kari'na anany'ma'pa man." 21Irombo Jesus wyto'po moro wyino. Iwomima'po moro Tyrus yinonory 'wa, moro Sidon yinonory 'wa enapa. 22Irombo amy Kana'an ponombo woryi wepa'ka'po. Iko'ta'po i'wa: "Jopoto, David parymbo, ykotanory eneko! Yjemyiry takyre man. Kynota'karykanon imero." 23Jesus we'i'po te anejuku'pa pairo. Irombo mo'karon inemeparykon wopy'san i'wa. Ika'san: "Emo'ko rapa mo'ko woryi. Kywena'san ta tyko'tapotyry ene'san." 24Ika'po eju'to'ko'me: "Tomo'se wa mo'karon utapy'san kapara waranokon Israel pajanymbo 'wano me roten." 25Mo'ko woryi wopy'po te i'wa. Ipo'ponaka iwokunama'po. Ika'po: "Jopoto, kapano'ko." 26Jesus 'wa te ejuku'po: "Yja'wan me man mo'karon pitanikon ereparymbo pinary, mo'karon pero upato'me ike." 27Mo'ko woryi wyka'po te: "Iwara ro rypo man, Jopoto. Mo'karon pero enapa te tapara wyino opapy'san taporenjan erepary pisara'san ena'saton." 28Irombo mero Jesus wyka'po i'wa: "Woryi, moro o'wa Tamusi amyikary poto me man. Anisanory wara ro o'wano me oty no'ka'nen." Morombo wyino iru'pa rapa mo'ko emyiry kynakon. 29Irombo moro wyino Jesus wyto'po. Moro Galilea tano tuna juwembory esi'wo ito'po. Moro wypy tu'ponaka iwonuku'po. Moro po ro iwotandy'mo'po. 30Irombo pyime imero kari'na apyimykon wopy'san i'wa. Iwajakuta'san, enu'non, atamemy'san, erupo'non, pyime noro amykon terapa je'tun pangon enepy'san i'waine i'wa. Ipupuru po roten enytoka'san i'waine. Irombo iru'pa rapa yry'san i'wa. 31Mo'karon kari'na apyimy enutano'po'po imero erupo'nonymbo auranary 'wa, iru'pa rapa atamemy'sanymbo we'i'san 'wa, iwajakuta'sanymbo wytopotyry 'wa, enu'nonymbo 'wa oty enery 'wa enapa. Irombo mo'karon Israel pajanymbo tamusiry ety awonga'po i'waine. 32Irombo Jesus 'wa mo'karon tynemeparykon ko'ma'san ty'wa. Ika'po: "Mo'karon pyimano kari'na kotanory seneja. Oruwa kurita terapa yjekosa mandon erepa'mambo. Uwembotary'pa emokyrykon 'se'pa rapa wa. Ijako irombo oma ta kynirupomanda'ton." 33Irombo mo'karon inemeparykon wyka'san I'wa: "Oje ko arepa kysepota'ton mojan pyimanokon kari'na waimeto'me, ero iponomyn po?" 34Jesus wyka'po i'waine: "O'toro perere ko ajekosaine nan?" Ika'san: "Oko-to'ima perere, amykon woto'makon maro." 35Morombo mero mo'karon pyimano kari'na 'wa ika'po, nono tu'po iwotandy'moto'ko'me. 36Irombo morokon oko-to'imanokon perere anumy'san i'wa, mo'karon woto maro. Tamusi ety awonga'po i'wa. Morombo mero i'sakapoty'san i'wa. Irombo mo'karon tynemeparykon 'wa yry'san i'wa, mo'karon kari'na apyimykon upato'me i'waine. 37Pa'poro iwendame'san. Pa'poro iwaime'san. Irombo oko-to'ima kurukuru morokon arepa akosinykonymbo amo'iky'san i'waine. 38Mo'karon endame'san wokyryjan okupa'en dusun kynatokon. Woryijan, pitanikon enapa te tywendame kynatokon. 39Irombo mo'karon kari'na apyimykon emoky'san mero ty'wa, Jesus wotaru'ka'po kurijara taka. Ito'po moro Magadan yinonory 'wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\