Mateus 16:19

19Morokon Tamusi nundymary ra'kererykon sytake o'wa. Ero nono tu'po animy'po oty kapu ta tymy kynaitan. Ero nono tu'po animboka'po oty kapu ta tymboka kynaitan."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More