Mateus 19

1Moro wara taurana'ma'po mero, Jesus wyto'po Galilea wyino moro Judea yinonory 'wa, moro Jordan koposeno nono tu'po. 2Pyime kari'na apyimykon 'wa iwekena'po. Mo'karon je'tun pangon kura'ma'san i'wa moro po. 3Irombo amykon Farise wopy'san I'wa u'kuto'me. Ika'san: "Iru'pa nan amy wokyry 'wa pa'poro roten oty poko typyty nondary?" 4Ejuku'san i'wa. Ika'po: "Kareta ta anerupa'pa maiton Tamusi 'wa koromo ero nono kapyry jako kari'na kapy'po wokyry me, woryi me enapa? 5Tyka man Tamusi: 'Iro ke ro amy wokyry tyjumy, tysano notan. Typyty maro kynotapyitan. Irombo mo'karon okonokon kari'na o'win ja'munano kynaita'ton.' 6Iwara te oko noro e'i'pa mandon. O'win te mandon. Iro ke ro mo'karon Tamusi napyipo'san nondapory kapyn man kari'na 'wa." 7Irombo ika'san I'wa: "O'tono'me ko iro ke Moses ino 'wa woryi nondapojan, amy inondatopo kareta mero'poto i'wa?" 8Ika'po i'waine: "Tyturu'poja'nare awairykon ke Moses apytykon nondapojan o'waine. Koromo 'ne te moro wara e'i'pa tywaije man. 9Wykaje te o'waine: amy typyty nondanenymbo 'wa amy terapa apyiry jako, mo'ko koromono typyty maro tywairymbo any'manon, wararo wokyry maro e'i'pa iwe'i'poto." 10Mo'karon inemeparykon wyka'san I'wa: "Moro wara typyty maro wokyry a'ta, iru'pa pore moro aimy'pa aino nairy." 11Irombo Jesus wyka'po i'waine: "Pa'poro 'ne kari'na ero auranano anukuty'pa mandon. Mo'karon i'waine ukutyry tyje Tamusi 'wa man inaron roten kynuku'saton. 12Amykonymbo irombo moro tysanokon uwembo wyino tywopy'san poro woryi maro tywairykon upijaton. Amykonymbo rapa kari'na 'wa woryi maro e'i'non me tyje mandon. Amykon rapa moro Tamusi nundymary upu'po me woryi maro e'i'non me tywotyje mandon. Mo'ko ukutyry taro aitoto nuku'nen." 13Irombo pitanikon enepy'san i'waine I'wa. Tainary yry 'se i'wa kynatokon itu'ponakaine. Ipokoine Tamusi 'wa auranary 'se kynatokon. Mo'karon inemeparykon 'wa te mo'karon ene'namon e'ma'san. 14Jesus wyka'po te: "Oro tyre mo'karon pitanikon no'sen y'wa. Kysa'kototon. Mo'kopangon 'wano me ro irombo moro Tamusi nundymary man." 15Irombo itu'ponakaine tainary yry'po i'wa. Morombo mero ito'po moro wyino. 16Irombo amy kari'na wopy'po I'wa. Ika'po: "Amepanen, otypan iru'pyn oty ko sika'tan, moro i'matypyn roten amano epoto'me y'wa?" 17Jesus wyka'po i'wa: "O'tono'me ko maturupojan y'wa otypan oty wairy poko iru'pa? O'win roten amy iru'pa man. Moro i'matypyn amano taka awo'myry 'se aja'ta te, morokon Tamusi wykato'konymbo apyiko." 18Ika'po Jesus 'wa: "Otypangon?" Jesus wyka'po: "Erokon: Woto kyte'i. Taporitonone aino kysany'mai. Amonatai. Onapi ke amy oty kysamyikapoi. 19Ajumy, asano inendoko. Aja'sakary ipynako, aseke awaipynary wara enapa." 20Mo'ko pyito wyka'po I'wa: "Pa'poro morokon wara ro we'i. Oty noro ko samono'san?" 21Jesus wyka'po i'wa: "Oty anamonopy'pa awairy 'se aja'ta, pa'poro ajotyrykonymbo ekaramatango. Irombo moro epe'po yko mo'karon oty'non 'wa. Iwara totyke imero maitake kapukon ta. Irombo o'ko 'ne ywena'po ta." 22Moro eta'po mero ty'wa, mo'ko pyito wyto'po kata'mato terapa, pyime totyry wairy ke. 23Irombo mero Jesus wyka'po mo'karon tynemeparykon 'wa: "Ita'ro pore, tupi me man amy totyken wytory moro Tamusi nundymary taka. 24Wykaje rapa o'waine: Amy totyken kari'na wo'myry moro Tamusi nundymary taka tupi me man amy kameri wo'myry ko'po amy akusa enuru taka." 25Moro eta'po mero mo'karon inemeparykon we'naranga'san imero. Ika'san: "Noky 'ne ko iro ke uta'no wyino tunemyry taro nan?" 26Jesus wo'poty'po i'waine. Irombo ika'po: "Moro oty kari'na ekosa tywo'kapyry taro e'i'pa man. Tamusi ekosa te pa'poro oty tywo'kapyry taro man." 27Moro poko eju'to'me Petrus wyka'po I'wa: "Eneko. Na'na pa'poro totyrymbo ynoi, awena'po ta tytoto'me. Oty ytan ko iro ke moro na'na 'wa?" 28Jesus wyka'po mo'karon tynemeparykon 'wa: "Ita'ro pore, asery me rapa pa'poro oty yry'po mero, moro tykuranory ta jopoto me tywaitopo tapo'ny tu'po mo'ko kari'na ymuru wotandy'mo'po mero, amyjaron ywena'po ta ito'san enapa ainapatoro itu'ponaka oko jopotokon me awaito'kon ajapo'nykon tu'po matandymota'ton. Mo'karon ainapatoro itu'ponaka okonokon Israel y'makon pajanymbo poko a'wembono auranano myta'ton. 29Mo'ko yjupu'po me tautykonymbo, typiryjanymbo pai, tanaunanymbo pai, tyjumymbo pai, tysanombo pai, ty'makonymbo pai, tymainarymbo pai nojan inoro ainatone-kari'namboto moro ko'po 'ne ka'tu rapa oty apyitan. Moro i'matypyn amano apyitan enapa. 30Pyime uwaponokonymbo te wena'po tanokon me kynaita'ton. Pyime wena'po tanokonymbo uwaponokon me kynaita'ton.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\