Mateus 22

1Irombo onumengato'kon auranano ke rapa Jesus 'wa mo'karon kari'na erupa'san. Ika'po: 2"Moro Tamusi nundymary amy tymuru pytary ewa'maponen poto'su jopoto wara man. 3Mo'karon typyitorykon emo'san mo'karon ejuku'san ko'ma, iwo'to'ko'me mo'ko tymuru pytary ewa'ma. Tywopyrykon 'se'pa te mo'karon ejuku'san mandon. 4Irombo amykon rapa typyitorykon emo'san. Kynganon i'waine: 'Kaitoko mo'karon ejuku'san 'wa: Moro arepa naikepyi terapa. Yjekykonymbo paka, tykakamon paka'makon enapa tywo terapa mandon. Pa'poro oty naikepyi terapa. O'toko 'ne ymuru pytary ewa'ma." 5Mo'karon ejuku'san te tywenge moro oka etaton. O'win amy tymainary taka kyny'saton. O'win amy moro ty'wa otykon ekaramatopo 'wa kyny'san. 6Mo'karon a'sakarykon mo'karon taju'namonymbo pyitorykon apyijaton. Kynipoky'maton. Kyniwojaton pairo. 7Irombo mo'ko poto 'su jopoto kynore'kojan. Mo'karon warinu pokonokon apyimykon emo'san. Mo'karon typyitorykon wonamonymbo wopojan i'waine. Moro iwaito'konymbo po'mapojan i'waine. 8Morombo wyino mo'karon typyitorykon 'wa kynganon: 'Moro aimyno ewa'mato'me pa'poro oty naikepyi terapa. Mo'karon ejuku'san te moro 'wano me uwam'po tywaije mandon. 9Iro ke ro morokon oma wo'raka'san 'wa itandokon. Pa'poro aneporykon kari'na iko'matoko moro aimyno ewa'ma.' 10Irombo mo'karon ipyitorykon kyny'saton omakon taka. Pa'poro tyneporykon yja'wangon, iru'pyngon enapa kari'na ene'saton. Moro aimyno ewa'matopo a'no'katon imero mo'karon endame o'tonon. 11Irombo mo'ko jopoto kyno'myjan mo'karon opy'san ene. Irombo o'win amy kari'na enejan moro po aimyno ewa'matopo wo'mynano ane'moky'pa. 12Kynganon i'wa: 'Yjakono, one wara ko ijaro 'wa mopyi aimyno ewa'matopo wo'mynano ane'moky'pa?' Anejuku'pa te mo'ko wokyry man. 13Irombo mero mo'ko jopoto kynganon typyitorykon 'wa: 'Ainary, ipupuru imytoko. Ematoko moro tawa'rumanymbo taka. Moro po ro atamono, aijekyno enapa kynaitan.' 14Pyime irombo mo'karon iko'ma'san mandon. Pyime 'ne waty te mo'karon apo'i'san mandon." 15Irombo mero mo'karon Farise wyto'san ase'wa orupa one wara amy auranymbo poko ro rypo Jesus apyiry man poko ty'waine. 16Irombo amykon tynemeparykon, amykon Herodes wyinonokon enapa emoky'san i'waine I'wa. Mo'karon wyka'san ro i'wa: "Amepanen, enapita'pa awairy uku'san na'na. Iporo imero moro Tamusi emary poko kari'na memepaje. Amy kari'na aninendo'pa awairy uku'san enapa na'na. Asewara imero kari'na menaje. 17Ekari'ko iro ke na'na 'wa one wara ero poko awonumengary. Iru'pa nan mo'ko Rome pono jopoto nundymary epemary? Uwa ka'tu?" 18Jesus 'wa te moro yja'wanme iwonumengarykon ukuty'po. Irombo ika'po i'waine: "O'tono'me ko ku'kujaton, tonapiramon 'ne roten? 19Moro inundymary epematopo pyrata epety ene'toko y'wa, sene'se me." 20Irombo Jesus woturupo'po i'waine: "Noky ko tu'ku nan ipoko? Noky ety ko tymero nan ipoko?" 21Irombo ika'san i'wa: "Mo'ko Rome pono jopoto." Irombo mero Jesus wyka'po i'waine: "Mo'ko Rome pono jopoto otyry iro ke ytoko i'wa. Mo'ko Tamusi otyry te ytoko Tamusi 'wa." 22Moro eta'po mero ty'waine, iwonumenga'san imero. Ino'po i'waine. Ito'san iwyino. 23Moro noro kurita mo'karon Saduse wopy'san Jesus 'wa. Mo'karon ro uwa moro iromby'san wyino awono wairy ekari'saton. Irombo iwoturupo'san i'wa. 24Ika'san: "Amepanen, Moses tyka man: I'me'ma amy romby'poto, mo'ko ipirymbo 'wa mo'ko ipytymbo apyiry man. Irombo tyryi 'mi ekataka pitani kapyry i'wa man. 25Oko-to'ima te amykon asepiryjan kynaisen na'na ekosa. Mo'ko koromono kynipytan. Irombo kyniromo'nen. I'me'ma mo'ko typytymbo ynon mo'ko typiry 'wa. 26Mo'ko koromonombo wara enapa mo'ko ipokorono kyniromo'nen. Iwara enapa mo'ko ijoruwanorymbo romby'po. Oko-to'imanombo mero moro wara kyiromo'sen. 27Iwena'san ta ko'wu mo'ko woryi kyniromo'nen. 28Moro iromby'san wyino awono jako rapa, nokypan pyty me 'ne ko mo'ko woryi naitan? Pa'poro mo'karon oko-to'imanokon asepiryjan pyty me waty tywaije nan?" 29Jesus wyka'po eju'to'ko'me: "Tamusi karetary, Tamusi pori'tory anukuty'pa awairykon ke, ipo waty awonumengarykon man. 30Iromby'san wyino tawomy'sando rapa, wokyryjan ipyta'pa mandon, woryijan inomba'pa mandon. Kapu tanokon apojonano wara te mandon. 31Mo'karon iromby'san awomyry man poko 'kare ero o'wanokon me Tamusi wyka'po anerupa'pa maiton: 32Awu Abraham tamusiry awu wa, Isak tamusiry, Jakob tamusiry enapa. Iromby'san tamusiry kapyn mo'ko man. Nuronokon tamusiry te mo'ko man." 33Moro eta'po mero, mo'karon kari'na apyimykon enumengapo'po imero moro i'wa emepato'kon 'wa. 34Jesus 'wa mo'karon Saduse yity'nano'po'san eta'po mero, mo'karon Farise wopy'san ase'wa. 35Irombo o'win amy ira'nanokon Tamusi karetary uku'nen woturupo'po Jesus 'wa. U'kuto'me ika'po i'wa: 36"Amepanen, otypan omenano ko poto me 'ne nan moro omenano karetary ta?" 37Jesus wyka'po i'wa: "Mo'ko Atamusiry Jopoto ipynako pa'poro aturu'po maro, pa'poro aja'kary maro, pa'poro awonumengary maro enapa. 38Moro ro, moro irombo ro poto 'su omenano mero'po moro man. 39Moro ipokorono asewara imaro man: Aja'sakary ipynako, aseke awaipynary wara enapa. 40Erokon okonokon omenano ro pa'poro moro omenano karetary tano, pa'poro mo'karon Tamusi auran uku'ponamon nimero'san enapa pori'tomano." 41Moro iwota'nanopy'san po ro Jesus woturupo'po mo'karon Farise 'wa: 42"One wara ko monumengaton mo'ko Mesias poko? Noky parymbo ko mo'ko nan?" 43Irombo Jesus wyka'po i'waine: "One wara ko iro ke David mo'ko Tamusi a'kary 'wa taurambary ta Tyjopotory me nejatojan? Kynganon irombo: 44'Tamusi nykai mo'ko Yjopotory 'wa: Yjapo'tun wyino atandy'moko, mo'karon ajenono'namon yry 'wa ro y'wa apupuru upi'nonaka.' 45David 'wa Jopoto me mo'ko Mesias ejatory jako, one wara ko iro ke iparymbo me rapa nan?" 46Amy pairo te ejukuru upijakon. Morombo poro amy pairo we'i'po oty poko noro tywoturupory 'se'pa i'wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\